WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Pod Lipami w dniu13 września 2016r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Pod Lipami w dniu 13 września 2016r porządek obrad obejmował następujące sprawy :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad .
 3. Informację o realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla.
 4. Rozpatrzenie spraw dotyczących lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego Osiedla oraz struktury organizacyjnej Administracji osiedla na 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek miesięcznych opłat za lokale mieszkalne w Os. Pod Lipami .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości stawki za używanie garaży w Os. Pod Lipami .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do "Regulaminu zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia ścieków w lokalach PSM W-dy".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do "Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców PSM W-dy".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Zarządu PSM W-dy o przygotowanie i umieszczenie w porządku obrad najbliższego WZ uchwały dotyczącej zmian w Statucie PSM W-dy.
 11. Rozpatrzenie wniosku złożonego na dyżurze Rady Osiedla w sprawie opłat za usługi dozoru i ochrony budynków XIII kondygnacyjnych .
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Ustalenie terminów posiedzeń komisji stałych i Rady Osiedla w kolejnym miesiącu.
 14. Zamknięcie posiedzenia .

Po wysłuchaniu opinii komisji tematycznych Rada Osiedla podjęła 6 uchwał w w/w sprawach. Ponadto przekazano informacje o zmianach personalnych w Domu Kultury. Zgłoszono prośby o sprawdzenie windy w bud. 3 i 4. Poruszono sprawę zagospodarowania wolnych miejsc postojowych na parkingach strzeżonych oraz tabliczek zakazujących wprowadzanie psów .

protokołowała : Kinga Berlińska

pełen tekst protokołu znajduje sie do wglądu w Administracji Osiedla .

ZAMIERZENIA REMONTOWE NA 2016 ROK W OSIEDLU POD LIPAMI

ZAMIERZENIA REMONTOWE W 2016 ROKU

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że w 2016 r. zamierza przeprowadzić w osiedlu następujace remonty :

1. Remont płyt balkonowych - awaryjnie

2. Remont podestów przed wejściami do klatek schodowych - awaryjnie

3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych ( doposażenie )

4. Wymiana okien piwnicznych w budynku nr 6

5. Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku nr Wilczak 13

6. Kontrola instalacji gazowej i wentylacji wraz z naprawą

7. Przeniesienie hydroforni z pawilonu 108 do budynków wysokich nr 9 , 10 i 11

8. Wymiana oświetlenia w piwnicach i na klatkach schodowych w budynkach nr 1 i 2 na oprawy LED z czujnikiem ruchu.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.