Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 25.04.2016

  • Drukuj

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 25 kwietnia 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

1. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu rzeczowo – finansowego remontów Osiedla  Zwycięstwa na rok 2016.

3.  Rozpatrzenie wniosków poszczególnych Komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz  KR.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ za okres od 05.2015 do 05.2016 roku.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 4/2016 z31 marca 2016 roku.

6. Realizacja wniosków z miesiąca marca 2016 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2016 roku.

10.  Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
20 uchwał  w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: korekty planu gospodarczego Osiedla na rok 2016 w zakresie planu rzeczowo-finansowego remontów, planu funduszu remontowego oraz planu przebudów i inwestycji,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia wysokości stawki miesięcznej opłaty za dzierżawę gruntu

   - 1 uchwała w sprawie: umieszczenia tablicy informacyjnej na attyce pawilonu nr 110,

   - 8 uchwał  w sprawie: przydziału dodatkowego pomieszczenia piwnicznego tzw. „po adaptacji” w budynku nt 22 „F”,

   - 8 uchwał w sprawie: przydziału dodatkowego pomieszczenia piwnicznego tzw. „po adaptacji” w budynku nt 26 „C”,

   - 1 uchwała w sprawie: likwidacji środków trwałych.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała dziewięć pism stanowiących m. in. odpowiedzi na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma dekretowane na ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

 1/ - o planowanym przez AQANET remoncie miejskiego odcinka kanalizacji sanitarnej funkcjonującej na terenie Osiedla,

2/ - tematyki poruszanej podczas niedawno zrealizowanego spotkania Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami Osiedli; Zwycięstwa i Wichrowego Wzgórza,

3/ - ostatecznej decyzji dotyczącej  wyników ankiety w sprawie:  przekazania – bądź też nie - zewnętrznym firmom sprzątającym sprzątania klatek schodowych w budynkach spółdzielni,

4/ - organizacji prac malarskich prowadzonych w budynkach niskich.

Zakończenie obrad.

O godzinie 2115 Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując Radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.