WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

PROTEST SPÓŁDZIELNI PRZECIWKO DECYZJI GOAP

                                                                                   Poznań,       kwiecień 2017r.

Protest

w sprawie nałożenia na właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne.

W dniu 27 marca 2017r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP uchwaliło bez jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami Poznania i okolicznych gmin, ze spółdzielniami mieszkaniowymi lub ich reprezentantami – nowe regulacje nakładające na właścicieli nieruchomości zupełnie nowy obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w szczególności odpadów spożywczych, kuchennych
z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków).Segregowanie ma się odbywać do pojemników zakupionych przez właścicieli, spółdzielnie mieszkaniowe na ich koszt. Szacuje się, że w PSM „Winogrady” w Poznaniu koszt zakupu przekroczy 500 tys. zł. Ponadto na właścicielach, w tym na spółdzielniach mieszkaniowych ciążyć będzie

obowiązek utrzymania tych pojemników w należytym stanie technicznym, sanitarnym i czystości, własnym staraniem i na własny koszt - trudny do oszacowania, bo uzależniony od wielu czynników (ilości odpadów, częstotliwości mycia, uszkodzeń, użytych środków dezynfekujących itd.), ale zapewne bardzo wysoki.

Następstwami tych zaskakujących decyzji Związku Międzygminnego GOAP będzie, więc:

a) dodatkowe obciążenie mieszkańców, oprócz już wnoszonej opłaty, kosztami zakupu pojemników i kosztami ich utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i czystości,

b) zagrożenie dla zdrowia i środowiska – powietrza (emisja zapachów, gazów), gleby, roślin,

c) zagrożenie biologiczne – pojawienie się gryzoni, inwazja owadów itd.

Pojemniki na odpady biodegradowalne (bioodpady) wymagają bezwzględnie bezpiecznego czyszczenia, dezynfekcji - wykonywania tych usług przez specjalistyczne firmy. Ani właściciele nieruchomości, ani spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadają możliwości technicznych i organizacyjnych (brak myjek, sprzętu) mycia tych pojemników. W zabudowie śródmiejskiej nie ma żadnej możliwości wykonywania tego rodzaju czynności.

Złożenie podpisu pod protestem będzie wyrazem dezaprobaty dla decyzji, przynoszącej tak negatywne konsekwencje i równocześnie wystąpieniem o zmianę podjętej bez konsultacji z mieszkańcami uchwały.

Zarząd PSM „Winogrady” w Poznaniu

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.