WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Harmonogram montażu podzielników kosztów ogrzewania - OWW 9

Harmonogram montażu podzielników kosztów ogrzewania:

28 lipca 2016 r.:

- OWW 9 klatka A-B w godz. 9:00-12:00 lub 18:00-20:30,

- OWW 9 klatka C-D w godz. 12:00-15:00 lub 18:00-20:30,

- OWW 9 klatka E w godz. 16:00-18:00

 

29 lipca 2016 r.:

 OWW 9 klatka F-G w godz. 9:00-12:00 lub 18:00-20:30,

- OWW 9 klatka H-I w godz. 12:00-15:00 lub 18:00-20:30,

- OWW 9 klatka J w godz. 16:00-18:00

tel. kontaktowy do montera - 608 050 533.

 

Montażu podzielników kosztów ogrzewania dokonuje firma:

ENERGOSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 10
61-021 Poznań
tel. 61 651 44 00.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia  30 sierpnia  2016 roku

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30  sierpnia 2016 roku porządek obrad obejmował, jak poniżej:

1. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Informacje o sprawach poruszanych przez Radę Nadzorczą.

3. Informacje dotyczące ostatnich decyzji o budowie basenu na Osiedlu Zwycięstwa.

4. Podjęcie uchwały w spr. podwyższenia kwoty za udział dzieci w zajęciach organizowanych w

   ramach „Akcja Lato i Zima”.

5. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia i wprowadzenia zmian do „Regulaminu zużycia energii

    cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach PSM „Winogrady” w Poznaniu.

6. Podjecie uchwały w spr: najmu części powierzchni użytkowej zlokalizowanej na I piętrze

   pawilonu nr 125.

7. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

8. Realizacja wniosków z miesiąca czerwca i lipca  2016 roku.

9. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

10. Sprawy wniesione – w tym kwestia kontaktu przedstawicieli ROZ z mediami ( WTvK). 

11. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9 głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 5 uchwał  w tym, jak niżej:

- 1 uchwała w sprawie: zmiany wysokości stawki opłaty za uczestnictwo dzieci w „Akcjach Lato i

  Zima” organizowanych przez Osiedlowe Domy Kultury funkcjonujące w ramach działalności

  PSM „Winogrady” w Poznaniu.,

- 1 uchwała  w sprawie: zaopiniowania zmian do „Regulaminu rozliczeń zużycia energii cieplnej

   oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach PSM „Winogrady” w Poznaniu,

- 1 uchwała  w sprawie: najmu powierzchni użytkowej zlokalizowanej na I piętrze nowo

   budowanego pawilonu handlowo – usługowego nr 125 przy ul. Połabskiej – działki nr 153/2

   i 85/4 arkusz mapy 36, obręb Winiary,

- 1 uchwała  w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na OZ,

- 1 uchwała  w sprawie: dzierżawy gruntu na OZ.

Do Rady Osiedla skierowanych były 13 pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała 4 pisma stanowiące m. in. 2 odpowiedzi na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru Radnych oraz 2 zaproszenia na posiedzenie jednej
z komisji ROZ kierowane do Mieszkańców OZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in.:

1/ kwestię ewentualnej zmiany przynależności do wcześniej wybranych komisji ROZ,

2/ zasadność  stałego medialnego kontaktu z WTvK efektem czego będą systematyczne

    informacje o działaniach ROZ,

3/ tematykę organizacji Festynu Osiedlowego „Na pożegnanie Lata” w tym informacja o

    inicjatywie ROZ skutkującej propozycja utworzenia na OZ wybiegu dla psów,

4/ utrzymanie porządku na Osiedlu oraz zasady uczestnictwa Radnych w przetargach,

5/ kwestię funkcjonujących na Osiedlu kocich budek dla wolno żyjących kotów,

6/ przyczyny osuwania się skarp toru rowerowego. Przypomnianym również zostało, że
    w dniu 12 września 2016 roku odbędzie się dodatkowe posiedzenie ROZ w sprawie

   przyjęcia planów gospodarczych Osiedla na rok 2017.

 Zakończenie obrad.                                                           

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Dariusz Weichert  zakończył obrady dziękując Radnym za przybycie oraz czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Odczyty podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy w listopadzie 2016.

Uprzejmie informujemy o terminach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy, które odbędą się w miesiącu wrześniu br. w niżej wymienionych budynkach:

- budynek nr 21 w dniu 16 września br.,

- budynek nr 22 klatka A-J w dniu 14 września br.,

- budynek nr 22 klatka K-S w dniu 15 września br.,

- budynek nr 23 w dniu 19 września br.,

- budynek nr 26 klatka A-I w dniu 21 września br.,

- budynek nr 26 klatka J-M w dniu 22 września br.,

- budynek nr 27 klatka A-C w dniu 22 września br.,

- budynek nr 27 klatka D-K w dniu 23 września br.,

- budynek nr 28 w dniu 20 września br.

O szczegółowym terminie odczytu zostaną Państwo powiadomieni ogłoszeniem na klatce schodowej.

Jednocześnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Odczytów dokonuje firma:

ENERGOSYSTEM Sp. z o.o.

Poznań, ul. Nieszawska 10 tel. 61 65 14 400 

Porządek obrad posiedzenia ROWW z dnia 24.10.2016 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 26.09. 2016 r. – do wglądu w Administracji Osiedla.

3. Spotkanie z Prezesem Zarządu PSM „Winogrady" w Poznaniu – Panem Janem Marciniakiem w sprawie przedstawienia stanowiska Zarządu w sprawie uzgodnienia wjazdu na drogę wewnętrzną przy Zespole Szkół Gimnazjalno – Licealnych nr 37, w związku z planowaną przebudową i rozbudową szkoły.

4. Komisja Windykacji.

   4.1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek od uregulowanych  zaległości czynszowych.

   4.2. Informacje bieżące komisji.

5. Komisja Handlu i Usług, Porządku i Czystości.

   5.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych.

   5.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku USI Spółdzielni Wielobranżowej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż choinek.

   5.3. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia reklam.

  5.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla dotyczącego oznakowania terenu osiedlowej górki.

   5.5. Informacje bieżące komisji.

6. Komisja Kulturalno – Samorządowa.

   6.1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej o rozważenie  zmiany uchwały nr 28 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania akcji Zima i akcji Lato w planach gospodarczych i działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady" w Poznaniu.

   6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego wywieszania flag w dniu 15 sierpnia.

  6.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady Osiedla w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej i utworzenia na ternie osiedla miejsca pamięci osób zasłużonych.

   6.4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu powierzchni w Osiedlowym Domu Kultury „Bajka"

   6.5. Informacje bieżące komisji.

7. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

   7.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie wyrażenia zgody na budowę stacji rowerowej przy ul. Murawa

   7.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady Osiedla w sprawie uporządkowania drzew i ograniczenia ilości spowalniaczy.

   7.3. Informacja na temat robót zleconych wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

   7.4. Informacje bieżące komisji.

8. Komisja Rewizyjna.

   8.1. Informacje bieżące komisji.

9. Bieżąca korespondencja.Informacje bieżące i sprawy wniesione:

   10.1. Kierownictwa Osiedla.

   10.2. Członków Rady Osiedla.

   10.3. Członków Rady Nadzorczej.

 

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.