Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 23 sierpnia 2012 r.

 • Drukuj

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                    

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 23 sierpnia 2012 roku.

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu na rok 2012.
 3. Przyjęcie założeń do planu remontów Osiedla Zwycięstwa na 2013 rok.
 4. Zaopiniowania planu kosztów Administracji Ogólnej na 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia lokalu nr 144 na OZ 13 – panu K. Wullertowi.
 6. Przyjęcie propozycji wypracowanych przez Komisje Rady Osiedla w sprawie: zintensyfikowania sprzedaży mieszkań aktualnie powstającym budynku przy ul. Połabskiej.
 7. Omówienie propozycji pisma do Rafała Grupińskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej  
 8. Polskiej – w sprawie: projektu nowej Ustawy o Spółdzielczości.
 9. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:
 10. KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.
 11. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.
 12. Informacja sekretarza ROZ o realizacji wniosków i uchwał z m - ca lipca 2012roku.
 13. Sprawy wniesione nie objęte porządkiem obrad.    
 14. Ustalenie terminarza na miesiąc wrzesień 2012 roku.
 15. Zakończenie obrad.

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -   8  głosami „za”.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu na rok 2012.

Po wyjaśnieniach ze strony Kierownictwa ADM OZ oraz krótkiej dyskusji Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła uchwałę nr 80/2012 - dotyczącą korekty planu na rok 2012.

Ad. 3  Przyjęcie założeń do planu remontów Osiedla Zwycięstwa na 2013 rok.

Kierownik Osiedla  pani Jazic – poinformowała, że nad założeniami do planu remontów dla Osiedla Zwycięstwa na rok 2013 pracowały dwie komisje Rady Osiedla tj. Rewizyjna i Gospodarki Zasobami, a wypracowane wersje różnią się w niewielkim stopniu. Po krótkiej dyskusji Rada Osiedla przyjęła 8 głosami „za”, przedstawione założenia do planu remontów OZ, które na 2013 rok zakładają wykonanie remontów za kwotę 2.044.985,00 zł.

Ad. 4 Zaopiniowania planu kosztów Administracji Ogólnej na 2013 rok.

Rada Osiedla Zwycięstwa wyraziła swoją opinię dotyczącą wzrostu wynagrodzeń dla Administracji Ogólnej na rok 2013 w uchwale nr 83/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku.  Wynik głosowania przedmiotowej uchwały: 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia lokalu nr 144 na OZ 13 – panu K. Wullertowi.

Wobec faktu, że powyższy temat był już analizowany na poprzedniej Radzie Osiedla, jak również na sierpniowych posiedzeniach poszczególnych komisji, Rada Osiedla podjęła pozytywną decyzję w sprawie zawartą w uchwale nr 81/2012.

Ad. 6 Przyjęcie propozycji wypracowanych przez Komisje Rady Osiedla w sprawie: zintensyfikowania sprzedaży mieszkań aktualnie powstającym budynku przy ul. Połabskiej.

Przewodniczący Rady Osiedla powiedział, że wraz z zaproszeniami na posiedzenie Rady wszyscy radni otrzymali zestawienie wniosków wypracowanych przez wszystkie komisje. Następnie je odczytał i zapytał, czy obecni wnoszą swoje uwagi do przedstawionej treścią?  Wobec braku nowych uwag przedstawione zestawienie wniosków zostało poddane głosowaniu.

Wynik głosowania   -  8 głosów „za”.

Ponadto ustalono, że za zgodą wybranych radnych z ich grona zostanie wyłoniony 2 – 3 osobowy zespół do stałej współpracy z Biurem Sprzedaży Mieszkań w celu uaktywnienia sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych.

Ad. 7 Omówienie propozycji pisma do Rafała Grupińskiego – Posła na Sejm  

          Rzeczypospolitej Polskiej – w sprawie: projektu nowej Ustawy o Spółdzielczości.

Wobec ogólnej aprobaty wcześniej wypracowanego i przesłanego do wiadomości radnym projektu treści przedmiotowego pisma Przewodniczący Rady Osiedla poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania przeprowadzonego podczas sierpniowego posiedzenia Rady Osiedla Zwycięstwa, jak niżej: to - 8  głosów „za”. 

Aby przybliżyć omawianą tematykę Kierownik Administracji – pani Jolanta Jazic powiedziała, że nowa Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych spowoduje zaistnienie obok siebie dwóch form prawnych, tj. spółdzielni i wspólnoty, i to stanowi niejako zasadniczą zmianę w zapisach dotychczas funkcjonującej Ustawy. Dodała, że własnością Wspólnoty będzie to, co wchodzi w skład nieruchomości budynkowej tj. budynek, działka i wszystko, co na tym terenie się znajduje. Resztą tj. majątkiem znajdującym się poza terenem Wspólnoty
(ten poza budynkami) zarządzać będzie Spółdzielnia. Kontynuując dla przykładu podała, że nowa Ustawa przewiduje też nowość, jaką będzie trzy letnia kadencyjność pracy Prezesów, wybieranych podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Kontynuując dodała również, iż z jej  obserwacji wynika, że:

-  ustawodawca proponując nową Ustawę, która dotyczy żywotnej dziedziny życia, poprzez zmianę jej istoty podejmuje decyzje dotyczące życia ludzi, nie współpracując z nimi  na żadnym etapie jej tworzenia, co przekłada się na brak ich wiedzy o zmianach, jakie wniesie do ich życia ta ustawa.

-  że stworzenie nowej formy wspólnot w sposób istotny utrudni spółdzielni sprawowanie zarządu nad majątkiem, który pozostanie własnością członków spółdzielni.

 Ad. 8 Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:

           KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

Uchwały dotyczyły kolejno:

- wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,

- uchylenia uchwały własnej nr 72/2012 z 30 lipca 2012 roku,

- dotyczącej uczestnictwa pracownika MOPR-u w posiedzeniach Komisji Windykacji Zaległości Czynszowych Rady Osiedla  

  Zwycięstwa.

Ad. 9.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 6 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 9 pism.

Ad. 10- Informacja sekretarza ROZ o realizacji wniosków i uchwał z dnia 30 lipca   2012 roku.  

Pan Zbigniew Piotrowski – pełniący funkcję Sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa przedstawił analizę realizacji wniosków i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu lipcu 2012 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

Ad. 11 – Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 12 - Ustalenie terminarza na miesiąc wrzesień  2012 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc wrzesień 2012 roku.

Ad. 13 -  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.