WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 25.01.2016r. i 29.02.2016r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 25 stycznia 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

3. Przyjęcie protokołów nr 13/2015 z 30 listopada i 14/2015  z l7 grudnia 2015 roku.

4. Realizacja wniosków i uchwał z poprzedniego miesiąca - tj. grudnia 2015 roku.

5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

6. Sprawy wniesione.

7. Ustalenie terminarza na luty 2016 roku.

8.  Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 4 uchwały w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

   - 2 uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego w budynkach niskich,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na umieszczenie reklamy na attyce pawilonu nr 110.

Do Rady Osiedla skierowane były 2 pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała sześć pism stanowiących m. in. odpowiedź na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma dekretowane na ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1/ - kwestie związane z wykonanym montażu dodatkowych kamer mających w swoim zasięgu  okolice pawilonu nr 110,

2/ - ewentualnej zmiany koloru kostki brukowej stanowiącej uzupełnienia w już istniejącym chodniku.

Zakończenie obrad.                                               

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

 

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 lutego 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

3. Przyjęcie protokołów nr 1/2016  z 25 stycznia 2016 roku.

4. Realizacja wniosków i uchwał z poprzedniego miesiąca - tj. stycznia 2016 roku.

5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

6. Sprawy wniesione.

7. Ustalenie terminarza na marzec 2016 roku.

8.  Zakończenie obrad. 

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 7 uchwał w tym, jak niżej:

   - 2 uchwały w sprawie: dzierżawy gruntu,

   - 1 uchwała w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy gruntu,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na umieszczenie reklamy na attyce pawilonu nr 109,

   - 1 uchwała w sprawie:  najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 109,

   - 1 uchwała w sprawie:  przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie:  montażu dodatkowych kamer zlokalizowanych na OZ.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała pięć pism stanowiących odpowiedź m. in.
na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma kierowane do ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1/ - kwestię zasadności decyzji o odcięciu Mieszkańcom swobodnego dostępu do szafek licznikowych,

2/ - zmiany terminu skracania pędów forsycji,

3/ - braku umieszczenia numeru telefonu komórkowego na zawiadomieniach Energosystemu informujących o terminach planowanych odczytów zużycia mediów, co utrudnia kontakt Mieszkańców - np. tych przybyłych do swoich mieszkań już po „obchodzie” osoby dokonującej odczytów,

4/ - konieczności zmiany miejsca posadowienia tymczasowej altanki śmietnikowej dla mieszkańców budynku nr 9,

5/ - zlecenia wykonania ekspertyzy stanu elewacji budynków nr 1, 5 i 28,

6/  - zapytania, co do sposobu opłat oraz wysokości kwoty, jaką Pogotowie Techniczne obciąża Osiedle za jego każdorazowy przyjazd na zgłoszoną przez Mieszkańca  interwencję,

7/ - zapytania, co do sposobu zbierania ankiet w sprawie sprzątania klatek schodowych,

8/ - umieszczenia na jednym z ogólnodostępnych portali internetowych „e-Poznań” anonimowego wpisu z pomówieniami pod adresem wielu pracowników Spółdzielni, w tym Członków Zarządu, jak również Jej i pana Gąsiorowskiego,

9/ - remontu klatek schodowych w budynku nr 9,

10/ - zwołania dodatkowego posiedzenia ROZ celem omówienia sprawy z pkt. nr 9.

 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Wyniki ankiety - Osiedle Zwycięstwa

Administracja Osiedla Zwycięstwa przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w miesiącu marcu 2016r. w sprawie sprzątania klatek schodowych w budynkach niskich i korytarzy w budynkach wysokich.

 

 
 
Po zmianie regulaminu przez Radę Nadzorczą, na Osiedlu Zwycięstwa dla budynków nr: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 28 Spółdzielnia planuje od 1 stycznia 2017r. zlecić odpłatnie sprzątanie klatek schodowych i korytarzy.
 
 
Wyniki ankiety są dostępne w załączniku po otwarciu artykułu.

Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania

Administracja Osiedla Zwyciestwa informuje, że Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Osiedla Nowe Winogrady Północ, które odbędzie się w czwartek 21 kwietnia 2016r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 17 na os. Zwycięstwa 101 w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie: www.poznan.pl/konsultujemy

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 10 i 31 marca 2016r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 10 marca 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Omówienie sprawy dotyczącej malowania klatek schodowych na budynkach niskich.

3.  Zmiana sposobu zagospodarowania środków finansowych przeznaczonych w roku 2016,
w planie remontów Osiedla Zwycięstwa na roboty drogowe.

4.  Zakończenie obrad. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła odczytany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Ad. 2. Rada Osiedla po zapoznaniu się z tematyką problemów ujawnionych podczas malowania klatek schodowych w budynku nr 9 podjęła decyzję  o zwiększeniu, w stosunku do pierwotnie planowanej, kwoty w celu zastosowania nowej technologii malowania ścian klatek schodowych ww. budynku.

   Natomiast w kwestii zwiększania kwot środków finansowych z przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w pozostałych budynkach Rada Osiedla przyjęła do wiadomości informację, że na obecną chwilę nie jest wiadomym, czy nie zajdzie potrzeba wykonania tych samych prac, co w budynku nr 9. Ostatecznej informacja w przedmiocie sprawy będzie możliwa do przekazania dopiero po rozpoczęciu remontu w innych budynkach.

Ad. 3.   Jako pierwszy w tej tematyce wypowiedział się pan Gąsiorowski, który przedstawił  Radnym propozycje zmiany zakresu prac remontowych ujętych w planie rzeczowo – finansowym remontów.  Natomiast kierownik ADM OZ p. Jazic – poinformowała, że przedstawione, do przyjęcia, remonty uznane zostały za pilne i stanowią propozycje do zaakceptowania przez Radę Osiedla. Dodała, że akceptacja niniejszego przez Radę będzie podstawą do przygotowania korekty planu, która zostanie przedstawiona, w formie uchwały, Radzie Osiedla na jej kwietniowym posiedzeniu.

Tytułem ustalenia stanowiska Rady Osiedla dotyczącego akceptacji przedstawionych przez Administrację Osiedla  propozycji zmian do planu rzeczowo – finansowego remontów  Osiedla Zwycięstwa na 2016 rok Przewodniczący Rady - pan  Rutkowski – poddał pod głosowanie pełną listę zmian zawierającą 7 punktów – z wynikiem:

7 głosów „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 31 marca 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy .

3.  Rozpatrzenie wniosków poszczególnych Komisji; KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz, KR.

4. Przyjęcie protokołów ROZ nr 1/2016 z 25.01.2016 i nr 2/2016 z 29.02.2016 roku.

4. „A” Przyjęcie protokołu ROZ nr 3/2016 z dnia 10 marca 2016 roku.

5. Realizacja wniosków z miesiąca stycznia i lutego 2016 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na kwiecień 2016 roku.

9.  Zakończenie obrad.  

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła uzupełniony porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
8 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: propozycji podziału nadwyżki bilansowej Osiedla Zwycięstwa,

   - 2 uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 10, OZ 24,

   - 1 uchwała w sprawie: utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu pod pawilonem nr 112,

   - 1 uchwała w sprawie:  dzierżawy gruntu pod reklamy,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu pod wyprzedaż,

   - 1 uchwała w sprawie: wysokości stawek za dzierżawę pod sprzedaż owoców sezonowych.

Do Rady Osiedla skierowane były 4 pisma, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała pięć pism stanowiących odpowiedź m. in.
na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma kierowane do ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono następujące  sprawy:

1/ - utworzenia w okolicy budynku nr 24 dodatkowego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych,

2/ - zgody Rady Osiedla na montaż. na szczytach budynków wysokich na OZ, 35 sztuk budek dla ptaków  oraz akceptacji kwoty wynikającej z realizacji niniejszego,

3/ - zmiany  lokalizacji altanki śmietnikowej, która aktualnie funkcjonuje od balkonowej strony budynku nr 9.

 

Ogłoszenie o aukcji na najem lokalu użytkowego

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcje nieograniczone na najem lokalu użytkowego położonego na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu w pawilonie 110 o powierzchni:  67,20 m2 .

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w kwocie 2000,00(dwa tysiące) złotych do dnia 06 maja 2016 r., przelewem na konto PSM „Winogrady” w Poznaniu, o numerze: 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679.    Wadium musi znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu 06 maja 2016 r., najpóźniej do godziny 1500

Aukcja odbędzie się w formie licytacji stawki czynszowej, w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa, pawilon 116 A  w Poznaniu, w dniu  09 maja 2016 r.  o godzinie 8.00

Osoby zainteresowane winny zapoznać się z „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A pokój nr 1, pn - pt w godz. 12.00-15.00.

 Lokal będzie można oglądać w dniu  28 kwietnia 2016 r.  w godzinach 10.00 – 11.00

 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” w Poznaniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

LEGALIZACJA WODOMIERZY C.W. I Z.W.

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZWYCIĘSTWA INFORMUJE, ŻE POGOTOWIE TECHNICZNE PSM "WINOGRDAY" W POZNANIU ROZPOCZĘŁO PIĘCIOLETNIĄ LEGALIZACJĘ WODOMIERZY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W BUDYNKACH NR :

BUDYNEK NR 1 - mieszkania 1 do 30

BUDYNEK NR 2 - mieszkania 1 do 150

BUDYNEK NR 3 - mieszkania 1 do 120

BUDYNEK NR 10 - mieszkania 1 do 90

BUDYNEK NR 12 - mieszkania 1 do 60

BUDYNEK NR 21 - mieszkania 1 do 150

BUDYNEK NR 22 - mieszkania 1 do 90

BUDYNEK NR 24 - mieszkania 1 do 120

BUDYNEK NR 25 - mieszkania 1 do 60

O SZCZEGÓŁOWYM TERMINIE ORAZ PRZEDZIALE GODZINOWYM WYMIANY WODOMIERZY INFORMUJE POGOTOWIE TECHNICZNE ZAWIADOMIENIEM ZAMIESZCZONYM NA KLATKACH SCHODOWYCH.

 

HARMONOGRAM KONTROLI INSTALACJI I WENTYLACJI

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZWYCIESTWA PODAJE HARMONOGRAM KONTROLI GAZOWEJ I WENTYLACJI PRZEPROWADZANEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA

BUDYNEK NR 21 KL. A - F - 4 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 789)

BUDYNEK NR 21 KL. G - L - 4 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 791)

BUDYNEK NR 21 KL. Ł - N - 4 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 790)

BUDYNEK NR 22 KL. A - C - 4 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 790)

BUDYNEK NR 11 KL. A - F - 5 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 789)

BUDYNEK NR 22 KL. D - I - 5 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 790)

BUDYNEK NR 22 KL. J - N - 5 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 791)

BUDYNEK NR 11 KL. G - L - 6 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 789)

BUDYNEK NR 11 KL. Ł - N - 6 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 791)

BUDYNEK NR 2 KL. A - C - 6 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 791)

BUDYNEK NR 2 KL. D - I - 6 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 790)

BUDYNEK NR 2 KL. J - N - 9 MAJA 2016r. (TEL. KONTROLUJĄCEGO 797 709 790)

 

O SZEGÓŁOWYM TERMINIE I PRZEDZIALE GODZINOWY ZAWIADAMIA FIRMA iNSTALDOM KOMUNIKATEM NA KLATKACH SCHODOWYCH.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 25.04.2016

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 25 kwietnia 2016 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

1. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu rzeczowo – finansowego remontów Osiedla  Zwycięstwa na rok 2016.

3.  Rozpatrzenie wniosków poszczególnych Komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz  KR.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ za okres od 05.2015 do 05.2016 roku.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 4/2016 z31 marca 2016 roku.

6. Realizacja wniosków z miesiąca marca 2016 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2016 roku.

10.  Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
20 uchwał  w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: korekty planu gospodarczego Osiedla na rok 2016 w zakresie planu rzeczowo-finansowego remontów, planu funduszu remontowego oraz planu przebudów i inwestycji,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia wysokości stawki miesięcznej opłaty za dzierżawę gruntu

   - 1 uchwała w sprawie: umieszczenia tablicy informacyjnej na attyce pawilonu nr 110,

   - 8 uchwał  w sprawie: przydziału dodatkowego pomieszczenia piwnicznego tzw. „po adaptacji” w budynku nt 22 „F”,

   - 8 uchwał w sprawie: przydziału dodatkowego pomieszczenia piwnicznego tzw. „po adaptacji” w budynku nt 26 „C”,

   - 1 uchwała w sprawie: likwidacji środków trwałych.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zostały zadekretowane do analizy ich treści  przez poszczególne komisje problemowe ROZ.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała dziewięć pism stanowiących m. in. odpowiedzi na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma dekretowane na ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

 1/ - o planowanym przez AQANET remoncie miejskiego odcinka kanalizacji sanitarnej funkcjonującej na terenie Osiedla,

2/ - tematyki poruszanej podczas niedawno zrealizowanego spotkania Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami Osiedli; Zwycięstwa i Wichrowego Wzgórza,

3/ - ostatecznej decyzji dotyczącej  wyników ankiety w sprawie:  przekazania – bądź też nie - zewnętrznym firmom sprzątającym sprzątania klatek schodowych w budynkach spółdzielni,

4/ - organizacji prac malarskich prowadzonych w budynkach niskich.

Zakończenie obrad.

O godzinie 2115 Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując Radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Administracja Osiedla Zwycięstwa informuje

Administracja Osiedla Zwycięstwa informuje, że w dniach 24 i 25 maja 2016r. prowadzone będą prace konserwacyjne instalacji teletechnicznej w budynku Administracji Osiedla.

W związku z powyższym począwszy od godz. 11.00 dnia 24 maja  do godz. 11.00 dnia 25 maja mogą wystąpić problemy z przekazywaniem wiadomości drogą elektroniczną.

Za utrudnienia przeprzaszamy

 

Wyłączenia prądu os. Zwycięstwa

 

Czytaj więcej: Wyłączenia prądu os. Zwycięstwa

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.