Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 10 i 31 marca 2016r.

  • Drukuj

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 10 marca 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Omówienie sprawy dotyczącej malowania klatek schodowych na budynkach niskich.

3.  Zmiana sposobu zagospodarowania środków finansowych przeznaczonych w roku 2016,
w planie remontów Osiedla Zwycięstwa na roboty drogowe.

4.  Zakończenie obrad. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła odczytany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Ad. 2. Rada Osiedla po zapoznaniu się z tematyką problemów ujawnionych podczas malowania klatek schodowych w budynku nr 9 podjęła decyzję  o zwiększeniu, w stosunku do pierwotnie planowanej, kwoty w celu zastosowania nowej technologii malowania ścian klatek schodowych ww. budynku.

   Natomiast w kwestii zwiększania kwot środków finansowych z przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w pozostałych budynkach Rada Osiedla przyjęła do wiadomości informację, że na obecną chwilę nie jest wiadomym, czy nie zajdzie potrzeba wykonania tych samych prac, co w budynku nr 9. Ostatecznej informacja w przedmiocie sprawy będzie możliwa do przekazania dopiero po rozpoczęciu remontu w innych budynkach.

Ad. 3.   Jako pierwszy w tej tematyce wypowiedział się pan Gąsiorowski, który przedstawił  Radnym propozycje zmiany zakresu prac remontowych ujętych w planie rzeczowo – finansowym remontów.  Natomiast kierownik ADM OZ p. Jazic – poinformowała, że przedstawione, do przyjęcia, remonty uznane zostały za pilne i stanowią propozycje do zaakceptowania przez Radę Osiedla. Dodała, że akceptacja niniejszego przez Radę będzie podstawą do przygotowania korekty planu, która zostanie przedstawiona, w formie uchwały, Radzie Osiedla na jej kwietniowym posiedzeniu.

Tytułem ustalenia stanowiska Rady Osiedla dotyczącego akceptacji przedstawionych przez Administrację Osiedla  propozycji zmian do planu rzeczowo – finansowego remontów  Osiedla Zwycięstwa na 2016 rok Przewodniczący Rady - pan  Rutkowski – poddał pod głosowanie pełną listę zmian zawierającą 7 punktów – z wynikiem:

7 głosów „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 31 marca 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy .

3.  Rozpatrzenie wniosków poszczególnych Komisji; KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz, KR.

4. Przyjęcie protokołów ROZ nr 1/2016 z 25.01.2016 i nr 2/2016 z 29.02.2016 roku.

4. „A” Przyjęcie protokołu ROZ nr 3/2016 z dnia 10 marca 2016 roku.

5. Realizacja wniosków z miesiąca stycznia i lutego 2016 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na kwiecień 2016 roku.

9.  Zakończenie obrad.  

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła uzupełniony porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
8 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: propozycji podziału nadwyżki bilansowej Osiedla Zwycięstwa,

   - 2 uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 10, OZ 24,

   - 1 uchwała w sprawie: utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu pod pawilonem nr 112,

   - 1 uchwała w sprawie:  dzierżawy gruntu pod reklamy,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu pod wyprzedaż,

   - 1 uchwała w sprawie: wysokości stawek za dzierżawę pod sprzedaż owoców sezonowych.

Do Rady Osiedla skierowane były 4 pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała pięć pism stanowiących odpowiedź m. in.
na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma kierowane do ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono następujące  sprawy:

1/ - utworzenia w okolicy budynku nr 24 dodatkowego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych,

2/ - zgody Rady Osiedla na montaż. na szczytach budynków wysokich na OZ, 35 sztuk budek dla ptaków  oraz akceptacji kwoty wynikającej z realizacji niniejszego,

3/ - zmiany  lokalizacji altanki śmietnikowej, która aktualnie funkcjonuje od balkonowej strony budynku nr 9.