WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa 24.02.2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 24 lutego 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał dotyczących korekty: planów Osiedla Zwycięstwa oraz struktury

    organizacyjnej i ilości etatów Administracji Osiedla Zwycięstwa na 2014 rok.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

4. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca stycznia 2014.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc marzec 2014 roku.

9. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  9    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 15 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: korekty planów Osiedla Zwycięstwa na 2014 rok,

   - 1 uchwała w sprawie: korekty struktury organizacyjnej ADM OZ na rok 2014,

   - 2 uchwały w sprawie: zgody na dzierżawę gruntu,

   - 3 uchwały w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego oraz pozsypowego,

   - po jednej uchwale w sprawach: skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu, zgoda  na obniżenie miesięcznej stawki opłaty czynszowej, zgoda na rozszerzenie zakresu sprzedaży w lokalu użytkowym, utrzymanie obniżonej stawki opłat, zgoda na handel na terenie tymczasowego targowiska, zgoda na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110, zgoda na umieszczenie reklamy na budynku wysokim, zgoda na odstąpienie od naliczania odsetek.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała pięć pism, będących odpowiedzią na pisma i wnioski złożone przez mieszkańców osiedla podczas dyżuru radnych oraz na pisma złożone do ADM OZ.

W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę: zasadności wycinki drzew na OZ przed budynkiem nr 12, doposażenia pomieszczeń rowerowni w dodatkowe zabezpieczenia, usunięcia zbędnych przedmiotów złożonych w rowerowniach a należących do mieszkańców danego budynku, konsekwencji bezumownego zajmowania lokalu użytkowego.

Ponadto zastępca Kierownika ADM OZ – pan Marek Gąsiorowski przekazał informację
o terminach 3 ważnych przetargów z prośbą o wyznaczenie przedstawicieli ROZ celem uczestnictwa w przedmiotowych przetargach.

Poruszono również tematykę czerwcowego Festynu Osiedlowego, którego głównym organizatorem są Administracja i Rada Osiedla  Zwycięstwa.

Na koniec poddano pod rozwagę wszystkich członków Rady Osiedla sprawę dokonania zmiany zakresów kompetencji dwóch komisji problemowych działających w ramach Rady Osiedla Zwycięstwa.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 31.03.2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 31 marca 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2. Omówienie wyników przetargu dot. remontu balkonów na budynku wysokim OZ 20
i przeznaczenia zaoszczędzonych w wyniku innych przetargów środków finansowych na ww. remont balkonów.

3. Omówienie kwestii finansowej budowy przy ul. Połabskiej pawilonu handlowo – usługowego oraz pozyskania środków finansowych na jego budowę. Podjęcie uchwały.

4. Przedstawienie przez Kierownika ODK „Wiktoria” stanu przygotowań do Festynu.

5. Omówienie najnowszej oferty „Czerwonej Torebki”.

6. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

7. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca lutego 2014.

8. Przyjęcie protokołu ROZ nr 2/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku.

9. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

10. Sprawy wniesione.

11. Ustalenie terminarza na miesiąc kwiecień 2014 roku.

12. Zakończenie obrad. 

 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 10 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: – najmu powierzchni użytkowej pawilonu nr 109 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: przekazania darowizny na rzecz Miasta Poznania,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ,

   - 1 uchwała  w sprawie: przepisania kaucji i umowy najmu lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież używaną,

   - 1 uchwała w sprawie: podnajmu części najmowanego lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego tj. wnęki,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek,

   - 2 uchwały w sprawie: rozłożenia na raty spłaty kwoty odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za używanie lokalu mieszkalnego.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała cztery pisma, będące odpowiedzią na pisma złożone do ADM OZ  oraz na wnioski mieszkańców osiedla złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę: propozycji zmiany zakresu działania dwóch komisji, jakimi są Komisja Kulturalno – Samorządowa oraz  Handlu i Usług, Porządku
i Czystości.

Następnie analizie poddano również stan zaległości czynszowych najemców powierzchni użytkowej zlokalizowanej w pawilonie nr 109.

Zakończenie obrad                             

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa - kwiecień 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 28 kwietnia 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2. Omówienie najnowszej oferty „Czerwonej Torebki” dot. uzupełnienia oferty najmu

    pawilonu handlowego nr 109 posadowionego na terenie Osiedla Zwycięstwa.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania darowizny na rzecz Miasta Poznania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: promocyjnych warunków najmu miejsc postojowych

   zlokalizowanych w podziemnej hali garażowej w budynku nr 5 G-K na OZ.

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ za okres od 06.2013 do 04.2014 roku.

6. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

7. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca marca 2014.

8. Przyjęcie protokołu ROZ nr 3/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

9. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

10. Sprawy wniesione.

11. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2014 roku.

12. Zakończenie obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  9  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 10 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: – najmu powierzchni użytkowej pawilonu nr 109 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: przekazania darowizny na rzecz Miasta Poznania,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ,

   - 1 uchwała  w sprawie: przepisania kaucji i umowy najmu lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież używaną,

   - 1 uchwała w sprawie: podnajmu części najmowanego lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego tj. wnęki,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek,

   - 2 uchwały w sprawie: rozłożenia na raty spłaty kwoty odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za używanie lokalu mieszkalnego.

Do Rady Osiedla skierowanych były 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała trzy pisma będące odpowiedzią na pisma złożone do ADM OZ  oraz na wnioski mieszkańców osiedla złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę:.

    - wyników niedawno ogłoszonego w mediach konkursu na pozyskanie nowego pracownika tj. instruktora ds. kultury,

   - pogarszającego się stanu technicznego toru rowerowego zlokalizowanego na terenie Osiedla Zwycięstwa,

   - rezultatu przetargu tj. czy i kto został wybrany na wykonawcę prac remontowych balkonów budynków wysokich?

    - uczestnictwa wszystkich radnych w zbliżających się obradach części Walnego Zgromadzenia Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu dotyczącej Osiedla Zwycięstwa,  

 Na koniec zastępca Kierownika ADM OZ – poinformował, że;

   - aktualnie ku końcowi zbliża się sprawa zamknięcia dokumentacji zaplanowanej, w tym roku do realizacji, budowy pawilonu handlowo – usługowego, którego lokalizację przewidziano na Osiedlu Zwycięstwa przy ul. Połabskiej,

   - Spółdzielnia rozważa uzupełnienie dokumentacji w celu sporządzenia ostatecznego projektu zadaszeń nad balkonami IV pięter budynków niskich.

 Zakończenie obrad.                                                        

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA NAJEM PWIERZCHNI UżYTKOWYCH

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "WINOGRADY" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej na parterze nowo budowanego budynku handlowo-usługowego wraz z miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej na os. Zwycięstwa 125 w Poznaniu.  

Inwestorem ww. przedsięwzięcia realizowanego na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją pozwolenia na budowę jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu.

I. Zakres i przedmiot przetargu obejmuje złożenie oferty na:

-  najem ok. 972 m ² powierzchni handlowo-usługowej na parterze nowo budowanego pawilonu nr 125 na os. Zwycięstwa wraz z podaniem przez oferenta proponowanej miesięcznej stawki czynszu najmu netto ww. powierzchni.

Inwestor dopuszcza również podział i wynajem ww. powierzchni niezależnym oferentom na odrębne lokale użytkowe - maksymalnie 3 lokale o  powierzchniach:

                  - lokal nr 1 o powierzchni ok. 133 m²

                  - lokal nr 2 o powierzchni ok. 640 m²

                  - lokal nr 3 o powierzchni ok. 199 m².

            Złożenie oferty na całość powierzchni handlowo-usługowej lub na poszczególny lokal wiąże się z najmem miejsc postojowych w hali garażowej i tak dla:

                - całej powierzchni – 39 miejsc postojowych,

            lub dla

                - lokalu nr 1 - 4 miejsca postojowe

                - lokalu nr 2 - 29 miejsc postojowych

                - lokalu nr 3 -   6 miejsc postojowych,

            za cenę podaną w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

 II. Najemca zobowiązany będzie:        

a/ wpłacić, na wskazane przez PSM „Winogrady” w Poznaniu konto bankowe, zwrotne zabezpieczenie wykonania i czasu trwania umowy najmu, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Przetargowych,     

b/ wykonać staraniem własnym i na koszt własny adaptację lokalu do potrzeb indywidualnych najemcy, a także złożyć informację, co do rodzaju działalności, jaką będzie prowadził w lokalu,   

c/ opracować kompletną dokumentację powykonawczą i uzyskać zastrzeżone prawem decyzje i pozwolenia niezbędne do prowadzenia w lokalu określonej przez Najemcę działalności handlowej/usługowej.

II. Planowane dane techniczne całości inwestycji:

- powierzchnia działek ok. 4100 m²

- powierzchnia zabudowy ok. 1280 m²

- długość budynku ok. 77 m

- szerokość budynku ok. 17 m

- wysokość budynku ok. 12 m

- powierzchnia kondygnacji:

      - parter  ok. 1133 m²

      - piętro  ok. 1076 m²

      - podziemna hala garażowa ok. 1360 m², ( ilość miejsc postojowych 53 szt.)

-  ilość miejsc postojowych na powierzchni terenu 23 szt.

- media: niezależne zasilanie energetyczne dla każdego lokalu, instalacje wod-kan i CO, telefon, Internet.

III. O wyborze oferty decydować będzie:

1/ wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego zaproponowana przez oferenta, przy czym najniższa wymagana stawka wynosić będzie 36, 00 zł netto ( bez VAT) (słownie: trzydzieści sześć złotych netto) za 1 m² pow. lokalu.

2/ złożenie wraz z ofertą pisemnego zobowiązania do wpłaty zwrotnego zabezpieczenia wykonania i czasu trwania umowy najmu, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

IV. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Administracja Osiedla Zwycięstwa paw. 116 A

- p. Małgorzata Żbikowska                 tel. 61- 63 03-292

- p. Marek Gąsiorowski                      tel. 61- 63 03-282

IV. Oferta, z dopiskiem: "Przetarg na najem powierzchni handlowo-usługowej i miejsc postojowych w pawilonie nr 125 na os. Zwycięstwa w Poznaniu" powinna być zabezpieczona i złożona do dnia: 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zarządu PSM "Winogrady" w Poznaniu, 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 B lub nadesłana pocztą, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa powyżej.

Wadium winno wpłynąć na konto Spółdzielni w ING BANK ŚLĄSKI SA o nr 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679 najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014 roku, do godziny 12.00.

W przetargu nie będą brały udziału:

      - oferty, które wpłyną do Spółdzielni po godz. 12-tej w dniu 25 czerwca 2014r.

      - brak wpływu wadium na wskazane konto Spółdzielni do dnia 24 czerwca 2014r. godz. 12.00.

VI. Ofertę należy sporządzić po zapoznaniu się z:

a)      Projektem budowlanym wykonawczym budynku handlowo-usługowego nr 125 z garażem podziemnym, pylonu reklamowego, dojść, dojazdów, miejsc postojowych zewnętrznych, małej architektury na terenie Osiedla Zwycięstwa (od strony ul. Połabskiej) w Poznaniu.

            2) Szczegółowymi Warunkami Przetargowymi.

            3) Wzorem oferty.

            4) Istotnymi postanowieniami umownymi.

Komisyjne otwarcie ofert w obecności oferentów odbędzie się: w siedzibie Zarządu PSM  „Winogrady" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B (sala konferencyjna) dnia 25 czerwca 2014 r. o godz.13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem miesjc postojowych w hali garażonej

P R O M O C J A !!!

Administracja Osiedla Zwyciestwa zaprasza do najmu miejsc postojowyh połozonych w podziemnej hali garażowej na osiedlu Zwycięstwa w budynku nr 5 G-K.

Teraz w promocyji pierwszy rok najmu tylko 95,00 zł miesięcznie.

(w umowie na 3 lata)*

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania

Administracji Osiedla – pawilon 116 A

tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 – 14.30,

czwartek w godzinach 9.00 – 17.00

 osobiście lub pod numerem telefonu 61 6303 292 lub 61 6303 280

* W umowie na czas nieokreslony najem 1 miejsca postojowego wynosi 160, 00 zl na miesiąc.

 

 

 

 

 

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 24 maja 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 28 maja 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2. Informacja o stanie przygotowań do Osiedlowego Festynu oraz o  wynikach rekrutacji

    na nowego pracownika ODK „Wiktoria”.

3. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Radę Osiedla Nowe Winogrady Północ – rozmowa
    z przedstawicielami ww. Rady – z panią M. Myk i panem M. Zarembą.

4. Informacja dotycząca stanu technicznego balkonów na budynkach wysokich. Wnioski
    z początku prac remontowy wykonywanych na budynku nr 20.

5. Dyskusja na tematy przedstawione w pkt nr 3.

6. Dyskusja nt. stanu prawnego nieruchomości budynku Poradni Zdrowia – pawilon nr 108.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - promocyjnych warunków najmu miejsc postojowych zlokalizowanych w podziemnej hali

     garażowej w budynku nr 5 G-K na OZ,

   - najmu powierzchni handlowo –usługowej nowego pawilonu nr 125 przy ul. Połabskiej,

   - zmiany miesięcznej stawki czynszu za najem pow. użytkowej w pawilonie nr 110.

8. Omówienie propozycji Kancelarii Brykczyńscy i Partnerzy dot. najmu pawilonu nr 109

9. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

10. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca kwietnia 2014.

11. Przyjęcie protokołu ROZ nr 4/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku.

12. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

13. Sprawy wniesione.

14. Ustalenie terminarza na miesiąc czerwiec 2014 roku.

15. Zakończenie obrad.

Wynik głosowania:  9  głosów  „za” przyjęciem porządku obrad.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 10 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: – ilości komisji stałych w kadencji ROZ w latach 2013 - 2016,

   - 1 uchwała w sprawie: wynajmu pow. handlo9wo – usługowej na parterze nowo wybudowanego pawilonu przy ul. 

      Połabskiej,

   - 1 uchwała w sprawie: wprowadzenia „promocyjnych” warunków najmu miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej

     funkcjonującej przy ul. Połabskiej 5 „G-K”,

   - 1 uchwała  w sprawie: zmiany miesięcznej stawki czynszu za najem lokali w paw. nr 110,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia pozsypowego,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w budynku nr 22 „L”.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała pięć pism będących odpowiedzią na pisma złożone do ADM OZ  oraz na wnioski mieszkańców osiedla złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

 W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę:.

    - poruszył tematykę związaną z godzinami odbywania się przetargów

   - personalnej obsługi tematyki porządku i czystości przez osobę oddelegowaną z ADM OZ, która z racji piastowanej 

      funkcji prowadzi sprawy związane z porządkiem na osiedlu i zielenią,

   - odchwaszczenia placów zabaw oraz ich najbliższych okolic, usytuowanych przy budynkach nr 18 i 19,

    - terminu zakończenia prac remontowych placu zabaw przy budynku nr 25,

    - ogłoszenia informacji o zwolnionym pomieszczeniu piwnicznym znajdującym się w budynku nr 11 na OZ.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 30 czerwca 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30 czerwca 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Omówienie ofert Adwokackiej Spółki Partnerskiej Brykczyńscy i Partnerzy dotyczących najmu istniejącego pawilonu 

    handlowego nr 109 oraz zaplanowanego do realizacji na OZ  przy ul. Połabskiej pawilonu nr 125. Podjęcie uchwały w

     sprawie pawilonu nr 109.

3. Dyskusja i wypracowanie wniosku kierowanego do RN w sprawie: propozycji zmian do  Regulaminu funduszu

    remontowego dotyczącego zróżnicowania wysokości stawek na f. remontowy w kontekście ponad standardowych

    nakładów na remonty budynków  wysokich – np. remont balkonów.

4. Rozpatrzenie wniosków i uchwał poszczególnych komisji: KHiU, KGZ, KR, KWZCz i KK-S,PiCz.

5. Realizacja wniosków i  uchwał  z czerwca 2014 roku.

6. Przyjęcie protokołu nr 6/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc sierpień 2014 rok.

10. Zakończenie obrad.                           

 Wynik głosowania: 11  głosów  „za” przyjęciem porządku obrad.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 7 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: – korekty planu rzeczowo – finansowego, planu funduszu remontowego oraz planu funduszu

     zasobowego OZ na rok 2014,

   - 1 uchwała w sprawie: zmiany miesięcznej stawki czynszu za najem lokali w paw. nr 110,

   - 1 uchwała w sprawie: umowy najmu szczytu bud. wysokiego na umieszczenie reklamy,

   - 1 uchwała  w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 109 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie reklam,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie reklam w starych windach budynków wysokich posadowionych na

      OZ ,

   - 1 uchwała w sprawie: rozłożenia na raty należności.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała pięć pism będących odpowiedzią na pisma złożone do ADM OZ  oraz na wnioski mieszkańców osiedla złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

 W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę:.

   - stanu technicznego stolarki drzwiowej w budynku nr 23 „F”,

   - podsumowania wyników przetargu na II etap budowy budynków mieszkalnych zaplanowanych do realizacji przy ul.

      Połabskiej,

   - treści pisma Jednostki Pomocniczej w sprawie organizacji i przebiegu czerwcowego Festynu Osiedlowego,

    - placu zabaw usytuowanego pomiędzy budynkami nr 9 i 12, gdzie z zamontowanych tam urządzeń zabawowych  

      grupowo korzysta młodzież powyżej 12 roku życia, co może zaskutkować ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

    - ustalono członków komisji podczas  lipcowych przetargów.

 Zakończenie obrad.                                                      

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 30 lipca 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30 lipca 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Omówienie ofert Adwokackiej Spółki Partnerskiej Brykczyńscy i Partnerzy dotyczących najmu istniejącego pawilonu nr 109 oraz zaplanowanego do realizacji na Osiedlu Zwycięstwa przy ul. Połabskiej pawilonu nr 125. Podjęcie uchwały w sprawie pawilonu nr 109.    

3. Dyskusja i wypracowanie wniosku kierowanego do RN w sprawie: propozycji zmian do Regulaminu funduszu remontowego dotyczącego zróżnicowania wysokości stawek na fundusz remontowy w kontekście ponad standardowych nakładów na remonty budynków wysokich – np. remont balkonów.

4. Rozpatrzenie wniosków i uchwał poszczególnych komisji: KHiU, KGZ, KR, KWZCz i   KK-S,PiCz.

5. Realizacja wniosków i uchwał z czerwca 2014 roku.

6. Przyjęcie protokołu nr 6/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc sierpień 2014 rok.

10. Zakończenie obrad.

 Wynik głosowania:  9  głosów  „za” przyjęciem porządku obrad.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 7 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: – korekty planu gospodarczego Osiedla Zwycięstwa na 2014 rok
w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów, planu funduszu remontowego oraz planu funduszu zasobowego OZ na rok 2014,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu powierzchni użytkowej pawilonu nr 109 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na utrzymanie na dotychczasowym poziomie wysokości miesięcznej stawki opłat  

      dzierżawę gruntu,

   - 1 uchwała  w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: zasad udostępniania lokali na rzecz różnych organizacji, stowarzyszeń oraz wykorzystywanych na 

      własne cele,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej przez i na koszt Spółdzielni,

   - 1 uchwała w sprawie: zróżnicowania wysokości odpisów na fundusz remontowy.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała cztery pisma będące odpowiedzią na te złożone do ADM OZ  oraz na wnioski Mieszkańców Osiedla złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

 W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę:.

    - realizacji nowego oznakowania terenu osiedla poprzez m.in. malowanie pasów, co
w niejednym przypadku stwarza problemy wynikające z faktu istniejącej już infrastruktury osiedla,

   - wycinki trzech topoli dotychczas rosnących na terenie boiska szkolnego,

   - zasad i terminów wywozu przez Miasto z altanek śmietnikowych posadowionych na terenach spółdzielczych osiedli odpadów wielkogabarytowych,

    - utworzenia dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach nr 25 oraz nr 2,

    -  zorganizowania, jeden raz w roku, tzw. „ Niedzieli Radnego”, co miałoby oznaczać „ terenowe spotkanie = wyjście

       radnych w stronę mieszkańców osiedla”.

 Zakończenie obrad.                                                        

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 25 sierpnia 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu  25 sierpnia 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Analiza tematu i dyskusja w sprawie: sporu dot. zaplanowanego przeniesienia altanki śmietnikowej z dotychczasowego jej miejsca na nowe  tj. od  balkonowej strony bud. nr 9.    

3. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR,

    KHiU, KWZCz i   KK-S,PiCz.

4. Realizacja wniosków i uchwał z lipca 2014 roku.

5. Przyjęcie protokołów nr 7/2014 z dnia 23 lipca i nr 8/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.

6. Korespondencja skierowana do ROZ.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc wrzesień 2014 rok.

9. Zakończenie obrad.

Powyżej przedstawiony porządek obrad uzupełniono punktem w sprawie zgody ROZ na najem lokalu użytkowego położonego na OZ na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na cele biurowe dla firmy Skanska S.A., która w podanym czasie będzie realizowała remont drogi
Al. Solidarności na odcinku wzdłuż południowej strony osiedla.

Wynik głosowania:  8  głosów  „za” przyjęciem uzupełnionego porządku obrad.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 8 uchwał w tym, jak niżej:

   - 3 uchwały w sprawie: – wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: projektu planu Administracji Ogólnej na rok 2015,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodat. pomieszczenia piwnicznego w bud. nr 11 „C”,

   - 1 uchwała  w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuację uczestnictwa pracownika MOPR-u
w posiedzeniach KWZCz,

   - 1 uchwała w sprawie: budowy altanki śmietnikowej przy budynku nr 9.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała jedno pismo będące odpowiedzią na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

   - określenie aktualnego statusu remontu balkonów na budynku nr 20,

   - utrzymanie w czystości osiedlowych chodników oraz obowiązku odchwaszczenia krawężników i słupków,

    - podtrzymania przez Radę Nadzorczą wcześniej podjętej decyzji dotyczącej przedmiotu sprawy zgłoszonej przez jednego z mieszkańców osiedla a dotyczącej nocnego zakłócania ciszy nocnej.

 Zakończenie obrad.                                                 

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa 25 września 2014 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu  25 września 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Podjęcie decyzji  w sprawie: objęcia ochroną wnętrza w okresie zimowym budynków wysokich z terenu OZ. Podjecie stosownej uchwały.

3. Uchwalenie planu gospodarczo – finansowego dla Oz na rok 2015 z podjęciem uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przeznaczenia powierzchni budynku nr „C” ( II etap budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Połabskiej) na potrzeby oświaty ( przedszkola).

5. Rozpatrzenie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KR, KGZ, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

6. Realizacja wniosków i uchwał z sierpnia 2014 roku.

7. Przyjęcie protokołów:  nr 9/2014 z dnia 25.08.2014 roku.

8. Korespondencja skierowana do ROZ.

9. Sprawy wniesione.

10. Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2014 rok.

11. Zakończenie obrad.

 Wynik głosowania:  10  głosów  „za” przyjęciem uzupełnionego porządku obrad.

 

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 6 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: ochrony w okresie zimowym wnętrza budynków wysokich na OZ,

   - 2 uchwały w sprawie:  planu gospodarczo – finansowego dla OZ na 2015 rok,

   - 1 uchwała w sprawie: wymiany stolarki okiennej przez i na koszt Spółdzielni,

   - 1 uchwała w sprawie: prowadzenia na terenie OZ sprzedaży z mobilnych rowerów,

   - 1 uchwała  w sprawie: rozłożenia na raty spłaty należności.

Do Rady Osiedla skierowanych było 8 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała cztery pisma będące odpowiedzią na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

 W sprawach wniesionych poruszono następujące sprawy:.

   - uiszczania opłat przez członków Spółdzielni za wnioskowane przez nich kserokopie,

   - utrzymywania w należytej kondycji zieleni osiedlowej,

    - braku czytelność umieszczanych przez Spółdzielnię na swojej stronie internetowej treści komunikatów. Powyższe   dotyczy przede wszystkim komunikatu w sprawie sporu, jaki zaistniał pomiędzy Spółdzielnią a Ineą,

   - status sprawy termomodernizacji pawilonu nr 110.

 Zakończenie obrad.                                         

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.