WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Aukcja na wynajem trzech lokali użytkowych na Osiedlu Wichrowe Wzgórze

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu ogłasza trzy aukcje na wynajem lokali użytkowych  na Osiedlu Wichrowe Wzgórze:

-         pawilonu nr 5 o powierzchni 17,3 m2

-         pawilonu nr 16 o powierzchni 17,4 m2  

-         pawilonu nr 105 J o powierzchni 51,2 m2

Aukcje odbędą się w formie licytacji stawki czynszu, w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze pawilon 123 w Poznaniu w dniu 10.09.2013:

-         na pawilon nr 5 o godz. 10:00,

-         na pawilon nr 16 o godz. 10:15,

-         na pawilon nr 105 J o godz. 10:30.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie do dnia 10.09.2013 r. do godziny 9:30 wadium w gotówce w kasie Zarządu PSM „Winogrady” w Poznaniu, os. Przyjaźni 125 B, w kwocie 2 000,00 zł.

Osoby zainteresowane winny zapoznać się ze: „Specyfikacją istotnych warunków najmu” załączoną poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 616 303 311.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

Tematy omawiane na posiedzeniu:

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 30 września 2013 roku.

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Zatwierdzenie planu gospodarczego dla Osiedla Zwycięstwa na rok 2014. Podjęcie uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe położone na parkingu przy ul. Ks. Mieszka I.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca sierpnia 2013 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2013 roku.

9. Zakończenie obrad.                                                              

 Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zmieniony porządek obrad 10  głosami „za”.

 Ad. 2 - Zatwierdzenie planu gospodarczego dla Osiedla Zwycięstwa na rok 2014.

  Podjęcie stosownych uchwał.

 Po informacji ze strony Przewodniczącego ROZ stwierdzającej, że tematyka planu była rozpatrywana na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji tj. Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami oraz krótkiej dyskusji Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła stosowne uchwały od nr 31/71/2013do nr 34/74/2013.

 Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe położone na parkingu przy ul. Ks. Mieszka I.

 Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że przedmiot sprawy jest wszystkim obecnym doskonale znany, ponieważ parokrotnie był już analizowany. Dodał, że Rada Osiedla podjęła już uchwałę, co do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu parkingu pozyskanego od dzierżawcy na skutek jego rezygnacji z części dzierżawionego od Spółdzielni gruntu,
z przeznaczeniem na dzierżawę przez mieszkańców pod miejsca postojowe. Kolejnym etapem dotyczącym uregulowania statusu niniejszego gruntu jest ponowne ustalenie wysokości stawki opłat za dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe zlokalizowane na przedmiotowym terenie.

 Efektem różnych kierunków przedmiotowej dyskusji było podjęcie decyzji o wystąpieniu do Radcy Prawnego o opinię w celu uzyskania wykładni prawnej w temacie ustalenia wysokości dwóch różnych stawek opłat ( dla członków i nieczłonków Spółdzielni) za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod najem na miejsca postojowe oraz ponownej analizie niniejszej tematyki  przez członków Komisji Rewizyjnej na jej następnym posiedzeniu.

Powyższe przegłosowano 8 głosami „za”.

 Ad. 4 -  Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjeła uchwały, jak niżej:

  Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki opłat za dzierżawę gruntu,

- wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wpłaty kaucji i obniżenia stawki czynszu za najem  lokalu użytkowego w pawilonie nr 109,

- przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego w bud. nr 6,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu działalności oraz obniżenie miesięcznej stawki opłat za najmowany lokal użytkowy                                          

Ad. 5 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał z   dnia 26 sierpnia   2013 roku.  

 Pan Zdzisława Lemańska – pełniąca w zastępstwie pana Macieja Dudniczka,  funkcję Sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa przedstawiła analizę realizacji wniosków i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu sierpniu 2013 roku.
Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

 Ad. 6.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 4 sztuki, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 3 pisma.

 Ad. 7.  Sprawy wniesione.

 Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

 Ad. 8 - Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2013 roku.

 Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc październik 2013 roku.

 Ad. 9 -  Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Aukcja na dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe na os. Zwycięstwa

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcję ( licytację ) na dzierżawę gruntu, pod 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,położonego na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu  - ogrodzony teren od strony ul. Księcia Mieszka I. 

Aukcja jest ograniczona.

Do udziału w aukcji ( w obu jej sesjach ) uprawnione są wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Zwycięstwa.

W aukcji obowiązuje zasada: jedno miejsce postojowe – na jeden lokal mieszkalny.

Miejsce aukcji  ( obie sesje ): Zespół Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa, sala jadalni; rozpoczęcie:  godzina 1700.

Aukcja odbędzie się w dwóch sesjach:

-        pierwsza sesja aukcji odbędzie się w dniu 10 grudnia, 2013 r. – licytacja obejmować będzie licytację ceny na dzierżawę gruntu kolejno pod miejsca postojowe od numeru 1 do 14.

-        druga sesja aukcji odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r. – licytacja obejmować będzie grunt kolejno pod miejsca postojowe od numeru 15 do 28.

Na dzierżawę gruntu pod każde z ww. miejsc postojowych odbędzie się odrębna licytacja ceny.

Każdy uprawniony ma prawo brać udział w licytacji na dzierżawę gruntu pod każde miejsce postojowe, w obu ww. sesjach aukcji, do momentu wygrania licytacji.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod jedno miejsce postojowe wynosi 50,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do aukcji ( obu sesji ) winny zapoznać się z  „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A, pokój nr 10 ( w godzinach urzędowania )  i na stronie www.psmwinogrady.pl .

Każdy zainteresowany przystąpieniem do aukcji musi dokonać rejestracji udziału w aukcji ( obu sesjach )  w Administracji Osiedla Zwycięstwa, pokój nr  10 w dniach od 02 grudnia 2013 r. do 06 grudnia 2013 r. w godzinach urzędowania.

Przy rejestracji należy przedłożyć:

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Zwycięstwa ( spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo – przydział; odrębna własność - odpis aktu notarialnego; najem lokalu mieszkalnego od PSM „Winogrady” w Poznaniu)

-        dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość licytanta

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” zastrzega sobie prawo do unieważnienia całej aukcji lub którejkolwiek z jej sesji bez podania przyczyny.                                                                      

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

Tematy omawiane na posiedzeniu:

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 28 października 2013 roku.

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie: zakupu gruntu o pow. około 1.700m2 obejmującego części działek nr 154/1, 154/3 i 154/4 położonych na Osiedlu Zwycięstwa.

3. Omówienie problemu parkingu strzeżonego prowadzonego przez firmę TORUSU. Propozycja trwałego rozwiązania ww. problemu poprzez zmniejszenie powierzchni przedmiotowego parkingu. Uchylenie uchwały własnej z miesiąca września 2013 roku.

4.Omówienie koncepcji pawilonu przy ul. Połabskiej. Dyskusja oraz przyjęcie koncepcji.

5. Omówienie wyników ankiety dot. wprowadzenia patrolowania wnętrza bud. wysokich.

6. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

7. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca września 2013 roku.

8. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

9. Sprawy wniesione.

10. Ustalenie terminarza na miesiąc listopad 2013 roku.

11. Zakończenie obrad.                                                             

 Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zmieniony porządek obrad 11    głosami „za”.

Ad. 2 – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zakupu gruntu o powierzchni ok.1.700m2 obejmującego części działek nr 154/1, 154/3 i 154/4 położonych na Osiedlu Zwycięstwa.

Rozpoczynając dyskusję w przedmiocie sprawy Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że wskazana powyżej nieruchomość jest jedną z dwóch niewykupionych przez Spółdzielnię a leżących na Osiedlu Zwycięstwa na terenie, której posadowione są zabudowania spełniające funkcje zarówno mieszkaniowe, jaki i usługowe. Zatem celowym było, jest i będzie prowadzenie przez Zarząd Spółdzielni takich działań, aby ww. grunty pozyskać na własność. Kontynuując stwierdził, że nakłady poniesione przez Spółdzielnię, w celu zakupu niniejszej nieruchomości, teoretycznie powinny się zwrócić na przestrzeni kilku lat, a to za sprawą faktu, iż z budżetu osiedla nie będą wydatkowane środki finansowe związane m.in. z  uiszczaniem wszystkich corocznych należnych opłat i podatków. Podkreślił również, że podjecie uchwały w sprawie definitywnie zakończy postępowanie administracyjne odnośnie własności gruntów wskazanych w niniejszym punkcie programu obrad Rady Osiedla.

Uzupełniając powyższe pani Kierownik ADM OZ podkreśliła pozytywny aspekt sprawy, którym w analizowanym przypadku jest regulacja statusu działek z posiadania, których zrezygnują spadkobiercy byłych właścicieli..

Gwoli pełnej informacji dodała, że gdyby okazało się, iż spadkobiercy byłych właścicieli akceptują koncepcję opracowaną przez Urząd Miasta a dotyczącą podziału pawilonu, to Zarząd Spółdzielni nadal kontynuowałby postępowanie sądowe w sprawie.

Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła w dniu 28.10.2013  roku uchwałę nr 41/81/2013 w przedmiocie sprawy.

Ad. 3. Omówienie problemu parkingu strzeżonego prowadzonego przez firmę TORUS.

Uchylenie uchwały własnej podjętej w miesiącu wrześniu 2013 roku.

Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że właściciele firmy TORUS zrezygnowali
z dzierżawy ww. terenu ze względu na niekorzystną koniunkturę świadczonych przez firmę usług z zakresu strzeżonego parkingu. Dodał również, że na dzień dzisiejszy wiadomym jest, iż przedmiotowa firma złożyła kolejne pismo z wnioskiem o obniżenie miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.

 Kierownik Administracji Osiedla – poinformowała, że na dzień dzisiejszy firma TORUS ma zaległości w opłatach, a z wiedzy nabytej od samych właścicieli może przekazać, iż w ostatnim czasie prowadzenie przedmiotowego parkingu nie należy do zyskownego przedsięwzięcia. Właściciele mają jednak nadzieję, że koniunktura na świadczone przez firmę usługi się poprawi, a z posiadanych 140 miejsc parkingowych zostanie wykorzystanych więcej niż dotychczas tj. ponad 91.

Z opinii właścicieli parkingu wynika również, że recesja w branży świadczonych na terenie osiedla przez ich firmę usług trwa od około jednego roku. Postanowili jednak podjąć decyzję, że w oczekiwaniu na lepszą rynkową koniunkturę chcieliby utrzymać na terenie osiedla świadczone usługi. Na ten czas koniecznymi są jednak pewne czasowe zmiany, stąd wniosek do Spółdzielni o obniżenie miesięcznej stawki czynszu. Padło również stwierdzenie, że brak poprawy na rynku usług zaskutkuje rezygnacją ich firmy tj. TORUS z prowadzenia na terenie osiedla usług parkingowych.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o obniżkę miesięcznej stawki czynszu podjęto dyskusję w temacie terminu jej obowiązywania. Finałem dyskusji było przegłosowanie półrocznego terminu tj. do końca marca 2014 roku.

 Wobec powyższego Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwałę nr 42/82/2013.

Ad. 4. Omówienie koncepcji pawilonu przy ul. Połabskiej.

 Dyskusja oraz przyjęcie koncepcji.

Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że w ostatnim czasie koncepcja pawilonu handlowo – usługowego z przyczyn poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań ulegała licznym zmianom. Projekt pawilonu w omawianiu, którego uczestniczą wszyscy radni obecni na dzisiejszym posiedzeniu Rady Osiedla jest najaktualniejszą jego wersją zawierającą rozwiązania przydatne zarówno dla jednego dużego najemcy powierzchni użytkowej lub kilku mniejszych najemców.  

 p.Gąsiorowski – powiedział, że aktualna na dzień dzisiejszy koncepcja przedstawia stanowisko projektantów z uwzględnieniem wszystkich podziemnych medialnych sieci,
a wspólnie wypracowane korekty pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów budowy pawilonu handlowo – usługowego, co w omawianym przypadku jest ważnym aspektem, zaplanowanej do realizacji, inwestycji. Nadmienił, że na dzień dzisiejszy prowadzone są negocjacje z firmą Aquanet w sprawie pozyskania funduszy na przełożenie wodociągu oraz z firmą Dalkia
w sprawie zdemontowania nieczynnego ciepłociągu.

W ocenie pana Gąsiorowskiego przedstawiany właśnie projekt pawilonu ilustruje pomysł projektantów na osiągnięcie maksymalnej estetki zewnętrznej elewacji bryły pawilonu, który swoim wyglądem ma niejako zapraszać do korzystania ze świadczonych w nim usług. Kontynuując przypomniał, że koncepcja przewiduje podział górnej kondygnacji na dwie części tj. prawą do zagospodarowania przez nową siedzibę Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria” oraz lewą do zagospodarowania na potrzeby biurowe.

Z kolei na parterze o łącznej powierzchni ok. 944m2 planuje się wydzielić powierzchnie dla conajmniej trzech najemców tj. około 130 m2 na potrzeby apteki, 160m2 na potrzeby banku oraz 650 m2 do dyspozycji sklepu wielkopowierzchniowego.

Natomiast podziemna hala garażowa będzie miała powierzchnię nie większą niż 1.500m2, co zwalnia inwestycję m. in. z obowiązku posiadania dodatkowego zasilania energetycznego niezbędnego do zamontowania systemu oddymiania pomieszczenia hali.

Większość radnych stwierdziła, że zasadnym jest, aby w nowej siedzibie ODK „Wiktoria”  zaplanowano dużą salę o czym sygnalizuje się na Osiedlu już od dłuższego czasu.

 Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady Osiedla stwierdził, że podczas jej prowadzenia padły argumenty o wielofunkcyjności sali głównej przyszłego Osiedlowego Domu Kultury, stąd w jego ocenie niniejsza dyskusja była zasadną. A na zadane przez niego pytanie, kto jest za tym, aby sala główna przyszłego Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria” posiadała znamiona uniwersalności z możliwością jej podziału? Pozytywnie zagłosowało  8 radnych.     

Ad. 5. Omówienie wyników ankiety dotyczącej wprowadzenia patrolowania wnętrza budynków wysokich.

 Pani Kierownik ADM OZ poinformowała, że na dzień dzisiejszy wiadomym jest, iż mieszkańcy tylko dwóch budynków wysokich opowiedzieli się przeciwko meritum sprawy.
Natomiast mieszkańcy pozostałych budynków wysokich akceptują przedstawioną w ankiecie propozycję i są „za” wprowadzeniem patrolowania ich wnętrza. Poinformowała również obecnych o sposobie obciążenia mieszkańców za świadczenie niniejszej usługi. Kontynuując zobowiązała się, że podczas swojego ponownego, telewizyjnego wystąpienia jeszcze raz omówi tematykę oraz wskaże widzom programu, iż podjęta inicjatywa będzie miała również oddziałowywanie psychologiczne na osoby przebywające na budynku a w nim niezamieszkujące, albowiem jednym z zamysłów patrolowania jest aspekt świadomości, że nie tylko mieszkańcy budynku interesują się tym, co się na jego terenie dzieje.

Po zakończeniu dyskusji w przedmiocie sprawy Przewodniczący Rady Osiedla odczytał uchwałę nr 43/83/2013, a Rada Osiedla ja przyjęła.

Ad. 6 -  Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- przeznaczenia gruntów działek przy ul. Mieszak I pod dzierżawę na miejsca postojowe,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i sprzedaż piwa i tytoniu,

- wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na budynku wysokim 19 „A”,

- wyrażenia zgody na sprzedaż choinek,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na utrzymanie obniżonej miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu

  użytkowego. 

Ad. 7 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał  z   dnia 30 września   2013 roku.  

Sekretarz Rady Osiedla pan Maciej Dudniczek przedstawił analizę realizacji wniosków
i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu wrześniu 2013 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

Ad. 8.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 10 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 2 pisma.

Ad. 9.  Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

 Ad. 10 - Ustalenie terminarza na miesiąc listopad 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc listopad 2013 roku.

 Ad. 11 -  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 25 listopada 2013

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                   

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 listopada 2013 roku.

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak koncepcji

    działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

3. Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

4.Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku.

6. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca października 2013 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

10. Zakończenie obrad.     

                                                       

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Ad. 2 - Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak  koncepcji działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

Na wstępnie omawiania tematyki zawartej w niniejszym punkcie – Kierownik ODK – pani A. Urbaniak przedstawiła obecnym na posiedzeniu ROZ propozycje zajęć, które możnaby uruchomić w nowej siedzibie Domu Kultury. Radni odnosząc się do powyższego stwierdzili, że propozycje przedstawione, jako przyszłościowe stwarzają dobry klimat dla spotkań
z seniorami. Powyższe działałoby na zasadzie – młodzież organizuje zajęcia a seniorzy stanowią widownię ich dokonań.

Z opinii Przewodniczącego Rady Osiedla – pana Rutkowskiego wynika, że zajęcia i ich klimat tworzą przede wszystkim ludzie, a od zaangażowania pasjonatów zależy jakość zajęć oraz czy znajdą one zainteresowanie wśród odbiorców. Natomiast rolą radnych jest to, aby znając osoby oddane swojej pasji przekazać im propozycję dalszego rozwoju oraz kontynuacji pasji w ramach działalności na rzecz Domu Kultury „Wiktoria”.

Z posiadanej przez radnych wiedzy oraz wniosków z prowadzonej dyskusji wynika, że zakończenie budowy nowej siedziby ODK nastąpi dopiero w roku 2015, dlatego wszelkie ustalenia dotyczące pracy oraz organizowanych tam zajęć zapadną dopiero na przestrzeni przyszłego tj. 2014  roku.   

Ad. 3Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

Przewodniczący Rady Osiedla pan Sławomir Rutkowski poinformował radnych, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Handlu i Usług, Porządku i Czystości obecnymi byli Przedstawiciele dyskontu „Czerwona Torebka”, którzy w Zarządzie Spółdzielni złożyli ofertę najmu powierzchni użytkowej, jaką w swoich zasobach dysponuje Osiedle Zwycięstwa.
Z przekazanej przez Przewodniczącego Rady Osiedla wiedzy wynika, że początkową formą działalności ww. dyskontu było uruchamianie małych galerii handlowych. Jednak w miarę upływu czasu niniejsza forma została przekształcona na działalność w formie„dyskontu spożywczego”. Podkreślił, iż ważnym faktem jest pozycja dyskontu na rynku, który od pewnego czasu jest notowany również na giełdzie.

Jeden z radnych obecnych na posiedzeniu ROZ stwierdził, że ważnym jest rodzaj oferty, jaki przedstawia Dyskont tzn. nie tylko na artykuły spożywcze, które stanowią jej 50 %, ale również artykuły przemysłowe w udziale równym pozostałym 50 procentom. Pod tym drugim określeniem kryją się końców serii produktów dobrych marek, które w ofercie dyskontu będą tylko jeden raz, a ich dostępność w innych marketach jest praktycznie zerową.

Po wyczerpaniu tematu Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwałę akceptującą wynajem powierzchni użytkowej dla dyskontu „Czerwona Torebka”.

Ad. 4. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:  KR, KGZ, KHiU,PiCz,  KWZCz i KK-S

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- wyrażenia zgody na zakup gruntów o powierzchni ok. 900m2 obejmujących działki leżące  na terenie OZ,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego – 3 uchwały,

- wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,

- wyrażenia zgody na przydzielenie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe w okolicy pawilonu nr 110,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę powierzchni,

- wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania odsetek – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od dochodzenia i spisania w koszty operacyjne Osiedla kwoty zadłużenia z tytułu dzierżawy terenu.

Ad. 5  - Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół numer 6/11/2013 z dnia  28 października  2013 roku   -  10 głosami „za”.

Ad. 6 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał z   dnia 28 października   2013 roku.  

Sekretarz Rady Osiedla pan Maciej Dudniczek przedstawił analizę realizacji wniosków
i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu październiku 2013 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została przez członków ROZ zaakceptowana.

Ad. 7Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 7 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 7 pism

 Ad. 8 -  Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 9  - Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc grudzień 2013 roku.

Ad. 10  -  Zakończenie obrad                                            

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Józef Kościółek zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 25 listopada 2013r.

Tematy omawiane na posiedzeniu:

                                         

 

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 listopada 2013 roku.

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak koncepcji

    działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

3. Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

4.Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku.

6. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca października 2013 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

10. Zakończenie obrad.                                                            

 

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Ad. 2 - Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak  koncepcji działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

Na wstępnie omawiania tematyki zawartej w niniejszym punkcie – Kierownik ODK – pani A. Urbaniak przedstawiła obecnym na posiedzeniu ROZ propozycje zajęć, które możnaby uruchomić w nowej siedzibie Domu Kultury. Radni odnosząc się do powyższego stwierdzili, że propozycje przedstawione, jako przyszłościowe stwarzają dobry klimat dla spotkań
z seniorami. Powyższe działałoby na zasadzie – młodzież organizuje zajęcia a seniorzy stanowią widownię ich dokonań.

Z opinii Przewodniczącego Rady Osiedla – pana Rutkowskiego wynika, że zajęcia i ich klimat tworzą przede wszystkim ludzie, a od zaangażowania pasjonatów zależy jakość zajęć oraz czy znajdą one zainteresowanie wśród odbiorców. Natomiast rolą radnych jest to, aby znając osoby oddane swojej pasji przekazać im propozycję dalszego rozwoju oraz kontynuacji pasji w ramach działalności na rzecz Domu Kultury „Wiktoria”.

Z posiadanej przez radnych wiedzy oraz wniosków z prowadzonej dyskusji wynika, że zakończenie budowy nowej siedziby ODK nastąpi dopiero w roku 2015, dlatego wszelkie ustalenia dotyczące pracy oraz organizowanych tam zajęć zapadną dopiero na przestrzeni przyszłego tj. 2014  roku.   

Ad. 3Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

Przewodniczący Rady Osiedla pan Sławomir Rutkowski poinformował radnych, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Handlu i Usług, Porządku i Czystości obecnymi byli Przedstawiciele dyskontu „Czerwona Torebka”, którzy w Zarządzie Spółdzielni złożyli ofertę najmu powierzchni użytkowej, jaką w swoich zasobach dysponuje Osiedle Zwycięstwa.
Z przekazanej przez Przewodniczącego Rady Osiedla wiedzy wynika, że początkową formą działalności ww. dyskontu było uruchamianie małych galerii handlowych. Jednak w miarę upływu czasu niniejsza forma została przekształcona na działalność w formie„dyskontu spożywczego”. Podkreślił, iż ważnym faktem jest pozycja dyskontu na rynku, który od pewnego czasu jest notowany również na giełdzie.

Jeden z radnych obecnych na posiedzeniu ROZ stwierdził, że ważnym jest rodzaj oferty, jaki przedstawia Dyskont tzn. nie tylko na artykuły spożywcze, które stanowią jej 50 %, ale również artykuły przemysłowe w udziale równym pozostałym 50 procentom. Pod tym drugim określeniem kryją się końców serii produktów dobrych marek, które w ofercie dyskontu będą tylko jeden raz, a ich dostępność w innych marketach jest praktycznie zerową.

Po wyczerpaniu tematu Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwałę akceptującą wynajem powierzchni użytkowej dla dyskontu „Czerwona Torebka”.

Ad. 4. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:  KR, KGZ, KHiU,PiCz,  KWZCz i KK-S.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

 Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- wyrażenia zgody na zakup gruntów o powierzchni ok. 900m2 obejmujących działki leżące

   na terenie OZ,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego – 3 uchwały,

- wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,

- wyrażenia zgody na przydzielenie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe w okolicy pawilonu nr 110,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę powierzchni,

- wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania odsetek – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od dochodzenia i spisania w koszty operacyjne Osiedla kwoty zadłużenia z tytułu dzierżawy terenu.

 Ad. 5  - Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół numer 6/11/2013  z dnia  28 października  2013 roku   -  10 głosami „za”.

Ad. 6 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał  z   dnia 28 października   2013 roku.  

Sekretarz Rady Osiedla pan Maciej Dudniczek przedstawił analizę realizacji wniosków
i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu październiku 2013 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została przez członków ROZ zaakceptowana.

Ad. 7Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 7 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 7 pism.

Ad. 8 -  Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 9  - Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc grudzień 2013 roku. 

Ad. 10  -  Zakończenie obrad.

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Józef Kościółek zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 16.12.2013r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 16 grudnia 2013 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.
3. Przyjęcie protokołu ROZ z dnia 25 listopada 2014 roku. 
4. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca listopada 2013 roku..
5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.
6. Sprawy wniesione.
7. Ustalenie dyżurów radnych na okres od stycznia do czerwca 2014 roku.
8. Ustalenie terminarza na miesiąc styczeń 2014 roku.
9. Zakończenie obrad.

  Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
2 uchwały w sprawach; - likwidacji środków trwałych oraz wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała dwa pisma, będące odpowiedzią na wnioski złożone przez mieszkańców osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych członek Rady Nadzorczej przekazał obecnym na posiedzeniu ROZ informacje dotyczące propozycji zmian do aktualnie obowiązujących zapisów
w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.

Zakończenie obrad.                                                      

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 27.01.2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 27 stycznia 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał dotyczących propozycji zmian do Regulaminów – działania Rad Osiedli, działania Rady Nadzorczej, porządku domowego i współżycia mieszkańców PSM „W”.

3. Podjecie decyzji ( uchwały) w sprawie przedłużenia umowy z Przedstawicielem MOPR-u.

4. Omówienie spraw związanych z organizacją tegorocznego Festynu Osiedlowego.

5. Podjęcie decyzji ( uchwały) dotyczącej wniosku firmy Maccaro w sprawie: skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego na OZ 24 „I”.

6. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

7. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca grudnia oraz uzupełnienie z listopada 2013.

8. Przyjęcie protokołu ROZ nr 8/13/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku.

9. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

10. Sprawy wniesione.

11. Ustalenie terminarza na miesiąc luty  2014 roku.

12. Zakończenie obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  9    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
9 uchwał w tym, jak niżej:

   - 3 uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do obowiązujących w PSM „Winogrady” Regulaminach,

   - po jednej uchwale w sprawach: uczestnictwa pracownika MOPR-u w posiedzeniach KWZCz, skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu, zgody na dzierżawę gruntu pod nośniki reklamy, przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego, czasowego obniżenia wysokości opłat za dzierżawę gruntu, odstąpienia od naliczania odsetek.

Do Rady Osiedla skierowane były 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała pięć pism, będących odpowiedzią na wnioski złożone przez mieszkańców osiedla podczas dyżuru radnych oraz na pisma złożone do ADM OZ.

W sprawach wniesionych Przewodniczący Rady Osiedla – pan Rutkowski przypomniał, że w dniu wyłożenia projektu zmian Studium odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w jego projekcie, a uwagi do powyższego można zgłaszać do dnia 14.02.2014 r.

   p. Gąsiorowski – poinformował, że wg niego, po wstępnym przejrzeniu projektu zmian do przedmiotowego Studium jest kilka bezpośrednio dotyczących terenów Osiedla Zwycięstwa, co powinno zaważyć na tym, aby w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego przedmiotowy projekt poddać analizie i ustalić treść ewentualnych uwag, które należałoby do niniejszego projektu wnieść.

   Przedstawiciel Osiedla Zwycięstwa w Radzie Nadzorczej - p. Łowczynowski poinformował obecnych o powołaniu Komisji Statutowej, o planowanym, do zrealizowania w miesiącu lutym, opracowaniu harmonogramu prac powołanej właśnie Komisji Statutowej,
o niebezpieczeństwie wynikającym z szybkiej jazdy uliczką osiedlową przebiegającą od wschodniej strony budynku nr 22 przy jego południowym szczycie oraz o rozwiązaniu, jakie zastosowało jedno ze spółdzielczych osiedli a mianowicie zorganizowaniu kompostownika, który przy aktualnych ograniczeniach stwarzanych poprzez zapisy w obowiązującej od lipca 2013 roku ustawie śmieciowej, w istotny sposób złagodziłby powstałe niedogodności dotyczące wywozu śmieci.

  Na koniec p. Rutkowski – wniósł, aby Administracja Osiedla wspólnie z członkami Komisji Gospodarki Zasobami lub Handlu i Usług, Porządku i Czystości spowodowała usunięcie
z pomieszczeń rowerowni wszelkich zbędnych staroci niebędących jednośladami.

Zakończenie obrad.                                                    

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcję ( licytację ) na dzierżawę gruntu, pod 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,położonego na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu - ogrodzony teren od strony ul. Księcia Mieszka I.

 Aukcja jest ograniczona.

Do udziału w aukcji uprawnione są wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Zwycięstwa.

W aukcji obowiązuje zasada: jedno miejsce postojowe – na jeden lokal mieszkalny.

 Aukcja odbędzie się dnia  18 lutego 2014 roku w  Osiedlowym Domu Kultury „Wiktoria”  o  godzinie 1700

 Na dzierżawę gruntu pod każde z ww. miejsc postojowych odbędzie się odrębna licytacja ceny.

Każdy uprawniony ma prawo brać udział w licytacji na dzierżawę gruntu pod każde miejsce postojowe, do momentu wygrania licytacji.

Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu pod jedno miejsce postojowe wynosi 50,00 zł brutto.

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do aukcji winny zapoznać się z  „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A, pokój nr 10 ( w godzinach urzędowania )   lub na stronie: www.psmwinogrady.pl

 Każdy zainteresowany przystąpieniem do aukcji musi dokonać rejestracji udziału w aukcji w Administracji Osiedla Zwycięstwa, pokój nr 10 w dniach od 10 lutego 2014 r.  do 14 lutego 2014 r. w godzinach urzędowania.

Przy rejestracji należy przedłożyć:

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Zwycięstwa ( spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo – przydział; odrębna własność - odpis aktu notarialnego; najem lokalu mieszkalnego od PSM „Winogrady” w Poznaniu)

-        dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość licytanta

 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.                           

                                               Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

KOMUNIKAT

Administracja Osiedla Zwycięstwa informuje, że w dniu

9 kwietnia 2014r.

od godziny 6.00 będą odbierane z altanek śmietnikowych odpady problemowe (tj. meble, kanapy, dywany, wózki, złom elektryczny i elektroniczny).

W związku z powyzszym do dnia 8 kwietnia 2014r. nalezy wystawić ww. odpady do altanek.

Odpady poremontowe typu: drzwi, ościeżnice, stare okan, gruz, farby nie będą odbierane.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.