WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

ODCZYTY UZUPEŁNIAJĄCE - BUDYNEK NR 6

DRUGI TERMIN ODCZYTÓW

Administracja Osiedla Pod Lipami informuje , że uzupełniające odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mieszkaniowych w budynku  nr 6 odbędą się  :

 

 W DNIU 24 WRZEŚNIA 2019 R. W GODZINACH OD 1830 DO 1930

 

Prosimy o obecność lokatorów w mieszkaniach w całym przedziale godzinowym. Jednocześnie informujemy , że w przypadku nie odczytania podzielników zużycie energii cieplnej w danym mieszkaniu będzie szacowane wg maksymalnego zużycia energii w węźle cieplnym.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 30 lipca 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30 lipca 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Omówienie ofert Adwokackiej Spółki Partnerskiej Brykczyńscy i Partnerzy dotyczących najmu istniejącego pawilonu nr 109 oraz zaplanowanego do realizacji na Osiedlu Zwycięstwa przy ul. Połabskiej pawilonu nr 125. Podjęcie uchwały w sprawie pawilonu nr 109.    

3. Dyskusja i wypracowanie wniosku kierowanego do RN w sprawie: propozycji zmian do Regulaminu funduszu remontowego dotyczącego zróżnicowania wysokości stawek na fundusz remontowy w kontekście ponad standardowych nakładów na remonty budynków wysokich – np. remont balkonów.

4. Rozpatrzenie wniosków i uchwał poszczególnych komisji: KHiU, KGZ, KR, KWZCz i   KK-S,PiCz.

5. Realizacja wniosków i uchwał z czerwca 2014 roku.

6. Przyjęcie protokołu nr 6/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc sierpień 2014 rok.

10. Zakończenie obrad.

 Wynik głosowania:  9  głosów  „za” przyjęciem porządku obrad.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 7 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: – korekty planu gospodarczego Osiedla Zwycięstwa na 2014 rok
w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów, planu funduszu remontowego oraz planu funduszu zasobowego OZ na rok 2014,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu powierzchni użytkowej pawilonu nr 109 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na utrzymanie na dotychczasowym poziomie wysokości miesięcznej stawki opłat  

      dzierżawę gruntu,

   - 1 uchwała  w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: zasad udostępniania lokali na rzecz różnych organizacji, stowarzyszeń oraz wykorzystywanych na 

      własne cele,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej przez i na koszt Spółdzielni,

   - 1 uchwała w sprawie: zróżnicowania wysokości odpisów na fundusz remontowy.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała cztery pisma będące odpowiedzią na te złożone do ADM OZ  oraz na wnioski Mieszkańców Osiedla złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

 W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę:.

    - realizacji nowego oznakowania terenu osiedla poprzez m.in. malowanie pasów, co
w niejednym przypadku stwarza problemy wynikające z faktu istniejącej już infrastruktury osiedla,

   - wycinki trzech topoli dotychczas rosnących na terenie boiska szkolnego,

   - zasad i terminów wywozu przez Miasto z altanek śmietnikowych posadowionych na terenach spółdzielczych osiedli odpadów wielkogabarytowych,

    - utworzenia dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach nr 25 oraz nr 2,

    -  zorganizowania, jeden raz w roku, tzw. „ Niedzieli Radnego”, co miałoby oznaczać „ terenowe spotkanie = wyjście

       radnych w stronę mieszkańców osiedla”.

 Zakończenie obrad.                                                        

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 25 sierpnia 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu  25 sierpnia 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Analiza tematu i dyskusja w sprawie: sporu dot. zaplanowanego przeniesienia altanki śmietnikowej z dotychczasowego jej miejsca na nowe  tj. od  balkonowej strony bud. nr 9.    

3. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR,

    KHiU, KWZCz i   KK-S,PiCz.

4. Realizacja wniosków i uchwał z lipca 2014 roku.

5. Przyjęcie protokołów nr 7/2014 z dnia 23 lipca i nr 8/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.

6. Korespondencja skierowana do ROZ.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc wrzesień 2014 rok.

9. Zakończenie obrad.

Powyżej przedstawiony porządek obrad uzupełniono punktem w sprawie zgody ROZ na najem lokalu użytkowego położonego na OZ na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na cele biurowe dla firmy Skanska S.A., która w podanym czasie będzie realizowała remont drogi
Al. Solidarności na odcinku wzdłuż południowej strony osiedla.

Wynik głosowania:  8  głosów  „za” przyjęciem uzupełnionego porządku obrad.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 8 uchwał w tym, jak niżej:

   - 3 uchwały w sprawie: – wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: projektu planu Administracji Ogólnej na rok 2015,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodat. pomieszczenia piwnicznego w bud. nr 11 „C”,

   - 1 uchwała  w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuację uczestnictwa pracownika MOPR-u
w posiedzeniach KWZCz,

   - 1 uchwała w sprawie: budowy altanki śmietnikowej przy budynku nr 9.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała jedno pismo będące odpowiedzią na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

   - określenie aktualnego statusu remontu balkonów na budynku nr 20,

   - utrzymanie w czystości osiedlowych chodników oraz obowiązku odchwaszczenia krawężników i słupków,

    - podtrzymania przez Radę Nadzorczą wcześniej podjętej decyzji dotyczącej przedmiotu sprawy zgłoszonej przez jednego z mieszkańców osiedla a dotyczącej nocnego zakłócania ciszy nocnej.

 Zakończenie obrad.                                                 

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa 25 września 2014 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu  25 września 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Podjęcie decyzji  w sprawie: objęcia ochroną wnętrza w okresie zimowym budynków wysokich z terenu OZ. Podjecie stosownej uchwały.

3. Uchwalenie planu gospodarczo – finansowego dla Oz na rok 2015 z podjęciem uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przeznaczenia powierzchni budynku nr „C” ( II etap budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Połabskiej) na potrzeby oświaty ( przedszkola).

5. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KR, KGZ, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

6. Realizacja wniosków i uchwał z sierpnia 2014 roku.

7. Przyjęcie protokołów:  nr 9/2014 z dnia 25.08.2014 roku.

8. Korespondencja skierowana do ROZ.

9. Sprawy wniesione.

10. Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2014 rok.

11. Zakończenie obrad.

 Wynik głosowania:  10  głosów  „za” przyjęciem uzupełnionego porządku obrad.

 

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 6 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: ochrony w okresie zimowym wnętrza budynków wysokich na OZ,

   - 2 uchwały w sprawie:  planu gospodarczo – finansowego dla OZ na 2015 rok,

   - 1 uchwała w sprawie: wymiany stolarki okiennej przez i na koszt Spółdzielni,

   - 1 uchwała w sprawie: prowadzenia na terenie OZ sprzedaży z mobilnych rowerów,

   - 1 uchwała  w sprawie: rozłożenia na raty spłaty należności.

Do Rady Osiedla skierowanych było 8 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała cztery pisma będące odpowiedzią na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

 W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

   - uiszczania opłat przez członków Spółdzielni za wnioskowane przez nich kserokopie,

   - utrzymywania w należytej kondycji zieleni osiedlowej,

    - braku czytelność umieszczanych przez Spółdzielnię na swojej stronie internetowej treści komunikatów. Powyższe   dotyczy przede wszystkim komunikatu w sprawie sporu, jaki zaistniał pomiędzy Spółdzielnią a Ineą,

   - status sprawy termomodernizacji pawilonu nr 110.

 Zakończenie obrad.                                         

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 29 października 2014 r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu  29  października 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Decyzja i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody dla pani Pauliny Rudnickiej na zamianę lokalu użytkowego z dotychczas najmowanego na mniejszy funkcjonujący również w pawilonie nr 110 na Osiedlu Zwycięstwa.

3. Dyskusja i podjecie decyzji w sprawie: ujęcia w projekcie POŁABSKA II zagospodarowania części powierzchni użytk. ( na parterze) z jej przeznaczeniem dla oświaty.

4. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KR, KGZ, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

5. Realizacja wniosków i uchwał z września 2014 roku.

6. Przyjęcie protokołów:  nr 10/2014 z 15.09. 2014  i  nr 11/2014 z dnia 25.09.2014 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc listopad 2014 rok.

10. Zakończenie obrad.

Wynik głosowania:  9  głosów  „za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 11 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na OZ,

   - 1 uchwał w sprawie:  zagospodarowania części parterowej powierzchni użytkowej budynku „C” realizowanego podczas II etapu budowy budynków mieszkalnych,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na Osiedlu Zwycięstwa,

   - 1 uchwała  w sprawie: rozłożenia na raty spłaty zaległości czynszowych,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pom. piwnicznego na OZ 22 „C”,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na handel choinkami,

   - 1 uchwała w sprawie: ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntu pod sprzedaż żywych karpi,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na rozszerzenie działalności w lokalu użytk. na OZ 3 „L”,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek.

 Do Rady Osiedla skierowano 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała cztery pisma będące odpowiedzią na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

   - odstąpienie przez Urząd Skarbowy od pobierania należnego podatku VAT od opłaty za używanie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego wykorzystywanego tylko i wyłącznie na potrzeby bytowe mieszkańców nieruchomości związanych gospodarstwem domowym,

   - „ciemnej” tzn. niepalącej się lampy ustawionej w parku na terenie Osiedla Zwycięstwa pomiędzy budynkami nr 1 i 5 oraz realnego zagrożenia zdrowia i życia wynikającego
z nieprzepisowego przekraczania ulicy Połabskiej przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa zamieszkujących „vis a vis” nowego marketu Biedronki na OWW - przy skrzyżowaniu ulic Lechickiej I Połabskiej. Zgłaszający postulował o wystosowanie do ZDM pisma w sprawie utworzenia we wskazanej okolicy dodatkowego przejścia dla pieszych,

   - ustalenia zasad numeracji dla nowych zaplanowanych do realizacji w II etapie budowy budynków z zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Połabskiej,

   -wybrukowania powierzchni pod ławeczką zamontowaną w pobliżu budynku nr 21,

   - bardzo dobrego oznakowania terenu Osiedla Zwycięstwa spośród wszystkich winogradzkich osiedli. Niniejsze zawarto w przesłanej do Spółdzielni opinii Straży Miejskiej.

Zakończenie obrad.                                                         

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z listopada 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 24 listopada 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

3. Realizacja wniosków i uchwał z października 2014 roku.

4. Przyjęcie protokołu nr 12/2014 z dnia  29.10.2014 roku.

5. Korespondencja skierowana do ROZ.

6. Sprawy wniesione.

7. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2014 roku.

8. Zakończenie obrad.                                                                                                                       

 Wynik głosowania:  11  głosów  „za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła  6 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: utworzenia odpisu aktualizującego należności od dłużników,

   - 2 uchwały w sprawie: obniżenia aktualnej wysokości stawki opłaty za dzierżawę gruntu,

   - 2 uchwały w sprawie: umieszczenia reklamy na pawilonie nr 110,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego,

Do Rady Osiedla skierowano 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała dwa pisma będące odpowiedzią na pisma zawierające wnioski złożone do Rady Osiedla.

W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

   - status sprawy dotyczącej nowej lokalizacji altanki śmietnikowej przynależnej do bud. nr 9,

   - aktualny status sprawy dotyczącej realizacji inwestycji pod nazwą „budowa pawilonu handlowo – usługowego” na Osiedlu Zwycięstwa przy ul. Połabskiej.

Ustalono również harmonogram terminów oraz listę osób dyżurujących podczas dyżurów radnych w pierwszym półroczu 2015 roku.

Zakończenie obrad.

                                                           

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 18 grudnia 2014 r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 18 grudnia 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Omówienie sprawy najmu pawilonu nr 109 i złożonego przez Spółdzielnię wniosku o przyznanie pożyczki z WFOŚiGW na  termomodernizacji ww. pawilonu.

3.Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

4. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca listopada 2014 roku.

5. Przyjęcie protokołu  nr 13/2014 z dnia  24.11.2014 roku.

6. Korespondencja skierowana do ROZ.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc styczeń  2015 rok.

9. Zakończenie obrad.                                                                                                                     

 Wynik głosowania:  8  głosów  „za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła  8 uchwał w tym, jak poniżej:

   - 1 uchwała w sprawie: stawek za najem sali w ODK „Wiktoria”,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na umieszczenia banera reklamowego,

   - 1 uchwała w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokali użytkowych w pawilonie nr 109,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

   - 1 uchwała w sprawie: wprowadzenia „promocyjnych” warunków najmu miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej 

      funkcjonującej przy ul. Połabskiej 5 „G-K”,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na podział lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na dwie części oraz rezygnacji z

      najmu wydzielonego pomieszczenia o pow. ok. 100m2,

   - 1 uchwała w sprawie: likwidacji środka trwałego,

   - 1 uchwała w sprawie: negocjacji ceny i warunków najmu powierzchni parterowej mającego powstać na OZ pawilonu

     handlowo – usługowego nr 125.

Do Rady Osiedla skierowano 3 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała 3 pisma będące odpowiedzią na wnioski złożone do rozpatrzenia przez Radę Osiedla.

W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

1/ Zmiany firmy świadczącej usługi z zakresu wywozu śmieci z terenu OZ oraz uwag, które są autorstwa zarówno mieszkańców, jak i radnych. Przedyskutowano również wątek „roli” Spółdzielni oraz GOAP-u w przedmiocie sprawy.

2/ - Realizacji kolejnego etapu dotyczącego budowy nowej altanki śmietnikowej przynależnej do budynku nr 9.

Zakończenie obrad.                                                        

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa - styczeń/luty 2015r.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

w dniu 26 stycznia  2015 roku

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 26 stycznia 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 2. Dyskusja nt. pojawiających się możliwości wybudowania na terenie Osiedla Zwycięstwa krytej pływalni z udziałem

   funduszy Miasta. Zaproszenie Prezesa Spółdzielni.

3. Dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie: wniosku firmy RED - dot. przyszłości parkingów funkcjonujących na osiedlu a

    dzierżawionych przez ww.firmę. Podjęcie stosownych uchwał.

4. Dyskusja i podjecie decyzji w sprawie: organizacji w roku 2015 Festynu Osiedlowego.

5. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

6. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca grudnia 2014 roku.

7. Przyjęcie protokołu  nr 14/2014 z dnia  18.12.2014 roku.

8. Korespondencja skierowana do ROZ.

9. Sprawy wniesione.

10. Ustalenie terminarza na miesiąc luty 2015 rok.

11. Zakończenie obrad.   

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  8    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 5 uchwał w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: przekazania Miastu Poznań do bezpłatnego używania części terenów działek nr 126 i 134 

  położonych na OZ w celu wybudowania pełnowymiarowej krytej pływalni oraz przejęcia budynku przez PSM „Winogrady” w

  Poznaniu do eksploatacji, utrzymania i zarządzania.

- 2 uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na montaż reklamy,

 - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek.

Do Rady Osiedla skierowane były 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała dwa pisma, będące odpowiedzią na wnioski złożone do ROZ przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych:

   1/ - dwóch radnych wniosło o podjęcie działań w sprawach utrzymania porządku na terenach bezpośrednio przylegających

         do lokali użytkowych,

   2/ - zgłoszono również fakt łamania zasad ruchu drogowego przez kierowców korzystających z osiedlowej ulicy, którzy w

         okolicy wyjazdu z PLAZY nagminnie skracają sobie wyjazd z terenu osiedla „ taranując” trawnik będący dotychczas 

         stosunkową dobrą barierą oddzielającą wyjazd z Plazy i wyjazd z osiedla,

   3/ - dyskutowano o ewentualnym zagospodarowaniu terenu leżącego na OZ, który niebawem zostanie przez 

         dotychczasowego dzierżawcę zwolniony,

   4/ - prowadzono dyskusję w temacie przeniesienia w nowe miejsce altanki śmietnikowej przynależnej do budynku nr 9,

   5/ - przedstawiciel Rady Nadzorczej przekazał informacje z zakresu ostatnich jej działań.

 Zakończenie obrad.                                                      

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

 

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

w dniu  02 lutego 2015 roku

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 02 lutego 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2. Korekta planu gospodarczego Osiedla na 2015 rok w zakresie remontu rampy i podjazdu do lokali użytkowych pawilonu

    nr 110 oraz remontu poziomu kanalizacyjnego w budynkach niskich nr 1 i 12.

3. Zakończenie obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  7    głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z przedmiotem spraw, jak również poddaniu ich szczegółowej analizie  Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła  uchwałę, jak niżej:

W sprawie: korekty planu gospodarczego Osiedla na 2015 rok w zakresie planu kosztów i przychodów działalności gospodarczej Osiedla, planu rzeczowo – finansowym remontów, planu funduszu remontowego oraz planu przebudów i inwestycji.

 ad. 3  Zakonczenie obrad

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa, pan Sławomir Rutkowski podziękował wszystkim radnym za przybycie oraz czynne uczestnictwo w obradach Rady Osiedla Zwycięstwa.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 23 lutego 2015r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 23 lutego 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Omówienie pisma p. Zofii Zgoła. Zaproszenie Kierownika Motylarni funkcjonującej w siedzibie na Osiedlu Zwycięstwa 10c.

3. Omówienie sprawy: wynajmu, dla sieci MMT, parterowej pow. użytkowej w paw. nr 125  

    zaplanowanego do wybudowania na OZ przy ul. Połabskiej. Podjęcie stosownej uchwały.

4. Dyskusja w sprawie: dzierżawy gruntu dla firmy EKKUS. Podjęcie stosownej uchwały.

5. Zaopiniowanie zmian do Statutu wypracowanych przez Komisję Statutową.

6. Informacja w temacie pożaru, jaki miał miejsce na OZ 15.

7. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU, KWZCz i KK-S,PiCz.

8. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca stycznia 2015 roku.

9. Przyjęcie protokołów nr 1/2015 z 26.01.2015 roku  i nr 2/2015 z 02.02.2015 roku.

10. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

11. Sprawy wniesione.

12. Ustalenie terminarza na miesiąc marzec 2015 roku.

13. Zakończenie obrad.   

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 11  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 14 uchwał w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: najmu  powierzchni parterowej pawilonu handlowo – usługowego zaplanowanego do wybudowania na  OZ przy ul. Połabskiej,

- 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu,

- 1 uchwała w sprawie: wydania opinii o projekcie zmian do tekstu jednolitego Statutu PSM „Winogrady” w Poznaniu przygotowanego przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej,

- 1 uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu obowiązków PSM „Winogrady” i członków w zakresie napraw w lokalach,

- 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na montaż reklamy,

- 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu,

- 2 uchwały w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia pozsypowego,

- 2 uchwały w sprawie:  najmu lokalu użytkowego na OZ,

- 1 uchwała w sprawie: ustalenia stawek za dzierżawę gruntu pod sprzedaż owoców sezonowych,

- 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego,

- 1 uchwała w sprawie: uchwalenia „Regulaminu eksploatacji garaży, zasad ustalania i rozliczania kosztów oraz ustalenia opłat za używanie garaży PSM „Winogrady” w Poznaniu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 11 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała sześć pism, będących odpowiedzią na sprawy złożone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych:

   1/ - ustalono nowy termin i godziny trwania Festynu Osiedlowego – na dzień 14 czerwca 2015 roku w godzinach od 13.00 do 18.00,

   2/ - dyskutowano zapisy oraz sposób zachowania procedury opiniodawczej dotyczącej przedmiotu ostatniej uchwały ROZ w sprawie uchwalenia regulaminu garaży,

   3/ - poddano dyskusji kwestię wyboru nowej elewacji pawilonu nr 109 zaplanowanej do realizacji podczas realizacji robót termomodernizacyjnych ww. pawilonu,

   4/ - omawiano kwestię działalności salonu gier mieszczącego się w pawilonie nr 109,

   5/ - poruszono sprawy: -  powracającego zjawiska bezdomności w budynkach wysokich, jak i niskich posadowionych na Osiedlu Zwycięstwa oraz powiększającej się populacji szczurów – szczególnie w okolicy budynków nr 21 i 22.  

Zakończenie obrad.                                                        

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa 30 marca 2015r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30 marca 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały dotyczącej oferty POLOmarket w sprawie: zakupu lub dzierżawy gruntu leżącego na OZ a stanowiącego zasoby Spółdzielni.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

4. Przyjęcie protokołu nr 3/2015 z dnia 23.02.2015 roku.

5. Realizacja wniosków z lutego 2015 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc kwiecień 2015 roku.

9. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 11  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 9 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: podjęcia negocjacji warunków współpracy w celu Pozyskania Najemcy lokalu użytkowego na Osiedlu Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: umniejszenia kwoty czynszu za najem lokalu użytk. w paw. 110,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali użytkowych funkcjonujących w pawilonie nr 109 na Osiedlu Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: umieszczenia reklamy na budynku wysokim nr 19 „A”,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na zmianę działalności gospodarczej w lokalu użytkowym,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 109 na OZ,

   -1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wina, piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu,

   - 1 uchwała w sprawie: umieszczenia reklamy na terenie Osiedla Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: uchwalenia Regulaminu eksploatacji garaży, zasad ustalania i rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie garaży w PSM „Winogrady”
w Poznaniu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała osiem pism - odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy: zamontowania na terenie osiedla dodatkowych koszy na śmieci, zakończonej realizacji deratyzacji budynków, w których zgłoszono obecność gryzoni, ewentualnej zmiany organizacji parkowania w okolicy budynku Przychodni, funkcjonowania na Osiedlu drugiego organu samorządowego, jakim jest Jednostka Pomocnicza, funkcjonowania Salonu 777, realizacji na ścianach budynków tzw. MURALE – tj. kolorowych obrazów, statusu lokalu mieszkalnego na OZ 11/101, statusu sprawy dot. budowy nowej altanki śmietnikowej przynależnej do budynku nr 9 oraz rozważenie ewentualnego egzekwowania kar za bezprawne umieszczanie informacji na spółdzielczych tablicach informacyjnych mieszczących się na klatkach schodowych budynków posadowionych na OZ.

Zakończenie obrad.                                         

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.