WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Odczyty co,cw,zw - grudzień 2012r.

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą sie na os. Zwycięstwa w godzinach j/n :

GRUDZIEŃ 2012

Ostateczny termin odczytów co,cw, zw

  

 os. Zwycięstwa nr 8 - w dniu 20 grudzień 2012r. w godz.17.00 - 18.00

os. Zwycięstwa nr 14 - w dniu 20 grudzień 2012r.w godz. 17.30 - 18.30

 

 

O szczegółowym terminie i przedziale godzinowym powiadamia mieszkańców inkasent firmy rozliczeniowej Energosystem zawiadomieniem na klatce schodowej. 

W związku z powyższym prosimy o obecność w lokalach mieszkalnych w cały przedziale godzinowym wskazanym przez inkasenta.

Jednocześnie informujemy, że terminy odczytów w przypadkach losowych mogą ulec zmianie.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                    

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 23 sierpnia 2012 roku.

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu na rok 2012.
 3. Przyjęcie założeń do planu remontów Osiedla Zwycięstwa na 2013 rok.
 4. Zaopiniowania planu kosztów Administracji Ogólnej na 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia lokalu nr 144 na OZ 13 – panu K. Wullertowi.
 6. Przyjęcie propozycji wypracowanych przez Komisje Rady Osiedla w sprawie: zintensyfikowania sprzedaży mieszkań aktualnie powstającym budynku przy ul. Połabskiej.
 7. Omówienie propozycji pisma do Rafała Grupińskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej  
 8. Polskiej – w sprawie: projektu nowej Ustawy o Spółdzielczości.
 9. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:
 10. KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.
 11. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.
 12. Informacja sekretarza ROZ o realizacji wniosków i uchwał z m - ca lipca 2012roku.
 13. Sprawy wniesione nie objęte porządkiem obrad.    
 14. Ustalenie terminarza na miesiąc wrzesień 2012 roku.
 15. Zakończenie obrad.

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -   8  głosami „za”.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu na rok 2012.

Po wyjaśnieniach ze strony Kierownictwa ADM OZ oraz krótkiej dyskusji Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła uchwałę nr 80/2012 - dotyczącą korekty planu na rok 2012.

Ad. 3  Przyjęcie założeń do planu remontów Osiedla Zwycięstwa na 2013 rok.

Kierownik Osiedla  pani Jazic – poinformowała, że nad założeniami do planu remontów dla Osiedla Zwycięstwa na rok 2013 pracowały dwie komisje Rady Osiedla tj. Rewizyjna i Gospodarki Zasobami, a wypracowane wersje różnią się w niewielkim stopniu. Po krótkiej dyskusji Rada Osiedla przyjęła 8 głosami „za”, przedstawione założenia do planu remontów OZ, które na 2013 rok zakładają wykonanie remontów za kwotę 2.044.985,00 zł.

Ad. 4 Zaopiniowania planu kosztów Administracji Ogólnej na 2013 rok.

Rada Osiedla Zwycięstwa wyraziła swoją opinię dotyczącą wzrostu wynagrodzeń dla Administracji Ogólnej na rok 2013 w uchwale nr 83/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku.  Wynik głosowania przedmiotowej uchwały: 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia lokalu nr 144 na OZ 13 – panu K. Wullertowi.

Wobec faktu, że powyższy temat był już analizowany na poprzedniej Radzie Osiedla, jak również na sierpniowych posiedzeniach poszczególnych komisji, Rada Osiedla podjęła pozytywną decyzję w sprawie zawartą w uchwale nr 81/2012.

Ad. 6 Przyjęcie propozycji wypracowanych przez Komisje Rady Osiedla w sprawie: zintensyfikowania sprzedaży mieszkań aktualnie powstającym budynku przy ul. Połabskiej.

Przewodniczący Rady Osiedla powiedział, że wraz z zaproszeniami na posiedzenie Rady wszyscy radni otrzymali zestawienie wniosków wypracowanych przez wszystkie komisje. Następnie je odczytał i zapytał, czy obecni wnoszą swoje uwagi do przedstawionej treścią?  Wobec braku nowych uwag przedstawione zestawienie wniosków zostało poddane głosowaniu.

Wynik głosowania   -  8 głosów „za”.

Ponadto ustalono, że za zgodą wybranych radnych z ich grona zostanie wyłoniony 2 – 3 osobowy zespół do stałej współpracy z Biurem Sprzedaży Mieszkań w celu uaktywnienia sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych.

Ad. 7 Omówienie propozycji pisma do Rafała Grupińskiego – Posła na Sejm  

          Rzeczypospolitej Polskiej – w sprawie: projektu nowej Ustawy o Spółdzielczości.

Wobec ogólnej aprobaty wcześniej wypracowanego i przesłanego do wiadomości radnym projektu treści przedmiotowego pisma Przewodniczący Rady Osiedla poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania przeprowadzonego podczas sierpniowego posiedzenia Rady Osiedla Zwycięstwa, jak niżej: to - 8  głosów „za”. 

Aby przybliżyć omawianą tematykę Kierownik Administracji – pani Jolanta Jazic powiedziała, że nowa Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych spowoduje zaistnienie obok siebie dwóch form prawnych, tj. spółdzielni i wspólnoty, i to stanowi niejako zasadniczą zmianę w zapisach dotychczas funkcjonującej Ustawy. Dodała, że własnością Wspólnoty będzie to, co wchodzi w skład nieruchomości budynkowej tj. budynek, działka i wszystko, co na tym terenie się znajduje. Resztą tj. majątkiem znajdującym się poza terenem Wspólnoty
(ten poza budynkami) zarządzać będzie Spółdzielnia. Kontynuując dla przykładu podała, że nowa Ustawa przewiduje też nowość, jaką będzie trzy letnia kadencyjność pracy Prezesów, wybieranych podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Kontynuując dodała również, iż z jej  obserwacji wynika, że:

-  ustawodawca proponując nową Ustawę, która dotyczy żywotnej dziedziny życia, poprzez zmianę jej istoty podejmuje decyzje dotyczące życia ludzi, nie współpracując z nimi  na żadnym etapie jej tworzenia, co przekłada się na brak ich wiedzy o zmianach, jakie wniesie do ich życia ta ustawa.

-  że stworzenie nowej formy wspólnot w sposób istotny utrudni spółdzielni sprawowanie zarządu nad majątkiem, który pozostanie własnością członków spółdzielni.

 Ad. 8 Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:

           KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

Uchwały dotyczyły kolejno:

- wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,

- uchylenia uchwały własnej nr 72/2012 z 30 lipca 2012 roku,

- dotyczącej uczestnictwa pracownika MOPR-u w posiedzeniach Komisji Windykacji Zaległości Czynszowych Rady Osiedla  

  Zwycięstwa.

Ad. 9.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 6 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 9 pism.

Ad. 10- Informacja sekretarza ROZ o realizacji wniosków i uchwał z dnia 30 lipca   2012 roku.  

Pan Zbigniew Piotrowski – pełniący funkcję Sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa przedstawił analizę realizacji wniosków i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu lipcu 2012 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

Ad. 11 – Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 12 - Ustalenie terminarza na miesiąc wrzesień  2012 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc wrzesień 2012 roku.

Ad. 13 -  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

Tematy omawiane na posiedzeniu:

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 września 2012 roku:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium porządku obrad.

2.  Zatwierdzenie planu gospodarczego dla OZ na 2013 rok. Podjęcie stosownych uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: redukcji kosztów monitoringu.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

5. Korespondencja skierowana do Rady osiedla Zwycięstwa.

6. Informacja sekretarza ROZ o realizacji uchwał i wniosków z m – ca sierpnia 2012 roku.

7. Przyjęcie protokołu nr 7/2012 z 30.07.2012 i  protokołów nr 8 i 9/2012 z sierpnia 2012 r.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2012 roku.

10. Zakończenie obrad.

 

Ad. 1. - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.    

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad -   9  głosami „za”. 

Ad. 2. Zatwierdzenie planu gospodarczego dla Osiedla Zwycięstwa na 2013 rok. Podjęcie stosownych uchwał.

Po informacji ze strony Przewodniczącego ROZ stwierdzającej, że tematyka planu była rozpatrywana na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji tj. Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami oraz krótkiej dyskusji Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła stosowne uchwały od nr 85/2012 – do nr 88/2012.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: redukcji kosztów monitoringu.

ROZ wyraziła swoją opinię w przedmiocie sprawy podejmując uchwałę nr 84/2012.

Ad. 4. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:KGZ, KR, KGZ + KR, KHiU,PiCz, KK-S i 

         KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

    - dotyczącej dokonania korekty odpisu aktualizującego należności od dłużnika,

    - wyrażenia zgody na czasowe obniżenie stawki czynszu za najem lokalu użytkowego – 2  uchwały,

    - wyrażenia zgody na przydział dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

    - wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.

Ad. 5.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 6 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 7 pism.

Ad. 6. Informacja sekretarza ROZ o realizacji wniosków i uchwał  z   dnia 23 sierpnia   2012 roku.  

Pan Zbigniew Piotrowski – pełniący funkcję Sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa przedstawił analizę realizacji wniosków i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu sierpniu 2012 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

 Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr 7/2012 z 30.07.2012 i  protokołów nr 8 z 07.08.2012 r. oraz nr  9/2012 z  23. 08.2012r.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa, pan Bartosz Łowczynowski– zapytał, czy radni zapoznali się z treścią protokołów z posiedzeń Rady Osiedla Zwycięstwa odbytych
w dniu 30 lipca 2012 roku i  w dniach 07 i 23 sierpnia 2012 roku oraz czy wnoszą do ich treści swoje uwagi?

Wobec braku uwag do opracowanej treści protokołów:  

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokoły nr:  7/2012 z dnia  30.07. 2012 roku, 8/2012 z dnia 07.08.2012 roku  i  nr 9/2012 z 23.08.2012 roku - 8  głosami „za”. 

Ad. 8.   – Sprawy wniesione.

Na początku Przewodniczący Rady Osiedla - po krótce przedstawił sprawozdanie z zakończonej przez wszystkie Osiedlowe Domy Kultury „AKCJI LATO”. Według opinii Przewodniczącego Rady wyniki osiągnięte przez ODK „Wiktoria” są zadawalające.

Dalej radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 9. Ustalenie terminarza na miesiąc październik  2012 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc październik 2012 roku.

Ad. 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa - wrzesień 2012r.

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                          

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 września 2012 roku.

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium porządku obrad.

2.  Zatwierdzenie planu gospodarczego dla OZ na 2013 rok. Podjęcie stosownych uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: redukcji kosztów monitoringu.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

5. Korespondencja skierowana do Rady osiedla Zwycięstwa.

6. Informacja sekretarza ROZ o realizacji uchwał i wniosków z m – ca sierpnia 2012 roku.

7. Przyjęcie protokołu nr 7/2012 z 30.07.2012 i  protokołów nr 8 i 9/2012 z sierpnia 2012 r.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2012 roku.

10. Zakończenie obrad.

 

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

     

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad -   9  głosami „za”.

 Ad. 2  Zatwierdzenie planu gospodarczego dla Osiedla Zwycięstwa na 2013 rok. Podjęcie stosownych uchwał.

Po informacji ze strony Przewodniczącego ROZ stwierdzającej, że tematyka planu była rozpatrywana na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji tj. Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami oraz krótkiej dyskusji Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła stosowne uchwały od nr 85/2012 – do nr 88/2012. 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: redukcji kosztów monitoringu.

ROZ wyraziła swoją opinię w przedmiocie sprawy podejmując uchwałę nr 84/2012.

Ad. 4 Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:KGZ, KR, KGZ + KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

- dotyczącej dokonania korekty odpisu aktualizującego należności od dłużnika,

- wyrażenia zgody na czasowe obniżenie stawki czynszu za najem lokalu użytkowego – 2 uchwały,

 - wyrażenia zgody na przydział dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

 - wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.

Ad. 5.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 6 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 7 pism.

Ad. 6. Informacja sekretarza ROZ o realizacji wniosków i uchwał  z   dnia 23 sierpnia   2012 roku.  

Pan Zbigniew Piotrowski – pełniący funkcję Sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa przedstawił analizę realizacji wniosków i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu sierpniu 2012 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

 Ad. 7 Przyjęcie protokołu nr 7/2012 z 30.07.2012 i  protokołów nr 8 z 07.08.2012 r. oraz nr  9/2012 z  23. 08.2012 r.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa, pan Bartosz Łowczynowski– zapytał, czy radni zapoznali się z treścią protokołów z posiedzeń Rady Osiedla Zwycięstwa odbytych
w dniu 30 lipca 2012 roku i  w dniach 07 i 23 sierpnia 2012 roku oraz czy wnoszą do ich treści swoje uwagi?

Wobec braku uwag do opracowanej treści protokołów:

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokoły nr:  7/2012 z dnia  30.07. 2012 roku, 8/2012 z dnia 07.08.2012 roku  i  nr 9/2012 z 23.08.2012 roku -   8  głosami „za”.

Ad. 8   – Sprawy wniesione.

Na początku Przewodniczący Rady Osiedla - po krótce przedstawił sprawozdanie
z zakończonej przez wszystkie Osiedlowe Domy Kultury „AKCJI LATO”. Według opinii Przewodniczącego Rady wyniki osiągnięte przez ODK „Wiktoria” są zadawalające.

Dalej radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 9 - Ustalenie terminarza na miesiąc październik  2012 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc październik 2012 roku. 

Ad. 10 -  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Odczyty co,cw,zw - kwiecień 2013r.

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą sie na os. Zwycięstwa w godzinach  9.00 - 18.00 j/n :

 

 

 

 os. Zwycięstwa nr 5 G,H,J,K- w dniu 24 kwietnia 2013r.

 O szczegółowym terminie i przedziale godzinowym powiadamia mieszkańców inkasent firmy rozliczeniowej Energosystem zawiadomieniem na klatce schodowej. 

W związku z powyższym prosimy o obecność w lokalach mieszkalnych w cały przedziale godzinowym wskazanym przez inkasenta.

Jednocześnie informujemy, że terminy odczytów w przypadkach losowych mogą ulec zmianie.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z listopada 2012r.

Tematy omawiane na posiedzeniu:                      

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 22 listopada 2012 roku.

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium porządku obrad.

2. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego działek nr 126 i 134. Zapoznanie się z propozycjami KGZ. Omówienie powyższego zagadnienia. Podjęcie decyzji w sprawie: przyjęcia.

3. Zapoznanie się z wariantami sprzedaży gruntów pod garażami posadowionymi przy ul. Lechickiej na OZ. Wydanie opinii w powyższej sprawie.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

6. Sprawy wniesione.

7. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2012 roku.

8. Zakończenie obrad.

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -   9  głosami „za”.

Ad. 2  - Przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego działek nr 126 i 134.

Zapoznanie się z propozycjami KGZ. Omówienie powyższego zagadnienia. Podjęcie decyzji w sprawie: przyjęcia.

Na listopadowe posiedzenieRady Osiedla Zwycięstwa zaproszono autorkę projektu zagospodarowania działek nr 126 i 134 celem zapoznania się z proponowaną koncepcją, jej przeanalizowania oraz ewentualnego uzupełnienia o uwagi ze strony Kierownictwa Administracji Osiedla, jak również radnych.

Autorka projektu poinformowała, że główną ideą aktualnie przedstawianej koncepcji było pozostawienie widokowej osi w kierunku kościoła. Kompleks inwestycji, przewidziany
do zrealizowania na terenie przedmiotowych działek, jest przemyślany w taki sposób, że
w przypadku konieczności rezygnacji z inwestowania na terenie działki nr 126,( która obecnie jest własnością prywatną) możliwa będzie, bez jakichkolwiek zmian, realizacja tej części, która przewiduje wybudowanie obiektów dla celów rekreacyjno - sportowych na terenie działki nr 134 będącej w zasobach spółdzielni. Następnie powiedziała, że zaplanowane bryły omawianego kompleksu można realizować w nieprzekraczalnych, wyznaczonych w projekcie m.p.z.p osiedla w granicach linii zabudowy. Podkreśliła, że teren jest przeznaczony pod sport i rekreację, dlatego jego nazwa powinna odzwierciedlać sportowy charakter obiektu.

Głównym założeniem niniejszej koncepcji jest:

1/ - pozostawienie na dotychczasowym miejscu, funkcjonującego toru rowerowego,

2/ - zagęszczenie strefy zieleni od zachodniej strony działki nr 134,

3/ - wybudowanie dwóch obiektów z docelową funkcją sportowo – rekreacyjną.

4/ - utrzymanie na terenie obu działek maksymalnie wysokiego wskaźnika ( w stosunku do normy wynoszącej 25% ) procentowej ilości powierzchni biologicznie czynnej. Dla przykładu podano, że dla działki nr 134 przedmiotowy wskaźnik będzie miał wartość 56% w stosunku do jej zabudowy.

W odniesieniu do punktu nr 3 pani projektant poinformowała, że wg założeń omawianej koncepcji na działce nr 126 powstanie obiekt sportowy typu - hali sportowej lub basenu. Natomiast na działce nr 134 przewiduje się powstanie mniejszych obiektów takich, jak np. siłownia, sklepiki ze sprzętem sportowym oraz baza gastronomiczna. Niniejsza koncepcja dopuszcza wybudowanie dwóch obiektów gastronomicznych. Z uwagi na fakt gęstej podziemnej infrastruktury, całość będzie tworzyła zabudowę rozproszoną.

Następnie Przewodniczący Rady Osiedla odczytał ustalenia Komisji Gospodarki Zasobami, która na swoim listopadowym posiedzeniu, przeanalizowała omawianą koncepcję. Rezultatem przedmiotowej analizy było sporządzenie listy uwag, zdaniem członków komisji, koniecznych do wprowadzenia do ostatecznej wersji koncepcji.

Wszystkie uwagi proponowane przez radnych zostały zanotowane i po odpowiednim zredagowaniu umieszczone w formie zapisu w projekcie przedmiotowej uchwały.

Uzupełniony projekt uchwały został odczytany i poddany pod głosowanie Rady Osiedla.

Rada Osiedla Zwycięstwa przegłosowała uchwałę nr 101/2012:  9 głosami „za”.

Ad. 3 - Zapoznanie się z wariantami sprzedaży gruntów pod garażami posadowionymi przy ul. Lechickiej na OZ. Wydanie opinii w powyższej sprawie.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa - p. Łowczynowski – przypomniał, że prace nad polubownym rozwiązaniem sprawy gruntów położonych wzdłuż ulicy Lechickiej, na których posadowione są garaże, były i są prowadzone od około dwóch lat. W wyniku tych prac powstały dwie koncepcje rozwiązań, które na posiedzeniu Rady Osiedla zostaną omówione przez Kierownictwo Administracji. Jednocześnie stwierdził, że zadaniem Rady Osiedla będzie podjecie decyzji o wyborze rozwiązania, które w niedalekiej przyszłości zostanie przedstawione również właścicielom garaży. Kontynuując powiedział, że wszyscy radni Rady Osiedla posiadają dokument zawierający propozycje rozwiązania przedmiotu sprawy. Niniejsze propozycje są związane z wykupem przez właścicieli garaży prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z użytkowaniem garaży.Ważną informacją w przedmiocie sprawy jest również to, że Administracja Osiedlazleciła wykonanie szacunkowego operatu terenu w celu pozyskania pełnej wiedzy o kosztach ewentualnego wykupu terenu pod garażami przez ich właścicieli. W rezultacie powyższego, na dzień dzisiejszy, wiadomym jest, że wspomniane koszty są niewspółmiernie wysokie w stosunku do oczekiwań właścicieli garaży.Dalej poinformował, że wystosowane w tej sprawie pismo do Urzędu Miasta nie przybliżyło tematu do końcowego jego rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Na zakończenie stwierdził, że zainteresowani, – czyli właściciele garaży, powinni i muszą wiedzieć o każdej wersji rozwiązania, aby na tej podstawie samodzielnie wybrać dogodne dla nich rozwiązanie.

Jeden z radnych zaproponował, aby kwestia podjęcia decyzji, co do ostatecznego rozwiązania tej trudnej sprawy została odłożona do dnia spotkania z właścicielami garaży, kiedy to właśnie sami zainteresowani ocenią przedstawione propozycje w ślad, których spółdzielnia będzie kontynuować postępowanie w sprawie. Powyższe zostało zaakceptowane przez większość radnych.

Następnie jeden z radnych podniósł ważną, wg niego, kwestię a mianowicie to, że właściciele garaży są przekonani, iż po wykupie gruntu będą zwolnieni z wszelkich opłat, co jest nieprawdą. Kontynuując dodał, że wobec faktu domniemanych wysokich kosztów ewentualnego wykupu gruntu związanego z garażem ( o różnej wysokości – w zależności od wariantu, który zostanie przyjęty) nie wszyscy ich właściciele będą tym wykupem zainteresowani. Jednak powyższe nie zamyka im drogi do sprzedaży garażu bez wykupionego pod nim gruntu. Na pytanie radnego, czy grunt pod garażem może wykupić osoba trzecia – odpowiedziała pani Kierownik, że taka opcja jest niemożliwa. Dodała, że prawo do wykupu gruntu ma pierwotny właściciel garażu lub posiadacz umowy kupna – sprzedaży garażu.

Uchwała nr 102/2012 z dnia 22.11.2012 roku przyjęta przez Radę Osiedla Zwycięstwa 8 głosami „za” dotyczy: propozycji rozwiązania sprawy gruntów związanych z garażami, zmierzające do wykupu przez właścicieli garaży prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z użytkowaniem garaży.

Ad. 4 - Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KGZ + KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

 

- wyrażenia zgody na montaż instalacji domofonowej w bud. nr 11 „B” na Os. Zwycięstwa,

- wyrażenia zgody na wymianę okna balkonowego przez i na koszt Spółdzielni,

- wyrażenia zgody na przydział dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na handel choinkami,

- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na handel na tymczasowym targowisku,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego –  2 uchwały.

Ad. 5  - Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 7 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 4 pisma.

Ad. 6   – Sprawy wniesione.

Trzech radnych wniosło do protokołu ROZ informacje dotyczące funkcjonowania organów samorządowych, jakimi są: Rada Osiedla i Rada Nadzorcza.

Ad. 7 - Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień  2012 roku.

Ad. 8 -  Zakończenie obrad.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Komunikat

Administracja Osiedla Zwycięstwa informuje, że z powodu prac technologicznych prowadzonych przez firmę AQUANET na magistrali wodociagowej Ø 1000 mm w dniach:

od 20.03.2013r. od godz. 500 do 21.03.2013r.

mogą wystąpić spadki ciśnienia, wyczuwalny zapach chloru oraz niegroźne przebarwienia wody utrzymujace sie do dnia 22.03.2013r.

Wolne lokale użytkowe

Administracja Osiedla Zwycięstwa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi (piwnice) pod wynajem na działalność gospodarczą:

Czytaj więcej: Wolne lokale użytkowe

Aukcja na dzierżawę gruntu na os. Zwycięstwa

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcję, której przedmiotem są grunty o powierzchni około 2950,00 m2 położone na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu na terenie działek 85/2 i 153/2 arkusz mapy 36 obręb Winiary, z przeznaczeniem na tymczasowy parking dla samochodów osobowych i motocykli.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości  7300, 00 zł, przelewem na konto PSM „Winogrady” w Poznaniu, o numerze: 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679.

Wadium musi znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu 11 kwietnia 2013 r., najpóźniej do godziny 900

Aukcja odbędzie się w formie licytacji stawki czynszowej, w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa, pawilon 116 A, w Poznaniu, w dniu 11 kwietnia 2013 r. o godzinie 1200.

 

Osoby zainteresowane winny zapoznać się z „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A, pokój nr 10.

Wizji terenu będzie można dokonać w dniu 11 kwietnia 2013 r. w godzinach od 930 do 1030.

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Aukcja na dzierżawę gruntu na os. Zwycięstwa

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcję, której przedmiotem są grunty o powierzchni około 2950,00 m2 położone na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu na terenie działek 85/2 i 153/2 arkusz mapy 36 obręb Winiary, z przeznaczeniem na tymczasowy parking dla samochodów osobowych i motocykli.

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości  7300, 00 zł, przelewem na konto PSM „Winogrady” w Poznaniu, o numerze: 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679.

Wadium musi znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu 11 kwietnia 2013 r., najpóźniej do godziny 900.

 

Aukcja odbędzie się w formie licytacji stawki czynszowej, w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa, pawilon 116 A, w Poznaniu, w dniu 11 kwietnia 2013 r. o godzinie 1200.

 

Osoby zainteresowane winny zapoznać się z „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A, pokój nr 10.

Wizji terenu będzie można dokonać w dniu 11 kwietnia 2013 r. w godzinach od 930 do 1030.

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.