WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa 30 marca 2015r

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30 marca 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały dotyczącej oferty POLOmarket w sprawie: zakupu lub dzierżawy gruntu leżącego na OZ a stanowiącego zasoby Spółdzielni.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

4. Przyjęcie protokołu nr 3/2015 z dnia 23.02.2015 roku.

5. Realizacja wniosków z lutego 2015 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc kwiecień 2015 roku.

9. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 11  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 9 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: podjęcia negocjacji warunków współpracy w celu Pozyskania Najemcy lokalu użytkowego na Osiedlu Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: umniejszenia kwoty czynszu za najem lokalu użytk. w paw. 110,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali użytkowych funkcjonujących w pawilonie nr 109 na Osiedlu Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: umieszczenia reklamy na budynku wysokim nr 19 „A”,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na zmianę działalności gospodarczej w lokalu użytkowym,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 109 na OZ,

   -1 uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż wina, piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu,

   - 1 uchwała w sprawie: umieszczenia reklamy na terenie Osiedla Zwycięstwa,

   - 1 uchwała w sprawie: uchwalenia Regulaminu eksploatacji garaży, zasad ustalania i rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie garaży w PSM „Winogrady”
w Poznaniu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała osiem pism - odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy: zamontowania na terenie osiedla dodatkowych koszy na śmieci, zakończonej realizacji deratyzacji budynków, w których zgłoszono obecność gryzoni, ewentualnej zmiany organizacji parkowania w okolicy budynku Przychodni, funkcjonowania na Osiedlu drugiego organu samorządowego, jakim jest Jednostka Pomocnicza, funkcjonowania Salonu 777, realizacji na ścianach budynków tzw. MURALE – tj. kolorowych obrazów, statusu lokalu mieszkalnego na OZ 11/101, statusu sprawy dot. budowy nowej altanki śmietnikowej przynależnej do budynku nr 9 oraz rozważenie ewentualnego egzekwowania kar za bezprawne umieszczanie informacji na spółdzielczych tablicach informacyjnych mieszczących się na klatkach schodowych budynków posadowionych na OZ.

Zakończenie obrad.                                         

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 29.04.2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 kwietnia 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa z jej działalności w okresie od maja 2014 do kwietnia 2015 roku.

3. Dyskusja i podjęcie decyzji ( uchwały) w sprawie propozycji Sp. z o.o. Żabka Polska a dot. dalszej redukcji powierzchni użytkowej wynajmowanej przez Fresh Market w paw. nr 110.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU, KK-S,PiCz i KWZCz.

5. Przyjęcie protokołu nr 4/2015 z dnia 30.03.2015 roku.

6. Realizacja wniosków z  marca 2015 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2015 roku.

10. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 10 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na podział lokalu użytkowego w pawilonie nr 110 na dwie części oraz rezygnacji z najmu wydzielonego pomieszczenia o pow. ok.170m2,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na procentowy udziału Spółdzielni w kosztach wymiany okna zniszczonego podczas pożaru  na budynku nr 15,

   - 1 uchwała w sprawie: likwidacji środka trwałego,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego,

   - 2 uchwały w sprawie: zgody na najem lokalu użytkowego na OZ 21 „N”, 22 „F”,

   - 1 uchwała w sprawie: przydziału dodatkowego pomieszczenia pozsypowego,

   -1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

   - 1 uchwała w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: czasowego obniżenia dotychczasowej wysokości miesięcznej stawki opłaty za dzierżawę gruntu.

Do Rady Osiedla skierowane były dwa pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała cztery pisma tj. trzy odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa oraz jedno pismo do Jednostki Pomocniczej dotyczące współpracy przy organizacji Festynu Osiedlowego.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy: aktualnego statusu budynku Przychodni posadowionego na terenie Osiedla Zwycięstwa, wznowienia wstrzymanych robót remontowych balkonów na budynku wysokim nr 20, korekty planów Osiedla przyjętych do realizacji na rok 2015, budowy nowej altanki śmietnikowej dla budynku nr 9 i czasowego ustawienia kontenerów na śmieci od zachodniej strony wspomnianego budynku, a także sprawy czysto porządkowe dotyczące montażu muldy ulicznej i dodatkowych słupków uniemożliwiających parkowanie pojazdów na chodnikach oraz uzupełnienia nawierzchni chodników nowymi płytkami chodnikowymi.

Zakończenie obrad.

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Józef Kościółek  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 21.05.2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 21  maja 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały dot. skrócenia okresu trwania „AKCJI  LATO 2015”.

3. Informacja dotycząca organizacji czerwcowego Festynu Osiedlowego.

4. Dyskusja i podjęcie uchwały dot. korekty planów Osiedla Zwycięstwa na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

6. Przyjęcie protokołu nr 5/2015 z dnia 29.04.2015 roku.

7. Realizacja wniosków z kwietnia 2015 roku.

8. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

9. Sprawy wniesione.

10. Ustalenie terminarza na miesiąc czerwiec 2015 roku.

11. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 11  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 6 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na skrócenie okresu trwania „AKCJI  LATO” w ODK „Wiktoria” w

     roku 2015,

   - 1 uchwała w sprawie: korekty planu gospodarczego Osiedla na 2015 rok w zakresie planu

     kosztów i przychodów działalności gospodarczej i osiedla, planu rzeczowo – finansowego

     remontów, planu funduszu remontowego, planu przebudów i inwestycji oraz planu

     finansowego działalności społeczno – gospodarczej ODK „Wiktoria”,

   - 3 uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia  piwnicznego.

Do Rady Osiedla skierowane były trzy pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała trzy pisma będące odpowiedziami na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa podczas majowego dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

chuligańskiego sposobu zachowywania się grupy młodzieży przebywającej w piwnicy budynku nr 12, utrzymywania porządku w altankach śmietnikowych, podjęcia działań w kierunku maksymalnego uniemożliwienia penetracji budynków przez wszędobylskie gryzonie w tym szczury oraz wycięcia wykrotów drzew przy północnych szczytach budynków nr 21 i 22.

Zakończenie obrad.

Pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa - czerwiec/lipiec 2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 czerwca 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja w sp. sprzątania klatek schodowych – opiniowanie wniosku z Walnego

    Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

4. Przyjęcie protokołu nr 6/2015 z dnia 21.05.2015 roku.

5. Realizacja wniosków z miesiąca maja 2015 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc lipiec 2015 roku.

9. Zakończenie obrad

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
6 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: najmu części powierzchni użytkowej w pawilonie nr 109 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 22,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na montaż reklamy,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu części opłaty czynszowej za lata 2004 – 2008 od ZKZL Sp. z o.o.,

   - 1 uchwała w sprawie: likwidacji środka trwałego.

Do Rady Osiedla skierowanych było jedenaście pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała pięć pism w tym: dwie odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa podczas czerwcowego dyżuru radnych oraz dwa pisma do Jednostki Pomocniczej Rady Miasta Poznania na wcześniej otrzymaną korespondencję.

W sprawach wniesionych poruszono, jak poniżej:

     1/ - sprawę odbytego już spotkania Prezesa Spółdzielni z Prezydentem Miasta Poznania
w sprawie budowy krytej pływalni – a dokładniej inwestowania miejskich środków finansowych na terenie należącym do Spółdzielni,

    2/ - aktualny status sprawy, przedmiotem której jest wybudowanie w nowym miejscu, altanki śmietnikowej dla nieruchomości nr 9,

   3/  - wybrano z grona radnych  członków komisji przetargowych na trzy kolejne przetargi,

   4/ -  sprawę nowego oznakowania terenów wszystkich osiedli winogradzkich,

   5/ - kwestię realizacji oprysku trawników w kontekście zniszczenia rosnącego wszędobylskiego mniszka potocznie zwanego mleczem. Zainteresowanie tematem dotyczyło uzyskania wiedzy, jakie środki będą w tym celu użyte oraz czy użyty środek nie będzie zagrażać zdrowi bądź też życiu zwierzaków ( psów i kotów), których na osiedlu jest stosunkowo duża ilość,

   6/ - sprawę, aby przy okazji wymiany drzwi wejściowych do budynków niskich te nowe zaopatrzyć w „nóżkę blokującą” samozamykające się skrzydło drzwi. Według opinii wnioskującego będzie to bardzo przydatnym dla osób wnoszących duże przedmioty typu – rowery, czy zakupy.

Zakończenie obrad.

O godzinie 2135 Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Józef Kościółek  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 27 lipca 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu rzeczowo – finansowego remontów dla Osiedla Zwycięstwa na 2015r.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

4. Przyjęcie protokołu ROZ nr 7/2015 z dnia 29.06.2015 roku.

5. Realizacja wniosków i uchwał z czerwca 2015 roku.

6. Korespondencja skierowana do ROZ.

7. Sprawy wniesione – wniosek mieszkańca budynku nr 14, a dotyczący uciążliwości

    wynikających z nocnego szczekania psa bytującego na parkingu „vis a vis” kościoła.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc sierpień 2015 roku.

9. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 5 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: korekty planu gospodarczego Osiedla na rok 2015 w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów, planu funduszu remontowego oraz planu przebudów
i inwestycji,

   - 2 uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ 9 i 22,

   - 1 uchwała w sprawie: zmiany miesięcznej stawki opłat czynszu za najem lokali użytkowych w pawilonie nr 109,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek z tytułu zaległości czynszowych na lokalu mieszkalnym na OZ.

Do Rady Osiedla skierowanych było pięć pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała osiem pism w tym: odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Zwycięstwa podczas lipcowego dyżuru radnych, ostateczne odpowiedzi na wnioski złożone podczas majowego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz zaproszenie dla Przewodniczącego Jednostki Pomocniczej do uczestnictwa w sierpniowym posiedzeniu Komisji Kulturalno – Samorządowej, Porządku i Czystości Rady Osiedla Zwycięstwa.

 W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

    1/ - aktualnego statusu sprawy wybudowania przez Miasto przy wykorzystaniu środków finansowych Miasta na terenie os. Zwycięstwa krytego basenu,

   2/ - zgłoszoną przez jednego z mieszkańców budynku nr 14, a dotyczącą zakłócania ciszy nocnej przez wskazanego przez wnioskodawcę psa bytującego na parkingu położonym „vis a vis” kościoła,

  3/  - zgłoszoną przez jednego z użytkowników garaży stanowiący o tym, aby pracownicy zieleni zatrudnieni na os. Zwycięstwa kosili również trawę rosnącą  za budynkami garaży,

   4/ - gratulacji dla pani Łowińskiej posiadającej również mandat radnej w Jednostce Pomocniczej za działalność w strukturach tej ostatniej, a „stricte” dotyczących wyjaśnienia  zasad współfinansowania działalności Osiedlowych Domów Kultury  działających na terenie dwóch Osiedli będących w „zasięgu finansów” Jednostki Pomocniczej,

   5/ - wypracowania zgodnej zasady dotyczącej utrzymania zawnioskowanej, przez Jednostkę Pomocniczą, do zamontowania dodatkowej kamery, która miałaby monitorować teren boiska szkolnego oraz stanowić jeden z elementów istniejącego już spółdzielczego monitoringu,

   6/ - wycięcia lub usunięcia drzew uszkodzonych podczas dwóch letnich nawałnic,

Na koniec przedstawiciel Rady Nadzorczej zapytał Kierownictwo Administracji Osiedla, czy posiada ono wiedzę w temacie budowy nowego stoiska handlowego, którego lokalizację przewidziano w bezpośredniej bliskości KFC i BP – od strony ul. Ks. Mieszka I?

 Zakończenie obrad.

O godzinie 2135 Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwaz dnia 31 sierpień 2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 31  sierpnia 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w spawie: zaopiniowania zmian do Regulaminu:

a) działania WTvK, 

b) działania i organizacji Pogotowia Technicznego PSM „Winogrady” w Poznaniu.

3. Omówienie propozycji remontów na rok 2016.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 8/2015 z dnia 27.07.2015 roku.

6. Realizacja wniosków i uchwał z lipca 2015 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc wrzesień 2015 roku.

10. Zakończenie obrad.                               

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 9 uchwał w tym, jak niżej:

- 2 uchwały w sprawie: zaopiniowania zmian do treści dwóch regulaminów tj. Regulaminu działania WTvK oraz Regulaminu

   działania i organizacji Pogotowia Technicznego PSM „Winogrady” w Poznaniu,

- 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 109 na OZ,

- 2 uchwały w sprawie: dzierżawy gruntu,

- 1 uchwała w sprawie:  przydzielenia dodatkowego pomieszczenia pozsypowego,

- 1 uchwała w sprawie:  obniżenia miesięcznej stawki czynszu,

- 1 uchwała w sprawie:  zgody na uczestnictwo pracownika MOPR-u w posiedzeniach Komisji Windykacji Zaległości

   Czynszowych

- 1 uchwała w sprawie:  projektu planu Administracji Ogólnej na rok 2016.

Do Rady Osiedla skierowane były trzy pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała pięć pism w tym: dwa pisma stanowiące odpowiedź na pisma otrzymane od Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ – potocznie zwanej Jednostką Pomocniczą oraz trzy odpowiedzi na wnioski, pisma kierowane do Rady Osiedla Zwycięstwa.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

  1) sposób przyszłego zagospodarowania terenu po byłym parkingu strzeżonym zlokalizowanym przy budynku nr 8,

 2) skargi jednego z mieszkańców budynku nr 14 na OZ  w temacie zakłócania ciszy nocnej przez  szczekanie psa

     bytującego na parkingu strzeżonym położonym „vis a vis” kościoła.

 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 23.09.2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 23 września 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały w spawie: zmiany przeznaczenia parterowej części  powierzchni z planowanej na lokal użytkowy - na lokale mieszkalne w  bud. na OZ 5 „N”.

3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: planów Osiedla na rok 2016.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 9/2015 z dnia 31.08.2015 roku.

6. Realizacja wniosków i uchwał z sierpnia 2015 roku.

7. Korespondencja skierowana do ROZ.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2015 roku.

10. Zakończenie obrad.                               

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 9  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
14 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: zagospodarowania części parterowej powierzchni użytkowej segmentu N budynku realizowanego w II etapie budowy zespołu bud. mieszkalnych na OZ oznaczonych nr 5 L, M i N,

   - 2 uchwały w sprawie: planu gospodarczo – finansowego dla OZ na 2016 rok,

   - 1 uchwała w sprawie: wymiany stolarki okiennej przez i na koszt Spółdzielni,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 109 na OZ,

   - 3 uchwały w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ,

   - 2 uchwały w sprawie: przydzielenia miejsca postojowego przy bud. nr 10 „i”,

   - 2 uchwały w sprawie: spisania w koszty Osiedla Zwycięstwa kwot zaległości czynszowych dotyczących lokali użytkowych,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu na OZ pod pojemniki na odzież używaną,

   - 1 uchwała w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu gazu na rzecz PSG sp. z o.o.

 Do Rady Osiedla skierowanych było 6 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała sześć pisma stanowiących odpowiedź na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma dekretowane na ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

   1/ - tematykę związaną z koniecznością likwidacji zabudów korytarzy w budynkach wysokich,

   2/ - przyszłych inwestycji realizowanych przez różnych Gestorów sieci położonych na terenie Osiedla Zwycięstwa,

   3/ - zaplanowanych do przeprowadzenia przez ADM OZ przetargów,

   4/ - konieczności wyznaczenia do listopada 2015 roku terminu przyszłorocznego Festynu Osiedlowego z jednoczesnym przekazaniem tej informacji na Zarządu PSM „Winogrady”.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

KOMUNIKAT

Administracja Osiedla Zwycięstwa odsprzeda:

 Styczniki ID - 6 380 V rok produkcji 2003 - 3 szt. w cenie 50,00 zł/szt.

Przełącznik Typ ŁOZ 3 x 200A rok produkcji 1981 - 1 szt w cenie 30,00 zł.

Przełącznik Typ ŁOZ 3 x 200A rok produkcji 1982 - 1 szt w cenie 30,00 zł.

Powyższy towar można zobaczyć w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa paw. nr 116A

w godz. 8.00 - 12.00 - kontak telefoniczny 616 303 294

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 26.10.2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 26 października 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia wśród Członków PSM „W” ankiety lub referendum na temat przekazania firmom zewnętrznym lub Spółdzielni sprzątania klatek schodowych i korytarzy w budynkach Spółdzielni.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

4. Przyjęcie protokołu nr 10/2015 z września 2015 roku.

5. Realizacja wniosków i uchwał z poprzedniego miesiąca tj. września 2015 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na listopad 2015 roku.

9.  Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 7  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
8 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

   - 1 uchwała  w sprawie: zgody na czasowe obniżenie dotychczasowej wysokości miesięcznej stawki opłaty za dzierżawę gruntu,

   - 1 uchwała w sprawie: przepisania przydziału dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

   - 2 uchwały w sprawie: zgody na najem lokalu użytkowego w budynku niskim,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia pozsypowego,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek z tytułu zaległości czynszowych na lokalu mieszkalnym na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: przeprowadzenia wśród Mieszkańców Spółdzielni ankiety lub referendum na temat przekazania firmom zewnętrznym sprzątania klatek schodowych
w budynkach na Osiedlu Zwycięstwa.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała dziewięć pisma stanowiących odpowiedź na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma dekretowane na ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

   1/ - tematykę związaną z budową nowej drogi dojazdowej do szkoły na os. Pod Lipami,

   2/ - alternatywnej lokalizacji śmietnika przy budynku nr 9 oraz chociażby tymczasowego ustawienia ścianki lub pergoli zasłaniającej kontenery na śmieci ustawione, po przenosinach śmietnika na nowe jego miejsce tj. od balkonowej strony budynku nr 9.

   3/ - dobiegającego końca remontu chodnika  biegnącego wzdłuż ogrodzenia sportowego boiska szkolnego.

  Natomiast  p. Gąsiorowski – poinformował, że:

 1/ - wnętrze altanki śmietnikowej obsługującej wszystkich handlowców działających przy tymczasowym targowisku będzie podzielone na dwie niezależne części, a to z uwagi na fakt, że jedna z wydzielonych części będzie przeznaczona dla nowego Najemcy pawilonu nr 109 tj. Stokrotki. Podkreślił, że zmiana schematu altanki nie wpłynie na zmianę ilości funkcjonujących tam kontenerów,

2/ - zabukowana lipcową korektą planu Osiedla na rok 2015 kwota przeznaczona na urządzenia zabawowe wystarczyła na dodatkowe doposażenie placu zabaw funkcjonującego przy budynku nr 22.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Propozycja wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na terenie os. Zwycięstwa

Administracja Osiedla Zwycięstwa informuje, że planuje złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wyspecyfikowanych drzew:

 

  1. Topola                        - działka nr 24/3 ,     arkusz 36 obręb Winiary,
  2. Topola                        - działka nr 149/6 ,   arkusz 36 obręb Winiary,
  3. Topola                        - działka nr 149/6,    arkusz 36, obręb Winiary,
  4. Topola                        - działka nr 24/4,      arkusz 36, obręb Winiary,
  5. Topola                        - działka nr 149/6,    arkusz 36, obręb Winiary,
  6. Topola                        - działka nr 24/4,      arkusz 36, obręb Winiary,

 

Przedmiotowe drzewa rosną w wąskich pasach  zieleni pomiędzy miejscami postojowymi. Podczas silnych wiatrów kruche konary drzew spadają na samochody powodując uszkodzenia, jednocześnie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i użytkowników osiedla.

Dokładna lokalizacja ww. drzew jest przedstawiona w załączniku do niniejszego artykułu (raz do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa

Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa lub telefonicznie pod nr telefonu: 61 63 03 288 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10 : 30  do 14 : 30.

Ponadto informujemy ,że w sprawie wycinki ww. drzew mieszkańcy Osiedla Zwycięstwa mogą składać uwagi ( wyłącznie na piśmie ) w terminie do 20 stycznia 2016 w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa paw 116 A, os. Zwycięstwa w poniedziałki i czwartki w godzinach 7 : 30 -16 : 30 oraz wtorki ,  środy i piątki w godzinach od 7 : 30 do 14: 30

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa - listopad i grudzień 2015r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 30 listopada 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Omówienie zagadnienia dot. budowy przy ul. Połabskiej pawilonu nr 125. Zaproszenie na obrady ROZ  - Prezesa Spółdzielni p. Jana Marciniaka.

3. Omówienie sprawy monitoringu terenu boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 7 na OZ.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku „STOKROTKI” dot. umieszczenia reklamy na budynku wysokim posadowionym na Osiedlu Zwycięstwa.

5. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KHiU, KK-S,PiCz, KWZCz i KR.

6. Przyjęcie protokołów nr 11/2015 i 12/2015  z października 2015 roku.

7. Realizacja wniosków i uchwał z poprzedniego miesiąca - tj. października 2015 roku.

8. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

9. Sprawy wniesione – ustalenie dyżurów na okres od stycznia do maja 2016 roku.

10. Ustalenie terminarza na grudzień 2015 roku.

11.  Zakończenie obrad. 

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 8  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 7 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: zmiany sposobu zagospodarowania części powierzchni piętra
w planowanym do wybudowania na OZ od str. ul. Połabskiej budynku pawilonu handlowo – usługowego nr 125,

   - 1 uchwała  w sprawie: zgody na dzierżawę szczytu budynku wysokiego na umieszczenie reklamy,

   - 2 uchwały w sprawie: obniżenia miesięcznej stawki czynszu dla lok. użytk.,

   - 2 uchwały w sprawie: zgody na handel – choinkami oraz sprzedaż żywych karpi,

   - 1 uchwała w sprawie: zgoda na poszerzenie działalności gospodarczej w lok. użytk.,

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla Zwycięstwa wystosowała trzy pisma stanowiące odpowiedź na wnioski złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych oraz pisma dekretowane na ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1/ - kwestie związane z wykonanym remontem chodnika biegnącego wzdłuż ogrodzenia szkolnego boiska sportowego,

2/ - wykonywania awaryjnych  remontów balkonów na budynkach niskich,

3/ - uczestnictwa Członków ROZ w co miesięcznych dyżurach Radnych.

 Zakończenie obrad.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 17 grudnia 2015 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak poniżej:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie: finansowania kosztów działalności Osiedlowych Domów Kultury w ramach zatwierdzonych planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej,, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej osiedla.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KHiU, KGZ, KR, KWZCz i  KK-S,PiCz.

4. Realizacja wniosków i uchwał z poprzedniego miesiąca - tj. listopada 2015 roku.

5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

6. Sprawy wniesione – ustalenie dyżurów na okres od stycznia do maja 2016 roku.

7. Ustalenie terminarza na styczeń 2016 roku.

8.  Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  - 11  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 5 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: finansowania kosztów działalności ODK w ramach zatwierdzonych planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej Osiedla,

   - 1 uchwała  w sprawie: wzrostu stawki za najem lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: zgody na najem lokalu użytkowego na OZ 3,

   - 1 uchwała w sprawie: podwyższenia miesięcznej stawki opłat za dzierżawę terenu pod pojemniki na odzież używaną,

   - 1 uchwała w sprawie: likwidacji środka trwałego.

Do Rady Osiedla skierowane było 1 pismo, które zgodnie z dekretacją zostało odczytane do wiadomości wszystkich uczestników posiedzenia ROZ.

W sprawach wniesionych poruszono m.in. sprawy:

1/ - tematykę związaną z budową na osiedlu Zwycięstwa nowego pawilony handlowo – usługowego od wschodniej strony osiedla tj. przy ul. Połabskiej ,

2/ - tematykę związaną z wykupem gruntu pod budynkiem na OZ nr 19 „A”,

3/ - tematykę dot. udzielenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie: wątpliwości związanych
z remontem chodnika przebiegającego wzdłuż sportowego boiska szkolnego,

4/ - tematykę uzupełnień braków nową kostką chodnikową w ułożonych już chodnikach.

Zakończenie obrad.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.