Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 25.01.2016r. i 29.02.2016r.

  • Drukuj

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 25 stycznia 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

3. Przyjęcie protokołów nr 13/2015 z 30 listopada i 14/2015  z l7 grudnia 2015 roku.

4. Realizacja wniosków i uchwał z poprzedniego miesiąca - tj. grudnia 2015 roku.

5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

6. Sprawy wniesione.

7. Ustalenie terminarza na luty 2016 roku.

8.  Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 4 uchwały w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

   - 2 uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego w budynkach niskich,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na umieszczenie reklamy na attyce pawilonu nr 110.

Do Rady Osiedla skierowane były 2 pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała sześć pism stanowiących m. in. odpowiedź na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma dekretowane na ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1/ - kwestie związane z wykonanym montażu dodatkowych kamer mających w swoim zasięgu  okolice pawilonu nr 110,

2/ - ewentualnej zmiany koloru kostki brukowej stanowiącej uzupełnienia w już istniejącym chodniku.

Zakończenie obrad.                                               

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

 

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 lutego 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

3. Przyjęcie protokołów nr 1/2016  z 25 stycznia 2016 roku.

4. Realizacja wniosków i uchwał z poprzedniego miesiąca - tj. stycznia 2016 roku.

5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

6. Sprawy wniesione.

7. Ustalenie terminarza na marzec 2016 roku.

8.  Zakończenie obrad. 

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 7 uchwał w tym, jak niżej:

   - 2 uchwały w sprawie: dzierżawy gruntu,

   - 1 uchwała w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy gruntu,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na umieszczenie reklamy na attyce pawilonu nr 109,

   - 1 uchwała w sprawie:  najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 109,

   - 1 uchwała w sprawie:  przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie:  montażu dodatkowych kamer zlokalizowanych na OZ.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała pięć pism stanowiących odpowiedź m. in.
na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma kierowane do ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1/ - kwestię zasadności decyzji o odcięciu Mieszkańcom swobodnego dostępu do szafek licznikowych,

2/ - zmiany terminu skracania pędów forsycji,

3/ - braku umieszczenia numeru telefonu komórkowego na zawiadomieniach Energosystemu informujących o terminach planowanych odczytów zużycia mediów, co utrudnia kontakt Mieszkańców - np. tych przybyłych do swoich mieszkań już po „obchodzie” osoby dokonującej odczytów,

4/ - konieczności zmiany miejsca posadowienia tymczasowej altanki śmietnikowej dla mieszkańców budynku nr 9,

5/ - zlecenia wykonania ekspertyzy stanu elewacji budynków nr 1, 5 i 28,

6/  - zapytania, co do sposobu opłat oraz wysokości kwoty, jaką Pogotowie Techniczne obciąża Osiedle za jego każdorazowy przyjazd na zgłoszoną przez Mieszkańca  interwencję,

7/ - zapytania, co do sposobu zbierania ankiet w sprawie sprzątania klatek schodowych,

8/ - umieszczenia na jednym z ogólnodostępnych portali internetowych „e-Poznań” anonimowego wpisu z pomówieniami pod adresem wielu pracowników Spółdzielni, w tym Członków Zarządu, jak również Jej i pana Gąsiorowskiego,

9/ - remontu klatek schodowych w budynku nr 9,

10/ - zwołania dodatkowego posiedzenia ROZ celem omówienia sprawy z pkt. nr 9.

 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.