WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Walne Zgromadzenie Członków 2018 – uchwały podjęte

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady"
w Poznaniu informuje, że
Walne Zgromadzenie Członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady"
w Poznaniu 

podjęło następujące uchwały:

- uchwała nr 1/2018 w sprawie: uchwalenia zmian statutu Spółdzielni

- uchwała nr 2/2018 w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu działania Rady 
  Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

- uchwała nr 3/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Poznańskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

- uchwała nr 4/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla z działalności Rady
  za okres od maja  2017 roku do kwietnia 2018 roku

- uchwała nr 5/2018  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu
  z działalności Spółdzielni

- uchwała nr 6/2018  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Poznańskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za rok 2017

- uchwała nr 7/2018 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku)  Poznańskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu za 2017 rok

- uchwała nr 8/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  (Prezesowi Zarządu mgr Janowi  Marciniakowi)

- uchwała nr 9/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  (Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji mgr inż. Markowi Gąsiorowskiemu)

- uchwała nr 10/2018 w sprawie: ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Poznańskiej
  Spółdzielni Mieszkaniowej  „Winogrady” w Poznaniu          

- uchwała nr 11/2018 w sprawie: zmian do regulaminu działania Rady Nadzorczej PSM
   „Winogrady”  w Poznaniu (zmiany przygotowane przez Radę Osiedla Przyjaźni)

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.