WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z listopada 2012r.

Tematy omawiane na posiedzeniu:                      

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 22 listopada 2012 roku.

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium porządku obrad.

2. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego działek nr 126 i 134. Zapoznanie się z propozycjami KGZ. Omówienie powyższego zagadnienia. Podjęcie decyzji w sprawie: przyjęcia.

3. Zapoznanie się z wariantami sprzedaży gruntów pod garażami posadowionymi przy ul. Lechickiej na OZ. Wydanie opinii w powyższej sprawie.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

6. Sprawy wniesione.

7. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2012 roku.

8. Zakończenie obrad.

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -   9  głosami „za”.

Ad. 2  - Przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego działek nr 126 i 134.

Zapoznanie się z propozycjami KGZ. Omówienie powyższego zagadnienia. Podjęcie decyzji w sprawie: przyjęcia.

Na listopadowe posiedzenieRady Osiedla Zwycięstwa zaproszono autorkę projektu zagospodarowania działek nr 126 i 134 celem zapoznania się z proponowaną koncepcją, jej przeanalizowania oraz ewentualnego uzupełnienia o uwagi ze strony Kierownictwa Administracji Osiedla, jak również radnych.

Autorka projektu poinformowała, że główną ideą aktualnie przedstawianej koncepcji było pozostawienie widokowej osi w kierunku kościoła. Kompleks inwestycji, przewidziany
do zrealizowania na terenie przedmiotowych działek, jest przemyślany w taki sposób, że
w przypadku konieczności rezygnacji z inwestowania na terenie działki nr 126,( która obecnie jest własnością prywatną) możliwa będzie, bez jakichkolwiek zmian, realizacja tej części, która przewiduje wybudowanie obiektów dla celów rekreacyjno - sportowych na terenie działki nr 134 będącej w zasobach spółdzielni. Następnie powiedziała, że zaplanowane bryły omawianego kompleksu można realizować w nieprzekraczalnych, wyznaczonych w projekcie m.p.z.p osiedla w granicach linii zabudowy. Podkreśliła, że teren jest przeznaczony pod sport i rekreację, dlatego jego nazwa powinna odzwierciedlać sportowy charakter obiektu.

Głównym założeniem niniejszej koncepcji jest:

1/ - pozostawienie na dotychczasowym miejscu, funkcjonującego toru rowerowego,

2/ - zagęszczenie strefy zieleni od zachodniej strony działki nr 134,

3/ - wybudowanie dwóch obiektów z docelową funkcją sportowo – rekreacyjną.

4/ - utrzymanie na terenie obu działek maksymalnie wysokiego wskaźnika ( w stosunku do normy wynoszącej 25% ) procentowej ilości powierzchni biologicznie czynnej. Dla przykładu podano, że dla działki nr 134 przedmiotowy wskaźnik będzie miał wartość 56% w stosunku do jej zabudowy.

W odniesieniu do punktu nr 3 pani projektant poinformowała, że wg założeń omawianej koncepcji na działce nr 126 powstanie obiekt sportowy typu - hali sportowej lub basenu. Natomiast na działce nr 134 przewiduje się powstanie mniejszych obiektów takich, jak np. siłownia, sklepiki ze sprzętem sportowym oraz baza gastronomiczna. Niniejsza koncepcja dopuszcza wybudowanie dwóch obiektów gastronomicznych. Z uwagi na fakt gęstej podziemnej infrastruktury, całość będzie tworzyła zabudowę rozproszoną.

Następnie Przewodniczący Rady Osiedla odczytał ustalenia Komisji Gospodarki Zasobami, która na swoim listopadowym posiedzeniu, przeanalizowała omawianą koncepcję. Rezultatem przedmiotowej analizy było sporządzenie listy uwag, zdaniem członków komisji, koniecznych do wprowadzenia do ostatecznej wersji koncepcji.

Wszystkie uwagi proponowane przez radnych zostały zanotowane i po odpowiednim zredagowaniu umieszczone w formie zapisu w projekcie przedmiotowej uchwały.

Uzupełniony projekt uchwały został odczytany i poddany pod głosowanie Rady Osiedla.

Rada Osiedla Zwycięstwa przegłosowała uchwałę nr 101/2012:  9 głosami „za”.

Ad. 3 - Zapoznanie się z wariantami sprzedaży gruntów pod garażami posadowionymi przy ul. Lechickiej na OZ. Wydanie opinii w powyższej sprawie.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa - p. Łowczynowski – przypomniał, że prace nad polubownym rozwiązaniem sprawy gruntów położonych wzdłuż ulicy Lechickiej, na których posadowione są garaże, były i są prowadzone od około dwóch lat. W wyniku tych prac powstały dwie koncepcje rozwiązań, które na posiedzeniu Rady Osiedla zostaną omówione przez Kierownictwo Administracji. Jednocześnie stwierdził, że zadaniem Rady Osiedla będzie podjecie decyzji o wyborze rozwiązania, które w niedalekiej przyszłości zostanie przedstawione również właścicielom garaży. Kontynuując powiedział, że wszyscy radni Rady Osiedla posiadają dokument zawierający propozycje rozwiązania przedmiotu sprawy. Niniejsze propozycje są związane z wykupem przez właścicieli garaży prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z użytkowaniem garaży.Ważną informacją w przedmiocie sprawy jest również to, że Administracja Osiedlazleciła wykonanie szacunkowego operatu terenu w celu pozyskania pełnej wiedzy o kosztach ewentualnego wykupu terenu pod garażami przez ich właścicieli. W rezultacie powyższego, na dzień dzisiejszy, wiadomym jest, że wspomniane koszty są niewspółmiernie wysokie w stosunku do oczekiwań właścicieli garaży.Dalej poinformował, że wystosowane w tej sprawie pismo do Urzędu Miasta nie przybliżyło tematu do końcowego jego rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Na zakończenie stwierdził, że zainteresowani, – czyli właściciele garaży, powinni i muszą wiedzieć o każdej wersji rozwiązania, aby na tej podstawie samodzielnie wybrać dogodne dla nich rozwiązanie.

Jeden z radnych zaproponował, aby kwestia podjęcia decyzji, co do ostatecznego rozwiązania tej trudnej sprawy została odłożona do dnia spotkania z właścicielami garaży, kiedy to właśnie sami zainteresowani ocenią przedstawione propozycje w ślad, których spółdzielnia będzie kontynuować postępowanie w sprawie. Powyższe zostało zaakceptowane przez większość radnych.

Następnie jeden z radnych podniósł ważną, wg niego, kwestię a mianowicie to, że właściciele garaży są przekonani, iż po wykupie gruntu będą zwolnieni z wszelkich opłat, co jest nieprawdą. Kontynuując dodał, że wobec faktu domniemanych wysokich kosztów ewentualnego wykupu gruntu związanego z garażem ( o różnej wysokości – w zależności od wariantu, który zostanie przyjęty) nie wszyscy ich właściciele będą tym wykupem zainteresowani. Jednak powyższe nie zamyka im drogi do sprzedaży garażu bez wykupionego pod nim gruntu. Na pytanie radnego, czy grunt pod garażem może wykupić osoba trzecia – odpowiedziała pani Kierownik, że taka opcja jest niemożliwa. Dodała, że prawo do wykupu gruntu ma pierwotny właściciel garażu lub posiadacz umowy kupna – sprzedaży garażu.

Uchwała nr 102/2012 z dnia 22.11.2012 roku przyjęta przez Radę Osiedla Zwycięstwa 8 głosami „za” dotyczy: propozycji rozwiązania sprawy gruntów związanych z garażami, zmierzające do wykupu przez właścicieli garaży prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z użytkowaniem garaży.

Ad. 4 - Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KGZ + KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

 

- wyrażenia zgody na montaż instalacji domofonowej w bud. nr 11 „B” na Os. Zwycięstwa,

- wyrażenia zgody na wymianę okna balkonowego przez i na koszt Spółdzielni,

- wyrażenia zgody na przydział dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na handel choinkami,

- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na handel na tymczasowym targowisku,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego –  2 uchwały.

Ad. 5  - Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 7 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 4 pisma.

Ad. 6   – Sprawy wniesione.

Trzech radnych wniosło do protokołu ROZ informacje dotyczące funkcjonowania organów samorządowych, jakimi są: Rada Osiedla i Rada Nadzorcza.

Ad. 7 - Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień  2012 roku.

Ad. 8 -  Zakończenie obrad.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.