WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Komunikat prasowy

KOMUNIKAT PRASOWY

 

W związku z różnymi informacjami, w tym nieprawdziwymi, co do sposobu realizacji remontu balkonów w budynkach wysokich na os. Zwycięstwa w Poznaniu, pojawiającymi się w mediach, również społecznościowych, Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu informuje:

  1. Ze względów bezpieczeństwa, balkony w budynkach wysokich muszą być wykonywane wyłącznie z balustradami pełnymi, co wynika:
  • z obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2002 r. nr 75 poz. 690; j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422; Dz. U. z 2017r. poz. 2285),
  • ze znacznej wysokości budynku, ich lokalizacji oraz oddziaływania dużej różnicy ciśnień.

      2. Dobór materiałów został poprzedzony wnikliwą analizą po uwzględnieniu  aspektów technicznych, pożarowych i ekonomicznych. Przyjęte rozwiązanie spełnia wszystkie w/w kryteria.

       3. Remont balkonów realizowany jest na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, a jednocześnie w oparciu o postanowienie Ministra Infrastruktury. Zgoda organu administracji rządowej była wymagana ze względu na ustawowy zakaz budowy balkonów powyżej 25 metra wysokości. Stanowi ona zatem szczególne odstępstwo od obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego. Technologia wykonania balkonów oparta jest na znajdujących się w postanowieniu Ministra Infrastruktury wytycznych, które stanowią, iż podczas prac, należy brać pod uwagę „wykonanie pełnych ścian bocznych”.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu informuję, że na ok. 600 wykonanych już balkonów jedynie 3 osoby kwestionowały przyjętą technologię sugerując inne rozwiązanie.

 

Reasumując, Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu informuje, że przyjęte rozwiązanie remontu balkonów podyktowane jest dbałością o bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców, uwzględniając kwestie przebywania na balkonach zarówno ludzi jak i zwierząt oraz składowania przedmiotów domowego użytku i ochrony przeciwpożarowej. Mając na uwadze powyższe oraz korzystając z ekspertyz oraz doradztwa specjalistów w zakresie budownictwa, Spółdzielnia uznaje za słuszną, podjętą decyzję, dotyczącą przyjęcia konkretnej technologii i formy remontu balkonów.

 

 

Zarząd PSM „Winogrady” W Poznaniu

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.