WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Przetarg nieograniczony na remont kominów wentylacyjnych z montażem turbowentów, dociepleniem stropodachu os. Zwycięstwa

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont kominów wentylacyjnych z montażem turbowentów, dociepleniem stropodachu na budynku nr 5 - os. Zwycięstwa w Poznaniu

Przewidziany termin wykonania prac: 31.08.2013 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, pok. 218 do dnia 07.05.2013 r.

godz. 10°° .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.05.2013 r. o godz. 11°° w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa Poznań, pawilon 116A (przy budynku 15).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6000 zł  przelewem na konto Spółdzielni nr 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679  ING   do dnia 07.05.2013 r. godz. 10°°.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia należy zgłaszać się do : Działu Technicznego Administracji Osiedla Zwycięstwa paw.116 A,  telefon 61 6303 283.

Zamawiajacy ma prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Odczyty co,cw,zw, os Zwycięstwa 5 GHJK

Uprzejmie informujemy o ostatecznym terminie odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą sie na j/n :  

 os. Zwycięstwa nr 5 G,H,J,K - w dniu 13 maja 2013r. w godz.  18.00 - 19.00

lokale, w których odbeda sie odczyty:

 os. Zwycięstwa 5G mieszkania nr: 11 i 30

os. Zwycięstwa 5H mieszkanie nr: 14

os. Zwycięstwa 5K mieszkania nr: 5,23,24,30,31,32

 O szczegółowym terminie i przedziale godzinowym powiadamia mieszkańców inkasent firmy rozliczeniowej Energosystem zawiadomieniem na klatce schodowej. 

W związku z powyższym prosimy o obecność w lokalach mieszkalnych w cały przedziale godzinowym wskazanym przez inkasenta.

Jednocześnie informujemy, że terminy odczytów w przypadkach losowych mogą ulec zmianie

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 kwietnia 2013 r

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                    

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 29 kwietnia 2013 roku.

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Podjęcie decyzji w sprawie: powołania nowego sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa.

3. Podsumowanie projektu pomocy socjalnej świadczonej przez pracownika MOPR-u skierowanej do mieszkańców OZ. Podjęcie decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ dotyczącego działalności Rady w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu funduszu zasobowego dotyczącej przesunięcia środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na przebudowę pawilonów nr 109 i 110 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pawilonu handlowego do realizacji na terenie Osiedla Zwycięstwa od strony ul. Połabskiej. Podjecie decyzji o umiejscowieniu
w przedmiotowym projekcie powierzchni przeznaczonej pod działalność ODK „Wiktoria”.

6. Podjęcie decyzji w sprawie: sposobu zagospodarowania zwolnionego terenu po parkingach strzeżonych położonych na OZ tj. przy ul. Połabskiej i ul. Mieszka I ( przy skarpie).

7. Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości ujemnego wskaźnika przychodu z wartości 2,0 do 2,5 - krotności przychodów osiąganych przez ODK „Wiktoria’
z jego działalności programowej.

8. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

9. Przyjęcie protokołów nr: 1/2013 z 28.01.2013, 2/2013 z 25.02.2013 i 3/2013 z 25.03.2013

10.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

11.  Sprawy wniesione.

12. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2013 roku

13. Zakończenie obrad.

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zmieniony porządek obrad 8   głosami „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się”.

 Ad. 2. Podjęcie decyzji w sprawie: powołania nowego sekretarza Rady   Osiedla   Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla – pana Bartosz Łowczynowski przekazał obecnym informację, że pełniący obowiązki sekretarza Rady Osiedla – pan Zbigniew Piotrowski nie będzie uczestniczył w jej posiedzeniach do końca obecnej kadencji. Zatem zachodzi konieczność dokonania wyboru jego następcy, gdyż pojedyncze zastępstwa nie stanowią stuprocentowego wykonywania obowiązków przypisanych do tej funkcji.

Wobec wytypowania przez radnych dwóch kandydatur  poddano je pod głosowanie.

Wynikiem głosowania 2 do 7 – nowym sekretarzem Rady Osiedla Zwycięstwa została
                                                     pani Zdzisława Lemańska.

Ad. 3. Podsumowanie projektu pomocy socjalnej świadczonej przez pracownika MOPR-u skierowanej do mieszkańców OZ. Podjęcie decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

Po krótkim zreferowaniu tematu przez Przewodniczącą Komisji Windykacji Zaległości Czynszowych oraz obecnego na posiedzeniu Rady Osiedla Przedstawiciela MOPR-u ustalono   7 głosami „za” o kontynuacji podjętej inicjatywy z przerwą na okres dwóch miesięcy letnich.

Ad.  4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ dotyczącego działalności Rady w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku.

 Ustalono, że treść przedmiotowego sprawozdania zostanie przesłana wszystkim radnym drogą mailową, a jego przyjęcie nastąpi podczas majowego posiedzenia Rady Osiedla Zwycięstwa.

 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu funduszu zasobowego dotyczącej przesunięcia środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na przebudowę pawilonów nr 109 i 110 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pawilonu handlowego do realizacji na terenie Osiedla Zwycięstwa od strony ul. Połabskiej. Podjecie decyzji o umiejscowieniu w przedmiotowym projekcie powierzchni przeznaczonej pod działalność ODK „Wiktoria”.

Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że plany remontowe osiedla uwzględniały remont tymczasowego targowiska wraz z przebudową pawilonów nr 109 i 110.  Wobec braku wystarczającej kwoty środków finansowych podjęto decyzję o etapowaniu realizacji tej inwestycji. Niestety powyższe zostało zawieszone z uwagi na okoliczność ważności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zwycięstwa. Fundusze niezbędne do przeprowadzenia przebudowy pochodziłyby ze sprzedaży nowowybudowanych mieszkań przy ulicy Połabskiej. Z racji niższego niż się spodziewano tempa ich sprzedaży poddano analizie pomysł zmiany przeznaczenia dostępnych środków finansowych, z pierwotnie zaplanowanej przebudowy pawilonów nr 109 i 110 oraz przyległego do nich terenu tymczasowego targowiska na rozpoczęcie prac zmierzających
w kierunku budowy pawilonu handlowo – usługowego położonego przy ul. Połabskiej „vis a vis” społemowskiego marketu „Newa”. Nadmienił, że przy pozytywnym zaopiniowaniu powyższego oraz przegłosowaniu stosownej uchwały będącej korektą planu funduszu zasobowego realizacja inwestycji mogłaby się rozpocząć już w 2014 roku. Podkreślił, że mieszkańcy okolicznych budynków już za kadencji jednej z poprzednich Rady Osiedla na drodze przeprowadzonego referendum dali Spółdzielni zielone światło na realizację powyższego.

            Novum zaproponowanym przez Prezydium tej Rady Osiedla jest to, aby w pomieszczeniach planowanego do realizacji pawilonu handlowo – usługowego znalazła się również siedziba Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria”, co byłoby zwieńczeniem wszystkich starań o to, aby w jego dyspozycji była większa powierzchnia użytkowa.

Skutkiem dynamicznej dyskusji w przedmiocie sprawy było podjecie uchwały, jak niżej:                                                                                   

  • Uchwała  nr  19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku < załącznik nr 4  >.

Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawie: sposobu zagospodarowania zwolnionego terenu po  parkingu strzeżonym położonym na OZ tj. przy ul. Mieszka I ( przy skarpie).

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie: sposobu zagospodarowania przedmiotowego parkingu - 6 głosami „za”- ustalono, że na terenie zdanego gruntu leżącego przy ul. Mieszka I, powstanie parking tzw. „społeczny” dla Członków PSM „Winogrady” o płatnych miejscach postojowych.

Ad. 7. Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości ujemnego wskaźnika przychodu z wartości 2,0 do 

            3,0 - krotności przychodów osiąganych  przez ODK „Wiktoria’ z jego działalności programowej.

             Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że aktualnie działająca jeszcze Rada Osiedla z tematyką zawartą w tym punkcie już raz się zmagała, czego efektem było zmniejszenie ilości etatów dla Osiedlowego Domu Kultury. Kontynuując stwierdził, że na dzień dzisiejszy wiadomy już jest, iż wcześniejsze decyzje nie wpłynęły znacząco na poprawę sytuacji, stąd propozycja Prezydium Rady Osiedla, aby wystąpić do Rady Nadzorczej
z wnioskiem w przedmiocie sprawy. Podkreślił, że do Rady Osiedla należy podjęcie decyzji, czy zasadnym jest skierowanie niniejszego wniosku. Domniemał, że nie ma już alternatywy, którą możnaby zastosować, aby ujemny wskaźnik przychodu Domu Kultury „Wiktoria” mieścił się w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej. Według Przewodniczącego Rady Osiedla jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości przedmiotowego wskaźnika z wartości 2,0 do 3,0. Nadmienił, że jeżeli Rada Osiedla tego nie zrobi, to Rada Nadzorcza, w myśl zapisów zawartych w Statucie Spółdzielni, ma kompetencje do tego, aby ingerować i uruchomić takie działania, które niekoniecznie będą pozytywnymi.

 Kierownik Administracji  - pani Jazic – poinformowała, że ww. zmiana ma na celu uniknięcie hamowania Kierownictwa ODK „Wiktoria” przed realizacją różnorodnych imprez z uwagi na obawy o zwiększenie kosztów przy określonych i ograniczonych możliwościach pozyskania przychodów. Również Przewodniczący Rady Osiedla tym tłumaczył podstawy wystąpienia.

Wobec powyższego Rada Osiedla przegłosowała 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wystosowanie do Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku.

  Ad. 8 -  Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:

                                       KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła                                          uchwały, jak niżej:

  Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- korekty planu funduszu zasobowego OZ na rok 2013,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu ,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego – 2 uchwały,

- ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntu pod sprzedaż owoców sezonowych,

- przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego – 4 uchwały,

- wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni dotychczas dzierżawionego gruntu,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego.                                                

Ad. 9. Przyjęcie protokołów nr: 1/2013 z 28.01.2013, 2/2013 z 25.02.2013
                                                 i 3/2013 z 25.03.2013.

  Wobec braku uwag do opracowanej i przedstawionej treści niniejszych protokołów:

        Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 1/2013 z dnia  28.01.2013 roku                                    

                                 7 głosami „za” przy 2 głosach„wstrzymujących się”,

     Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 2/2013 z dnia  25.02.2013 roku                                    

                                 6 głosami „za” przy 3 głosach„wstrzymujących się”,

       Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 3/2013 z dnia  25.03.2013 roku                                    

                                 7 głosami „za” przy 2 głosach„wstrzymujących się”.

 Ad. 10.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 3 sztuki, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 2 pisma.

  Ad. 11.  Sprawy wniesione.

 Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

 Ad. 12 - Ustalenie terminarza na miesiąc maj  2012 roku.

 Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc maj 2012 roku.

 Ad. 13 -  Zakończenie obrad.

      Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 kwietnia 2013 r

 

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                    

 Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 29 kwietnia 2013 roku.

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Podjęcie decyzji w sprawie: powołania nowego sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa.

3. Podsumowanie projektu pomocy socjalnej świadczonej przez pracownika MOPR-u skierowanej do mieszkańców OZ. Podjęcie decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ dotyczącego działalności Rady w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu funduszu zasobowego dotyczącej przesunięcia środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na przebudowę pawilonów nr 109 i 110 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pawilonu handlowego do realizacji na terenie Osiedla Zwycięstwa od strony ul. Połabskiej. Podjecie decyzji o umiejscowieniu
w przedmiotowym projekcie powierzchni przeznaczonej pod działalność ODK „Wiktoria”.

6. Podjęcie decyzji w sprawie: sposobu zagospodarowania zwolnionego terenu po parkingach strzeżonych położonych na OZ tj. przy ul. Połabskiej i ul. Mieszka I ( przy skarpie).

7. Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości ujemnego wskaźnika przychodu z wartości 2,0 do 2,5 - krotności przychodów osiąganych przez ODK „Wiktoria’
z jego działalności programowej.

8. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

9. Przyjęcie protokołów nr: 1/2013 z 28.01.2013, 2/2013 z 25.02.2013 i 3/2013 z 25.03.2013

10.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

11.  Sprawy wniesione.

12. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2013 roku

13. Zakończenie obrad.

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

        Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zmieniony porządek obrad  8           głosami „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się”.

 Ad. 2. Podjęcie decyzji w sprawie: powołania nowego sekretarza Rady   Osiedla   Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla – pana Bartosz Łowczynowski przekazał obecnym informację, że pełniący obowiązki sekretarza Rady Osiedla – pan Zbigniew Piotrowski nie będzie uczestniczył w jej posiedzeniach do końca obecnej kadencji. Zatem zachodzi konieczność dokonania wyboru jego następcy, gdyż pojedyncze zastępstwa nie stanowią stuprocentowego wykonywania obowiązków przypisanych do tej funkcji.

 Wobec wytypowania przez radnych dwóch kandydatur  poddano je pod głosowanie.

 Wynikiem głosowania 2 do 7 – nowym sekretarzem Rady Osiedla Zwycięstwa została pani Zdzisława Lemańska.

 Ad. 3. Podsumowanie projektu pomocy socjalnej świadczonej przez pracownika MOPR-u skierowanej do mieszkańców OZ. Podjęcie decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

  Po krótkim zreferowaniu tematu przez Przewodniczącą Komisji Windykacji Zaległości Czynszowych oraz obecnego na posiedzeniu Rady Osiedla Przedstawiciela MOPR-u ustalono   7 głosami „za” o kontynuacji podjętej inicjatywy z przerwą na okres dwóch miesięcy letnich.

  Ad.  4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ dotyczącego działalności Rady w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku.

 Ustalono, że treść przedmiotowego sprawozdania zostanie przesłana wszystkim radnym drogą mailową, a jego przyjęcie nastąpi podczas majowego posiedzenia Rady Osiedla Zwycięstwa.

  Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu funduszu zasobowego dotyczącej przesunięcia środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na przebudowę pawilonów nr 109 i 110 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pawilonu handlowego do realizacji na terenie Osiedla Zwycięstwa od strony ul. Połabskiej. Podjecie decyzji o umiejscowieniu w przedmiotowym projekcie powierzchni przeznaczonej pod działalność ODK „Wiktoria”.

 Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że plany remontowe osiedla uwzględniały remont tymczasowego targowiska wraz z przebudową pawilonów nr 109 i 110.  Wobec braku wystarczającej kwoty środków finansowych podjęto decyzję o etapowaniu realizacji tej inwestycji. Niestety powyższe zostało zawieszone z uwagi na okoliczność ważności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zwycięstwa. Fundusze niezbędne do przeprowadzenia przebudowy pochodziłyby ze sprzedaży nowowybudowanych mieszkań przy ulicy Połabskiej. Z racji niższego niż się spodziewano tempa ich sprzedaży poddano analizie pomysł zmiany przeznaczenia dostępnych środków finansowych, z pierwotnie zaplanowanej przebudowy pawilonów nr 109 i 110 oraz przyległego do nich terenu tymczasowego targowiska na rozpoczęcie prac zmierzających
w kierunku budowy pawilonu handlowo – usługowego położonego przy ul. Połabskiej „vis a vis” społemowskiego marketu „Newa”. Nadmienił, że przy pozytywnym zaopiniowaniu powyższego oraz przegłosowaniu stosownej uchwały będącej korektą planu funduszu zasobowego realizacja inwestycji mogłaby się rozpocząć już w 2014 roku. Podkreślił, że mieszkańcy okolicznych budynków już za kadencji jednej z poprzednich Rady Osiedla na drodze przeprowadzonego referendum dali Spółdzielni zielone światło na realizację powyższego.

             Novum zaproponowanym przez Prezydium tej Rady Osiedla jest to, aby w pomieszczeniach planowanego do realizacji pawilonu handlowo – usługowego znalazła się również siedziba Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria”, co byłoby zwieńczeniem wszystkich starań o to, aby w jego dyspozycji była większa powierzchnia użytkowa.

 Skutkiem dynamicznej dyskusji w przedmiocie sprawy było podjecie uchwały, jak niżej:                                                                                           

 ·        Uchwała  nr  19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku < załącznik nr 4  >.

 Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawie: sposobu zagospodarowania zwolnionego terenu po  parkingu strzeżonym położonym na OZ tj. przy ul. Mieszka I ( przy skarpie).

 W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie: sposobu zagospodarowania przedmiotowego parkingu - 6 głosami „za”- ustalono, że na terenie zdanego gruntu leżącego przy ul. Mieszka I, powstanie parking tzw. „społeczny” dla Członków PSM „Winogrady” o płatnych miejscach postojowych.

  Ad. 7. Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości ujemnego wskaźnika przychodu z wartości 2,0 do 3,0 - krotności przychodów osiąganych przez ODK „Wiktoria’ z jego działalności programowej.

 Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że aktualnie działająca jeszcze Rada Osiedla z tematyką zawartą w tym punkcie już raz się zmagała, czego efektem było zmniejszenie ilości etatów dla Osiedlowego Domu Kultury. Kontynuując stwierdził, że na dzień dzisiejszy wiadomy już jest, iż wcześniejsze decyzje nie wpłynęły znacząco na poprawę sytuacji, stąd propozycja Prezydium Rady Osiedla, aby wystąpić do Rady Nadzorczej
z wnioskiem w przedmiocie sprawy. Podkreślił, że do Rady Osiedla należy podjęcie decyzji, czy zasadnym jest skierowanie niniejszego wniosku. Domniemał, że nie ma już alternatywy, którą możnaby zastosować, aby ujemny wskaźnik przychodu Domu Kultury „Wiktoria” mieścił się w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej. Według Przewodniczącego Rady Osiedla jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości przedmiotowego wskaźnika z wartości 2,0 do 3,0. Nadmienił, że jeżeli Rada Osiedla tego nie zrobi, to Rada Nadzorcza, w myśl zapisów zawartych w Statucie Spółdzielni, ma kompetencje do tego, aby ingerować i uruchomić takie działania, które niekoniecznie będą pozytywnymi.

 Kierownik Administracji  - pani Jazic – poinformowała, że ww. zmiana ma na celu uniknięcie hamowania Kierownictwa ODK „Wiktoria” przed realizacją różnorodnych imprez z uwagi na obawy o zwiększenie kosztów przy określonych i ograniczonych możliwościach pozyskania przychodów. Również Przewodniczący Rady Osiedla tym tłumaczył podstawy wystąpienia.

Wobec powyższego Rada Osiedla przegłosowała 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wystosowanie do Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku.

  Ad. 8 -  Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:  KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła  uchwały, jak niżej:

  Uchwały dotyczyły kolejno:

 - korekty planu funduszu zasobowego OZ na rok 2013,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu ,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego – 2 uchwały,

- ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntu pod sprzedaż owoców sezonowych,

- przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego – 4 uchwały,

- wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni dotychczas dzierżawionego gruntu,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego.                                        

 Ad. 9. Przyjęcie protokołów nr: 1/2013 z 28.01.2013, 2/2013 z 25.02.2013 i 3/2013 z 25.03.2013.

  Wobec braku uwag do opracowanej i przedstawionej treści niniejszych protokołów:

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 1/2013 z dnia  28.01.2013 roku 7 głosami „za” przy 2 głosach„wstrzymujących się”,  Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 2/2013 z dnia  25.02.2013 roku 6 głosami „za” przy 3 głosach„wstrzymujących się”, Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 3/2013 z dnia  25.03.2013r.  7 głosami „za” przy 2 głosach„wstrzymujących się”.

Ad. 10.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 3 sztuki, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 2 pisma.

  Ad. 11.  Sprawy wniesione.

 Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

  Ad. 12 - Ustalenie terminarza na miesiąc maj  2012 roku.

  Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc maj 2012 roku.

  Ad. 13 -  Zakończenie obrad.

        Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

 

Posiedzenie Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze z dnia 29.04.2013 r.

     W dniu 29 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze, na którym Rada Osiedla, po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji, przyjęła uchwały objęte porządkiem obrad, między innymi w sprawach dotyczących: odstąpienia od naliczania odsetek od uregulowanych zaległości czynszowych, lokali użytkowych, przeprowadzenia aukcji na wynajem pawilonu nr 14.

Rada Osiedla zapoznała się również z bieżącymi sprawami omawianymi przez poszczególne komisje tj. rozpatrzeniem pism mieszkańców zalegających z opłatami w sprawie rozłożenia należności na raty, realizacją planu gospodarczego Spółdzielni za rok 2012 oraz informacją na temat wysokości składek ubezpieczeniowych oraz wysokości uzyskanych odszkodowań za okres rozliczeniowy marzec 2012 – marzec 2013.

Rada Osiedla zapoznała się z bieżącą korespondencją oraz informacjami dotyczącymi działalności Rady Nadzorczej, Zarządu i Administracji Osiedla.

Najem miejsc postojowych

Z A P R O S Z E N I E

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZWYCIĘSTWA ZAPRASZA

DO NAJMU MIEJSC POSTOJOWYCH

POŁOŻONYCH W PODZIEMNEJ HALI GARAŻOWEJ

NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA W BUDYNKU NR 5 H.

 

CENA NAJMU 1 MIEJSCA WYNOSI – 160, 00 zł MIESIĘCZNIE

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania

Administracji Osiedla – pawilon 116 A

tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 – 14.30,

czwartek w godzinach 9.00 – 17.00

osobiście lub pod numerem tel. 61 6303 279; 61 6303 292 lub 61 6303 280

Wolne miejsca postojowe

Z A P R O S Z E N I E

 

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZWYCIĘSTWA ZAPRASZA

DO NAJMU MIEJSC POSTOJOWYCH

POŁOŻONYCH W PODZIEMNEJ HALI GARAŻOWEJ

NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA W BUDYNKU NR 5 H.

 

CENA NAJMU 1 MIEJSCA WYNOSI – 160, 00 zł MIESIĘCZNIE

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania

Administracji Osiedla – pawilon 116 A

tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 – 14.30,

czwartek w godzinach 9.00 – 17.00

Aukcja na najem lokalu użytkowego

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcję nieograniczoną na najem lokalu użytkowego położonego w pawilonie 110 na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu o powierzchni 307,20 m2

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości  13.500,00 zł, przelewem na konto PSM „Winogrady” w Poznaniu, o numerze: 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679.

Wadium musi znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu 20 czerwca 2013 r., najpóźniej do godziny 900.

Aukcja odbędzie się w formie licytacji stawki czynszowej, w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa, pawilon 116 A, w Poznaniu, w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 1200.

Osoby zainteresowane winny zapoznać się z „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A, pokój nr 10.

Lokal będzie można oglądać w dniu 19 czerwca 2013 r. w godzinach od 900 do 1000.

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” w Poznaniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Roczne odczyty co,cw,zw - listopad 2019

 ROCZNE ODCZYTY CO, CW, ZW 

Uprzejmie informujemy o termnach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą się:

 TERMINY ODCZYTÓW  

       LISTOPAD 2019

os. Zwycięstwa pawilon 109 i 110  - 21 LISTOPADA 2019r.

os. Zwycięstwa 8 - 28 LISTOPADA 2019r.

 os. Zwycięstwa 14 - 29 LISTOPADA 2019r.

            O szczegółowym przedziale godzinowy ww. odczytu powiadami lokatorów inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

   Jednoczesnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Powyższych odczytów dokonuje firma rozliczeniowa Energosystem Sp. z o.o. ul. Nieszawska 10 w Poznaniu, tel: 61 651 44 00

 

Aukcja

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniuogłasza  aukcję na wynajem lokalu użytkowego – pawilonu nr 105 J o powierzchni 51,2 m² zlokalizowanego na Osiedlu Wichrowe Wzgórze.

Aukcja odbędzie się w formie licytacji stawki czynszu, w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze pawilon 123 w dniu 13.08.2013 r. o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie do dnia 13.08.2013 r. do godziny 9:30 wadium w gotówce w kasie Zarządu PSM „Winogrady” w Poznaniu, os. Przyjaźni 125 B,
w kwocie 2 000,00 zł.

Osoby zainteresowane winny zapoznać się ze: „Specyfikacją istotnych warunków najmu” załączoną poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 616-303-311.

Lokal można oglądać w dniu 08.08.2013 r. od godziny 10.00-10.30.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

 

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.