WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 29 października 2014 r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu  29  października 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Decyzja i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody dla pani Pauliny Rudnickiej na zamianę lokalu użytkowego z dotychczas najmowanego na mniejszy funkcjonujący również w pawilonie nr 110 na Osiedlu Zwycięstwa.

3. Dyskusja i podjecie decyzji w sprawie: ujęcia w projekcie POŁABSKA II zagospodarowania części powierzchni użytk. ( na parterze) z jej przeznaczeniem dla oświaty.

4. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KR, KGZ, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

5. Realizacja wniosków i uchwał z września 2014 roku.

6. Przyjęcie protokołów:  nr 10/2014 z 15.09. 2014  i  nr 11/2014 z dnia 25.09.2014 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc listopad 2014 rok.

10. Zakończenie obrad.

Wynik głosowania:  9  głosów  „za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 11 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na OZ,

   - 1 uchwał w sprawie:  zagospodarowania części parterowej powierzchni użytkowej budynku „C” realizowanego podczas II etapu budowy budynków mieszkalnych,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na Osiedlu Zwycięstwa,

   - 1 uchwała  w sprawie: rozłożenia na raty spłaty zaległości czynszowych,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pom. piwnicznego na OZ 22 „C”,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na handel choinkami,

   - 1 uchwała w sprawie: ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntu pod sprzedaż żywych karpi,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na rozszerzenie działalności w lokalu użytk. na OZ 3 „L”,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek.

 Do Rady Osiedla skierowano 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała cztery pisma będące odpowiedzią na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

   - odstąpienie przez Urząd Skarbowy od pobierania należnego podatku VAT od opłaty za używanie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego wykorzystywanego tylko i wyłącznie na potrzeby bytowe mieszkańców nieruchomości związanych gospodarstwem domowym,

   - „ciemnej” tzn. niepalącej się lampy ustawionej w parku na terenie Osiedla Zwycięstwa pomiędzy budynkami nr 1 i 5 oraz realnego zagrożenia zdrowia i życia wynikającego
z nieprzepisowego przekraczania ulicy Połabskiej przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa zamieszkujących „vis a vis” nowego marketu Biedronki na OWW - przy skrzyżowaniu ulic Lechickiej I Połabskiej. Zgłaszający postulował o wystosowanie do ZDM pisma w sprawie utworzenia we wskazanej okolicy dodatkowego przejścia dla pieszych,

   - ustalenia zasad numeracji dla nowych zaplanowanych do realizacji w II etapie budowy budynków z zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Połabskiej,

   -wybrukowania powierzchni pod ławeczką zamontowaną w pobliżu budynku nr 21,

   - bardzo dobrego oznakowania terenu Osiedla Zwycięstwa spośród wszystkich winogradzkich osiedli. Niniejsze zawarto w przesłanej do Spółdzielni opinii Straży Miejskiej.

Zakończenie obrad.                                                         

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z listopada 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 24 listopada 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

3. Realizacja wniosków i uchwał z października 2014 roku.

4. Przyjęcie protokołu nr 12/2014 z dnia  29.10.2014 roku.

5. Korespondencja skierowana do ROZ.

6. Sprawy wniesione.

7. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2014 roku.

8. Zakończenie obrad.                                                                                                                       

 Wynik głosowania:  11  głosów  „za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła  6 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: utworzenia odpisu aktualizującego należności od dłużników,

   - 2 uchwały w sprawie: obniżenia aktualnej wysokości stawki opłaty za dzierżawę gruntu,

   - 2 uchwały w sprawie: umieszczenia reklamy na pawilonie nr 110,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego,

Do Rady Osiedla skierowano 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała dwa pisma będące odpowiedzią na pisma zawierające wnioski złożone do Rady Osiedla.

W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

   - status sprawy dotyczącej nowej lokalizacji altanki śmietnikowej przynależnej do bud. nr 9,

   - aktualny status sprawy dotyczącej realizacji inwestycji pod nazwą „budowa pawilonu handlowo – usługowego” na Osiedlu Zwycięstwa przy ul. Połabskiej.

Ustalono również harmonogram terminów oraz listę osób dyżurujących podczas dyżurów radnych w pierwszym półroczu 2015 roku.

Zakończenie obrad.

                                                           

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 18 grudnia 2014 r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 18 grudnia 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Omówienie sprawy najmu pawilonu nr 109 i złożonego przez Spółdzielnię wniosku o przyznanie pożyczki z WFOŚiGW na  termomodernizacji ww. pawilonu.

3.Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

4. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca listopada 2014 roku.

5. Przyjęcie protokołu  nr 13/2014 z dnia  24.11.2014 roku.

6. Korespondencja skierowana do ROZ.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc styczeń  2015 rok.

9. Zakończenie obrad.                                                                                                                     

 Wynik głosowania:  8  głosów  „za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła  8 uchwał w tym, jak poniżej:

   - 1 uchwała w sprawie: stawek za najem sali w ODK „Wiktoria”,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na umieszczenia banera reklamowego,

   - 1 uchwała w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokali użytkowych w pawilonie nr 109,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

   - 1 uchwała w sprawie: wprowadzenia „promocyjnych” warunków najmu miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej 

      funkcjonującej przy ul. Połabskiej 5 „G-K”,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na podział lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na dwie części oraz rezygnacji z

      najmu wydzielonego pomieszczenia o pow. ok. 100m2,

   - 1 uchwała w sprawie: likwidacji środka trwałego,

   - 1 uchwała w sprawie: negocjacji ceny i warunków najmu powierzchni parterowej mającego powstać na OZ pawilonu

     handlowo – usługowego nr 125.

Do Rady Osiedla skierowano 3 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała 3 pisma będące odpowiedzią na wnioski złożone do rozpatrzenia przez Radę Osiedla.

W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

1/ Zmiany firmy świadczącej usługi z zakresu wywozu śmieci z terenu OZ oraz uwag, które są autorstwa zarówno mieszkańców, jak i radnych. Przedyskutowano również wątek „roli” Spółdzielni oraz GOAP-u w przedmiocie sprawy.

2/ - Realizacji kolejnego etapu dotyczącego budowy nowej altanki śmietnikowej przynależnej do budynku nr 9.

Zakończenie obrad.                                                        

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa - styczeń/luty 2015r.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

w dniu 26 stycznia  2015 roku

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 26 stycznia 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 2. Dyskusja nt. pojawiających się możliwości wybudowania na terenie Osiedla Zwycięstwa krytej pływalni z udziałem

   funduszy Miasta. Zaproszenie Prezesa Spółdzielni.

3. Dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie: wniosku firmy RED - dot. przyszłości parkingów funkcjonujących na osiedlu a

    dzierżawionych przez ww.firmę. Podjęcie stosownych uchwał.

4. Dyskusja i podjecie decyzji w sprawie: organizacji w roku 2015 Festynu Osiedlowego.

5. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

6. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca grudnia 2014 roku.

7. Przyjęcie protokołu  nr 14/2014 z dnia  18.12.2014 roku.

8. Korespondencja skierowana do ROZ.

9. Sprawy wniesione.

10. Ustalenie terminarza na miesiąc luty 2015 rok.

11. Zakończenie obrad.   

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  8    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 5 uchwał w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: przekazania Miastu Poznań do bezpłatnego używania części terenów działek nr 126 i 134 

  położonych na OZ w celu wybudowania pełnowymiarowej krytej pływalni oraz przejęcia budynku przez PSM „Winogrady” w

  Poznaniu do eksploatacji, utrzymania i zarządzania.

- 2 uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na montaż reklamy,

 - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek.

Do Rady Osiedla skierowane były 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała dwa pisma, będące odpowiedzią na wnioski złożone do ROZ przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych:

   1/ - dwóch radnych wniosło o podjęcie działań w sprawach utrzymania porządku na terenach bezpośrednio przylegających

         do lokali użytkowych,

   2/ - zgłoszono również fakt łamania zasad ruchu drogowego przez kierowców korzystających z osiedlowej ulicy, którzy w

         okolicy wyjazdu z PLAZY nagminnie skracają sobie wyjazd z terenu osiedla „ taranując” trawnik będący dotychczas 

         stosunkową dobrą barierą oddzielającą wyjazd z Plazy i wyjazd z osiedla,

   3/ - dyskutowano o ewentualnym zagospodarowaniu terenu leżącego na OZ, który niebawem zostanie przez 

         dotychczasowego dzierżawcę zwolniony,

   4/ - prowadzono dyskusję w temacie przeniesienia w nowe miejsce altanki śmietnikowej przynależnej do budynku nr 9,

   5/ - przedstawiciel Rady Nadzorczej przekazał informacje z zakresu ostatnich jej działań.

 Zakończenie obrad.                                                      

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

 

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

w dniu  02 lutego 2015 roku

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 02 lutego 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2. Korekta planu gospodarczego Osiedla na 2015 rok w zakresie remontu rampy i podjazdu do lokali użytkowych pawilonu

    nr 110 oraz remontu poziomu kanalizacyjnego w budynkach niskich nr 1 i 12.

3. Zakończenie obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  7    głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z przedmiotem spraw, jak również poddaniu ich szczegółowej analizie  Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła  uchwałę, jak niżej:

W sprawie: korekty planu gospodarczego Osiedla na 2015 rok w zakresie planu kosztów i przychodów działalności gospodarczej Osiedla, planu rzeczowo – finansowym remontów, planu funduszu remontowego oraz planu przebudów i inwestycji.

 ad. 3  Zakonczenie obrad

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa, pan Sławomir Rutkowski podziękował wszystkim radnym za przybycie oraz czynne uczestnictwo w obradach Rady Osiedla Zwycięstwa.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 23 lutego 2015r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 23 lutego 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Omówienie pisma p. Zofii Zgoła. Zaproszenie Kierownika Motylarni funkcjonującej w siedzibie na Osiedlu Zwycięstwa 10c.

3. Omówienie sprawy: wynajmu, dla sieci MMT, parterowej pow. użytkowej w paw. nr 125  

    zaplanowanego do wybudowania na OZ przy ul. Połabskiej. Podjęcie stosownej uchwały.

4. Dyskusja w sprawie: dzierżawy gruntu dla firmy EKKUS. Podjęcie stosownej uchwały.

5. Zaopiniowanie zmian do Statutu wypracowanych przez Komisję Statutową.

6. Informacja w temacie pożaru, jaki miał miejsce na OZ 15.

7. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU, KWZCz i KK-S,PiCz.

8. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca stycznia 2015 roku.

9. Przyjęcie protokołów nr 1/2015 z 26.01.2015 roku  i nr 2/2015 z 02.02.2015 roku.

10. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

11. Sprawy wniesione.

12. Ustalenie terminarza na miesiąc marzec 2015 roku.

13. Zakończenie obrad.   

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 11  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 14 uchwał w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: najmu  powierzchni parterowej pawilonu handlowo – usługowego zaplanowanego do wybudowania na  OZ przy ul. Połabskiej,

- 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: wydania opinii o projekcie zmian do tekstu jednolitego Statutu PSM „Winogrady” w Poznaniu przygotowanego przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej,

- 1 uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu obowiązków PSM „Winogrady” i członków w zakresie napraw w lokalach,

- 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na montaż reklamy,

- 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu,

- 2 uchwały w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia pozsypowego,

- 2 uchwały w sprawie:  najmu lokalu użytkowego na OZ,

- 1 uchwała w sprawie: ustalenia stawek za dzierżawę gruntu pod sprzedaż owoców sezonowych,

- 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego,

- 1 uchwała w sprawie: uchwalenia „Regulaminu eksploatacji garaży, zasad ustalania i rozliczania kosztów oraz ustalenia opłat za używanie garaży PSM „Winogrady” w Poznaniu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 11 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała sześć pism, będących odpowiedzią na sprawy złożone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych:

   1/ - ustalono nowy termin i godziny trwania Festynu Osiedlowego – na dzień 14 czerwca 2015 roku w godzinach od 13.00 do 18.00,

   2/ - dyskutowano zapisy oraz sposób zachowania procedury opiniodawczej dotyczącej przedmiotu ostatniej uchwały ROZ w sprawie uchwalenia regulaminu garaży,

   3/ - poddano dyskusji kwestię wyboru nowej elewacji pawilonu nr 109 zaplanowanej do realizacji podczas realizacji robót termomodernizacyjnych ww. pawilonu,

   4/ - omawiano kwestię działalności salonu gier mieszczącego się w pawilonie nr 109,

   5/ - poruszono sprawy: -  powracającego zjawiska bezdomności w budynkach wysokich, jak i niskich posadowionych na Osiedlu Zwycięstwa oraz powiększającej się populacji szczurów – szczególnie w okolicy budynków nr 21 i 22.  

Zakończenie obrad.                                                        

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa 30 marca 2015r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30 marca 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały dotyczącej oferty POLOmarket w sprawie: zakupu lub dzierżawy gruntu leżącego na OZ a stanowiącego zasoby Spółdzielni.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

4. Przyjęcie protokołu nr 3/2015 z dnia 23.02.2015 roku.

5. Realizacja wniosków z lutego 2015 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc kwiecień 2015 roku.

9. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 11  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 9 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: podjęcia negocjacji warunków współpracy w celu Pozyskania Najemcy lokalu użytkowego na Osiedlu Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: umniejszenia kwoty czynszu za najem lokalu użytk. w paw. 110,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali użytkowych funkcjonujących w pawilonie nr 109 na Osiedlu Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: umieszczenia reklamy na budynku wysokim nr 19 „A”,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na zmianę działalności gospodarczej w lokalu użytkowym,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 109 na OZ,

   -1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wina, piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu,

   - 1 uchwała w sprawie: umieszczenia reklamy na terenie Osiedla Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: uchwalenia Regulaminu eksploatacji garaży, zasad ustalania i rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie garaży w PSM „Winogrady”
w Poznaniu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała osiem pism - odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy: zamontowania na terenie osiedla dodatkowych koszy na śmieci, zakończonej realizacji deratyzacji budynków, w których zgłoszono obecność gryzoni, ewentualnej zmiany organizacji parkowania w okolicy budynku Przychodni, funkcjonowania na Osiedlu drugiego organu samorządowego, jakim jest Jednostka Pomocnicza, funkcjonowania Salonu 777, realizacji na ścianach budynków tzw. MURALE – tj. kolorowych obrazów, statusu lokalu mieszkalnego na OZ 11/101, statusu sprawy dot. budowy nowej altanki śmietnikowej przynależnej do budynku nr 9 oraz rozważenie ewentualnego egzekwowania kar za bezprawne umieszczanie informacji na spółdzielczych tablicach informacyjnych mieszczących się na klatkach schodowych budynków posadowionych na OZ.

Zakończenie obrad.                                         

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 29.04.2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 kwietnia 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa z jej działalności w okresie od maja 2014 do kwietnia 2015 roku.

3. Dyskusja i podjęcie decyzji ( uchwały) w sprawie propozycji Sp. z o.o. Żabka Polska a dot. dalszej redukcji powierzchni użytkowej wynajmowanej przez Fresh Market w paw. nr 110.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

5. Przyjęcie protokołu nr 4/2015 z dnia 30.03.2015 roku.

6. Realizacja wniosków z  marca 2015 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2015 roku.

10. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 10 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na podział lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na dwie części oraz rezygnacji z najmu wydzielonego pomieszczenia o pow. ok.170m2,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na procentowy udziału Spółdzielni w kosztach wymiany okna zniszczonego podczas pożaru  na budynku nr 15,

   - 1 uchwała w sprawie: likwidacji środka trwałego,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego,

   - 2 uchwały w sprawie: zgody na najem lokalu użytkowego na OZ 21 „N”, 22 „F”,

   - 1 uchwała w sprawie: przydziału dodatkowego pomieszczenia pozsypowego,

   -1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: czasowego obniżenia dotychczasowej wysokości miesięcznej stawki opłaty za dzierżawę gruntu.

Do Rady Osiedla skierowane były dwa pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała cztery pisma tj. trzy odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa oraz jedno pismo do Jednostki Pomocniczej dotyczące współpracy przy organizacji Festynu Osiedlowego.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy: aktualnego statusu budynku Przychodni posadowionego na terenie Osiedla Zwycięstwa, wznowienia wstrzymanych robót remontowych balkonów na budynku wysokim nr 20, korekty planów Osiedla przyjętych do realizacji na rok 2015, budowy nowej altanki śmietnikowej dla budynku nr 9 i czasowego ustawienia kontenerów na śmieci od zachodniej strony wspomnianego budynku, a także sprawy czysto porządkowe dotyczące montażu muldy ulicznej i dodatkowych słupków uniemożliwiających parkowanie pojazdów na chodnikach oraz uzupełnienia nawierzchni chodników nowymi płytkami chodnikowymi.

Zakończenie obrad.

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Józef Kościółek  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze z dnia 21.05.2015 r.

          W dniu 21.05.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze, w ramach którego Rada Osiedla, po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji, przyjęła uchwały objęte porządkiem obrad w sprawach dotyczących: rozpatrzenia wniosków w sprawie lokali użytkowych, rozpatrzenia wniosku w sprawie umieszczenia reklamy, wyrażenia zgody na kontynuację korzystania z indywidualnego miejsca postojowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenia drugiej aukcji na najem pawilonu 128.

Rada Osiedla zapoznała się również z bieżącymi sprawami omawianymi przez poszczególne komisje m.in. rozpatrzeniem pism mieszkańców zalegających z opłatami w sprawie rozłożenia należności na raty, wnioskami z kontroli stanu porządku i zagrożeń w osiedlu oraz placów zabaw pod względem czystości, informacją na temat organizacji Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, omówieniem problematyki dotyczącej przeglądu stropodachów budynków pod kątem ich ewentualnego docieplania, informacją na temat prawidłowości rozliczeń energii elektrycznej na OWW, informacją na temat zagrożeń systemu informatycznego Spółdzielni, a także informacją na temat sprawozdania Zarządu PSM „Winogrady” w Poznaniu.

Rada Osiedla zapoznała się również z bieżącą korespondencją oraz informacjami dotyczącymi działalności Rady Nadzorczej, Zarządu i Administracji Osiedla oraz zajmowała się przygotowaniami do części Walnego Zgromadzenia Członków Osiedla Wichrowe Wzgórze 2015 r.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 21.05.2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 21  maja 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały dot. skrócenia okresu trwania „AKCJI  LATO 2015”.

3. Informacja dotycząca organizacji czerwcowego Festynu Osiedlowego.

4. Dyskusja i podjęcie uchwały dot. korekty planów Osiedla Zwycięstwa na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

6. Przyjęcie protokołu nr 5/2015 z dnia 29.04.2015 roku.

7. Realizacja wniosków z kwietnia 2015 roku.

8. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

9. Sprawy wniesione.

10. Ustalenie terminarza na miesiąc czerwiec 2015 roku.

11. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 11  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 6 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na skrócenie okresu trwania „AKCJI  LATO” w ODK „Wiktoria” w

     roku 2015,

   - 1 uchwała w sprawie: korekty planu gospodarczego Osiedla na 2015 rok w zakresie planu

     kosztów i przychodów działalności gospodarczej i osiedla, planu rzeczowo – finansowego

     remontów, planu funduszu remontowego, planu przebudów i inwestycji oraz planu

     finansowego działalności społeczno – gospodarczej ODK „Wiktoria”,

   - 3 uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia  piwnicznego.

Do Rady Osiedla skierowane były trzy pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała trzy pisma będące odpowiedziami na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa podczas majowego dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

chuligańskiego sposobu zachowywania się grupy młodzieży przebywającej w piwnicy budynku nr 12, utrzymywania porządku w altankach śmietnikowych, podjęcia działań w kierunku maksymalnego uniemożliwienia penetracji budynków przez wszędobylskie gryzonie w tym szczury oraz wycięcia wykrotów drzew przy północnych szczytach budynków nr 21 i 22.

Zakończenie obrad.

Pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

OGŁOSZENIE O WOLNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH W PAWILONIE 104

OGŁOSZENIE  

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi położonymi w Osiedlu Pod Lipami w pawilonie 104 o następujących powierzchniach : 

-  58,40 m

-   16,30 m2

-    19,80 m2

położonych w pawilonie 104 

Osoby zainteresowane wynajęciem lokali prosimy o składanie ofert zagospodarowania powyższych lokali w Administracji Osiedla Pod Lipami - pawilon 108 A. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 061 6303 - 343 lub 061 6303 - 340

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.