WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 25 listopada 2013r.

Tematy omawiane na posiedzeniu:

                                         

 

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 listopada 2013 roku.

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak koncepcji

    działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

3. Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

4.Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku.

6. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca października 2013 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

10. Zakończenie obrad.                                                            

 

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Ad. 2 - Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak  koncepcji działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

Na wstępnie omawiania tematyki zawartej w niniejszym punkcie – Kierownik ODK – pani A. Urbaniak przedstawiła obecnym na posiedzeniu ROZ propozycje zajęć, które możnaby uruchomić w nowej siedzibie Domu Kultury. Radni odnosząc się do powyższego stwierdzili, że propozycje przedstawione, jako przyszłościowe stwarzają dobry klimat dla spotkań
z seniorami. Powyższe działałoby na zasadzie – młodzież organizuje zajęcia a seniorzy stanowią widownię ich dokonań.

Z opinii Przewodniczącego Rady Osiedla – pana Rutkowskiego wynika, że zajęcia i ich klimat tworzą przede wszystkim ludzie, a od zaangażowania pasjonatów zależy jakość zajęć oraz czy znajdą one zainteresowanie wśród odbiorców. Natomiast rolą radnych jest to, aby znając osoby oddane swojej pasji przekazać im propozycję dalszego rozwoju oraz kontynuacji pasji w ramach działalności na rzecz Domu Kultury „Wiktoria”.

Z posiadanej przez radnych wiedzy oraz wniosków z prowadzonej dyskusji wynika, że zakończenie budowy nowej siedziby ODK nastąpi dopiero w roku 2015, dlatego wszelkie ustalenia dotyczące pracy oraz organizowanych tam zajęć zapadną dopiero na przestrzeni przyszłego tj. 2014  roku.   

Ad. 3Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

Przewodniczący Rady Osiedla pan Sławomir Rutkowski poinformował radnych, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Handlu i Usług, Porządku i Czystości obecnymi byli Przedstawiciele dyskontu „Czerwona Torebka”, którzy w Zarządzie Spółdzielni złożyli ofertę najmu powierzchni użytkowej, jaką w swoich zasobach dysponuje Osiedle Zwycięstwa.
Z przekazanej przez Przewodniczącego Rady Osiedla wiedzy wynika, że początkową formą działalności ww. dyskontu było uruchamianie małych galerii handlowych. Jednak w miarę upływu czasu niniejsza forma została przekształcona na działalność w formie„dyskontu spożywczego”. Podkreślił, iż ważnym faktem jest pozycja dyskontu na rynku, który od pewnego czasu jest notowany również na giełdzie.

Jeden z radnych obecnych na posiedzeniu ROZ stwierdził, że ważnym jest rodzaj oferty, jaki przedstawia Dyskont tzn. nie tylko na artykuły spożywcze, które stanowią jej 50 %, ale również artykuły przemysłowe w udziale równym pozostałym 50 procentom. Pod tym drugim określeniem kryją się końców serii produktów dobrych marek, które w ofercie dyskontu będą tylko jeden raz, a ich dostępność w innych marketach jest praktycznie zerową.

Po wyczerpaniu tematu Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwałę akceptującą wynajem powierzchni użytkowej dla dyskontu „Czerwona Torebka”.

Ad. 4. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:  KR, KGZ, KHiU,PiCz,  KWZCz i KK-S.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

 Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- wyrażenia zgody na zakup gruntów o powierzchni ok. 900m2 obejmujących działki leżące

   na terenie OZ,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego – 3 uchwały,

- wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,

- wyrażenia zgody na przydzielenie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe w okolicy pawilonu nr 110,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę powierzchni,

- wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania odsetek – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od dochodzenia i spisania w koszty operacyjne Osiedla kwoty zadłużenia z tytułu dzierżawy terenu.

 Ad. 5  - Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku. 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół numer 6/11/2013  z dnia  28 października  2013 roku   -  10 głosami „za”.

Ad. 6 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał  z   dnia 28 października   2013 roku.  

Sekretarz Rady Osiedla pan Maciej Dudniczek przedstawił analizę realizacji wniosków
i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu październiku 2013 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została przez członków ROZ zaakceptowana.

Ad. 7Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 7 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 7 pism.

Ad. 8 -  Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 9  - Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc grudzień 2013 roku. 

Ad. 10  -  Zakończenie obrad.

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Józef Kościółek zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 16.12.2013r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 16 grudnia 2013 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.
3. Przyjęcie protokołu ROZ z dnia 25 listopada 2014 roku. 
4. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca listopada 2013 roku..
5. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.
6. Sprawy wniesione.
7. Ustalenie dyżurów radnych na okres od stycznia do czerwca 2014 roku.
8. Ustalenie terminarza na miesiąc styczeń 2014 roku.
9. Zakończenie obrad.

  Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji tematycznych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
2 uchwały w sprawach; - likwidacji środków trwałych oraz wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała dwa pisma, będące odpowiedzią na wnioski złożone przez mieszkańców osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych członek Rady Nadzorczej przekazał obecnym na posiedzeniu ROZ informacje dotyczące propozycji zmian do aktualnie obowiązujących zapisów
w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.

Zakończenie obrad.                                                      

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 27.01.2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 27 stycznia 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał dotyczących propozycji zmian do Regulaminów – działania Rad Osiedli, działania Rady Nadzorczej, porządku domowego i współżycia mieszkańców PSM „W”.

3. Podjecie decyzji ( uchwały) w sprawie przedłużenia umowy z Przedstawicielem MOPR-u.

4. Omówienie spraw związanych z organizacją tegorocznego Festynu Osiedlowego.

5. Podjęcie decyzji ( uchwały) dotyczącej wniosku firmy Maccaro w sprawie: skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego na OZ 24 „I”.

6. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

7. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca grudnia oraz uzupełnienie z listopada 2013.

8. Przyjęcie protokołu ROZ nr 8/13/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku.

9. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

10. Sprawy wniesione.

11. Ustalenie terminarza na miesiąc luty  2014 roku.

12. Zakończenie obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  9    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła
9 uchwał w tym, jak niżej:

   - 3 uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do obowiązujących w PSM „Winogrady” Regulaminach,

   - po jednej uchwale w sprawach: uczestnictwa pracownika MOPR-u w posiedzeniach KWZCz, skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu, zgody na dzierżawę gruntu pod nośniki reklamy, przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego, czasowego obniżenia wysokości opłat za dzierżawę gruntu, odstąpienia od naliczania odsetek.

Do Rady Osiedla skierowane były 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała pięć pism, będących odpowiedzią na wnioski złożone przez mieszkańców osiedla podczas dyżuru radnych oraz na pisma złożone do ADM OZ.

W sprawach wniesionych Przewodniczący Rady Osiedla – pan Rutkowski przypomniał, że w dniu wyłożenia projektu zmian Studium odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w jego projekcie, a uwagi do powyższego można zgłaszać do dnia 14.02.2014 r.

   p. Gąsiorowski – poinformował, że wg niego, po wstępnym przejrzeniu projektu zmian do przedmiotowego Studium jest kilka bezpośrednio dotyczących terenów Osiedla Zwycięstwa, co powinno zaważyć na tym, aby w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego przedmiotowy projekt poddać analizie i ustalić treść ewentualnych uwag, które należałoby do niniejszego projektu wnieść.

   Przedstawiciel Osiedla Zwycięstwa w Radzie Nadzorczej - p. Łowczynowski poinformował obecnych o powołaniu Komisji Statutowej, o planowanym, do zrealizowania w miesiącu lutym, opracowaniu harmonogramu prac powołanej właśnie Komisji Statutowej,
o niebezpieczeństwie wynikającym z szybkiej jazdy uliczką osiedlową przebiegającą od wschodniej strony budynku nr 22 przy jego południowym szczycie oraz o rozwiązaniu, jakie zastosowało jedno ze spółdzielczych osiedli a mianowicie zorganizowaniu kompostownika, który przy aktualnych ograniczeniach stwarzanych poprzez zapisy w obowiązującej od lipca 2013 roku ustawie śmieciowej, w istotny sposób złagodziłby powstałe niedogodności dotyczące wywozu śmieci.

  Na koniec p. Rutkowski – wniósł, aby Administracja Osiedla wspólnie z członkami Komisji Gospodarki Zasobami lub Handlu i Usług, Porządku i Czystości spowodowała usunięcie
z pomieszczeń rowerowni wszelkich zbędnych staroci niebędących jednośladami.

Zakończenie obrad.                                                    

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcję ( licytację ) na dzierżawę gruntu, pod 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,położonego na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu - ogrodzony teren od strony ul. Księcia Mieszka I.

 Aukcja jest ograniczona.

Do udziału w aukcji uprawnione są wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Zwycięstwa.

W aukcji obowiązuje zasada: jedno miejsce postojowe – na jeden lokal mieszkalny.

 Aukcja odbędzie się dnia  18 lutego 2014 roku w  Osiedlowym Domu Kultury „Wiktoria”  o  godzinie 1700

 Na dzierżawę gruntu pod każde z ww. miejsc postojowych odbędzie się odrębna licytacja ceny.

Każdy uprawniony ma prawo brać udział w licytacji na dzierżawę gruntu pod każde miejsce postojowe, do momentu wygrania licytacji.

Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu pod jedno miejsce postojowe wynosi 50,00 zł brutto.

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do aukcji winny zapoznać się z  „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A, pokój nr 10 ( w godzinach urzędowania )   lub na stronie: www.psmwinogrady.pl

 Każdy zainteresowany przystąpieniem do aukcji musi dokonać rejestracji udziału w aukcji w Administracji Osiedla Zwycięstwa, pokój nr 10 w dniach od 10 lutego 2014 r.  do 14 lutego 2014 r. w godzinach urzędowania.

Przy rejestracji należy przedłożyć:

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Zwycięstwa ( spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo – przydział; odrębna własność - odpis aktu notarialnego; najem lokalu mieszkalnego od PSM „Winogrady” w Poznaniu)

-        dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość licytanta

 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.                           

                                               Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

KOMUNIKAT

Administracja Osiedla Zwycięstwa informuje, że w dniu

9 kwietnia 2014r.

od godziny 6.00 będą odbierane z altanek śmietnikowych odpady problemowe (tj. meble, kanapy, dywany, wózki, złom elektryczny i elektroniczny).

W związku z powyzszym do dnia 8 kwietnia 2014r. nalezy wystawić ww. odpady do altanek.

Odpady poremontowe typu: drzwi, ościeżnice, stare okan, gruz, farby nie będą odbierane.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa 24.02.2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 24 lutego 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał dotyczących korekty: planów Osiedla Zwycięstwa oraz struktury

    organizacyjnej i ilości etatów Administracji Osiedla Zwycięstwa na 2014 rok.

3. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

4. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca stycznia 2014.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc marzec 2014 roku.

9. Zakończenie obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  9    głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 15 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: korekty planów Osiedla Zwycięstwa na 2014 rok,

   - 1 uchwała w sprawie: korekty struktury organizacyjnej ADM OZ na rok 2014,

   - 2 uchwały w sprawie: zgody na dzierżawę gruntu,

   - 3 uchwały w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego oraz pozsypowego,

   - po jednej uchwale w sprawach: skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu, zgoda  na obniżenie miesięcznej stawki opłaty czynszowej, zgoda na rozszerzenie zakresu sprzedaży w lokalu użytkowym, utrzymanie obniżonej stawki opłat, zgoda na handel na terenie tymczasowego targowiska, zgoda na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110, zgoda na umieszczenie reklamy na budynku wysokim, zgoda na odstąpienie od naliczania odsetek.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała pięć pism, będących odpowiedzią na pisma i wnioski złożone przez mieszkańców osiedla podczas dyżuru radnych oraz na pisma złożone do ADM OZ.

W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę: zasadności wycinki drzew na OZ przed budynkiem nr 12, doposażenia pomieszczeń rowerowni w dodatkowe zabezpieczenia, usunięcia zbędnych przedmiotów złożonych w rowerowniach a należących do mieszkańców danego budynku, konsekwencji bezumownego zajmowania lokalu użytkowego.

Ponadto zastępca Kierownika ADM OZ – pan Marek Gąsiorowski przekazał informację
o terminach 3 ważnych przetargów z prośbą o wyznaczenie przedstawicieli ROZ celem uczestnictwa w przedmiotowych przetargach.

Poruszono również tematykę czerwcowego Festynu Osiedlowego, którego głównym organizatorem są Administracja i Rada Osiedla  Zwycięstwa.

Na koniec poddano pod rozwagę wszystkich członków Rady Osiedla sprawę dokonania zmiany zakresów kompetencji dwóch komisji problemowych działających w ramach Rady Osiedla Zwycięstwa.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z dnia 31.03.2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 31 marca 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2. Omówienie wyników przetargu dot. remontu balkonów na budynku wysokim OZ 20
i przeznaczenia zaoszczędzonych w wyniku innych przetargów środków finansowych na ww. remont balkonów.

3. Omówienie kwestii finansowej budowy przy ul. Połabskiej pawilonu handlowo – usługowego oraz pozyskania środków finansowych na jego budowę. Podjęcie uchwały.

4. Przedstawienie przez Kierownika ODK „Wiktoria” stanu przygotowań do Festynu.

5. Omówienie najnowszej oferty „Czerwonej Torebki”.

6. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

7. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca lutego 2014.

8. Przyjęcie protokołu ROZ nr 2/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku.

9. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

10. Sprawy wniesione.

11. Ustalenie terminarza na miesiąc kwiecień 2014 roku.

12. Zakończenie obrad. 

 

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  10  głosami „za”.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 10 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: – najmu powierzchni użytkowej pawilonu nr 109 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: przekazania darowizny na rzecz Miasta Poznania,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ,

   - 1 uchwała  w sprawie: przepisania kaucji i umowy najmu lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież używaną,

   - 1 uchwała w sprawie: podnajmu części najmowanego lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego tj. wnęki,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek,

   - 2 uchwały w sprawie: rozłożenia na raty spłaty kwoty odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za używanie lokalu mieszkalnego.

Do Rady Osiedla skierowanych było 5 pism, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała cztery pisma, będące odpowiedzią na pisma złożone do ADM OZ  oraz na wnioski mieszkańców osiedla złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę: propozycji zmiany zakresu działania dwóch komisji, jakimi są Komisja Kulturalno – Samorządowa oraz  Handlu i Usług, Porządku
i Czystości.

Następnie analizie poddano również stan zaległości czynszowych najemców powierzchni użytkowej zlokalizowanej w pawilonie nr 109.

Zakończenie obrad                             

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa - kwiecień 2014r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 28 kwietnia 2014 roku porządek obrad obejmował sprawy, jak niżej:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium ROZ porządku obrad.

2. Omówienie najnowszej oferty „Czerwonej Torebki” dot. uzupełnienia oferty najmu

    pawilonu handlowego nr 109 posadowionego na terenie Osiedla Zwycięstwa.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania darowizny na rzecz Miasta Poznania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: promocyjnych warunków najmu miejsc postojowych

   zlokalizowanych w podziemnej hali garażowej w budynku nr 5 G-K na OZ.

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ za okres od 06.2013 do 04.2014 roku.

6. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S, KWZCz.

7. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca marca 2014.

8. Przyjęcie protokołu ROZ nr 3/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.

9. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

10. Sprawy wniesione.

11. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2014 roku.

12. Zakończenie obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad  -  9  głosami „za”.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji problemowych Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła 10 uchwał w tym, jak niżej:

   - 1 uchwała w sprawie: – najmu powierzchni użytkowej pawilonu nr 109 na OZ,

   - 1 uchwała w sprawie: przekazania darowizny na rzecz Miasta Poznania,

   - 1 uchwała w sprawie: najmu lokalu użytkowego na OZ,

   - 1 uchwała  w sprawie: przepisania kaucji i umowy najmu lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież używaną,

   - 1 uchwała w sprawie: podnajmu części najmowanego lokalu użytkowego,

   - 1 uchwała w sprawie: przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego tj. wnęki,

   - 1 uchwała w sprawie: odstąpienia od naliczania odsetek,

   - 2 uchwały w sprawie: rozłożenia na raty spłaty kwoty odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za używanie lokalu mieszkalnego.

Do Rady Osiedla skierowanych były 4 pisma, które zgodnie z ich dekretacją zostały przekazane do rozpatrzenia przez poszczególne komisje problemowe.

Rada Osiedla wystosowała trzy pisma będące odpowiedzią na pisma złożone do ADM OZ  oraz na wnioski mieszkańców osiedla złożone do Rady Osiedla podczas dyżuru radnych.

W sprawach wniesionych poruszono m. in. sprawę:.

    - wyników niedawno ogłoszonego w mediach konkursu na pozyskanie nowego pracownika tj. instruktora ds. kultury,

   - pogarszającego się stanu technicznego toru rowerowego zlokalizowanego na terenie Osiedla Zwycięstwa,

   - rezultatu przetargu tj. czy i kto został wybrany na wykonawcę prac remontowych balkonów budynków wysokich?

    - uczestnictwa wszystkich radnych w zbliżających się obradach części Walnego Zgromadzenia Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu dotyczącej Osiedla Zwycięstwa,  

 Na koniec zastępca Kierownika ADM OZ – poinformował, że;

   - aktualnie ku końcowi zbliża się sprawa zamknięcia dokumentacji zaplanowanej, w tym roku do realizacji, budowy pawilonu handlowo – usługowego, którego lokalizację przewidziano na Osiedlu Zwycięstwa przy ul. Połabskiej,

   - Spółdzielnia rozważa uzupełnienie dokumentacji w celu sporządzenia ostatecznego projektu zadaszeń nad balkonami IV pięter budynków niskich.

 Zakończenie obrad.                                                        

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski  zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA NAJEM PWIERZCHNI UżYTKOWYCH

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "WINOGRADY" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej na parterze nowo budowanego budynku handlowo-usługowego wraz z miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej na os. Zwycięstwa 125 w Poznaniu.  

Inwestorem ww. przedsięwzięcia realizowanego na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją pozwolenia na budowę jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu.

I. Zakres i przedmiot przetargu obejmuje złożenie oferty na:

-  najem ok. 972 m ² powierzchni handlowo-usługowej na parterze nowo budowanego pawilonu nr 125 na os. Zwycięstwa wraz z podaniem przez oferenta proponowanej miesięcznej stawki czynszu najmu netto ww. powierzchni.

Inwestor dopuszcza również podział i wynajem ww. powierzchni niezależnym oferentom na odrębne lokale użytkowe - maksymalnie 3 lokale o  powierzchniach:

                  - lokal nr 1 o powierzchni ok. 133 m²

                  - lokal nr 2 o powierzchni ok. 640 m²

                  - lokal nr 3 o powierzchni ok. 199 m².

            Złożenie oferty na całość powierzchni handlowo-usługowej lub na poszczególny lokal wiąże się z najmem miejsc postojowych w hali garażowej i tak dla:

                - całej powierzchni – 39 miejsc postojowych,

            lub dla

                - lokalu nr 1 - 4 miejsca postojowe

                - lokalu nr 2 - 29 miejsc postojowych

                - lokalu nr 3 -   6 miejsc postojowych,

            za cenę podaną w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

 II. Najemca zobowiązany będzie:        

a/ wpłacić, na wskazane przez PSM „Winogrady” w Poznaniu konto bankowe, zwrotne zabezpieczenie wykonania i czasu trwania umowy najmu, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Przetargowych,     

b/ wykonać staraniem własnym i na koszt własny adaptację lokalu do potrzeb indywidualnych najemcy, a także złożyć informację, co do rodzaju działalności, jaką będzie prowadził w lokalu,   

c/ opracować kompletną dokumentację powykonawczą i uzyskać zastrzeżone prawem decyzje i pozwolenia niezbędne do prowadzenia w lokalu określonej przez Najemcę działalności handlowej/usługowej.

II. Planowane dane techniczne całości inwestycji:

- powierzchnia działek ok. 4100 m²

- powierzchnia zabudowy ok. 1280 m²

- długość budynku ok. 77 m

- szerokość budynku ok. 17 m

- wysokość budynku ok. 12 m

- powierzchnia kondygnacji:

      - parter  ok. 1133 m²

      - piętro  ok. 1076 m²

      - podziemna hala garażowa ok. 1360 m², ( ilość miejsc postojowych 53 szt.)

-  ilość miejsc postojowych na powierzchni terenu 23 szt.

- media: niezależne zasilanie energetyczne dla każdego lokalu, instalacje wod-kan i CO, telefon, Internet.

III. O wyborze oferty decydować będzie:

1/ wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego zaproponowana przez oferenta, przy czym najniższa wymagana stawka wynosić będzie 36, 00 zł netto ( bez VAT) (słownie: trzydzieści sześć złotych netto) za 1 m² pow. lokalu.

2/ złożenie wraz z ofertą pisemnego zobowiązania do wpłaty zwrotnego zabezpieczenia wykonania i czasu trwania umowy najmu, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Przetargowych.

IV. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Administracja Osiedla Zwycięstwa paw. 116 A

- p. Małgorzata Żbikowska                 tel. 61- 63 03-292

- p. Marek Gąsiorowski                      tel. 61- 63 03-282

IV. Oferta, z dopiskiem: "Przetarg na najem powierzchni handlowo-usługowej i miejsc postojowych w pawilonie nr 125 na os. Zwycięstwa w Poznaniu" powinna być zabezpieczona i złożona do dnia: 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zarządu PSM "Winogrady" w Poznaniu, 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 125 B lub nadesłana pocztą, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa powyżej.

Wadium winno wpłynąć na konto Spółdzielni w ING BANK ŚLĄSKI SA o nr 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679 najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014 roku, do godziny 12.00.

W przetargu nie będą brały udziału:

      - oferty, które wpłyną do Spółdzielni po godz. 12-tej w dniu 25 czerwca 2014r.

      - brak wpływu wadium na wskazane konto Spółdzielni do dnia 24 czerwca 2014r. godz. 12.00.

VI. Ofertę należy sporządzić po zapoznaniu się z:

a)      Projektem budowlanym wykonawczym budynku handlowo-usługowego nr 125 z garażem podziemnym, pylonu reklamowego, dojść, dojazdów, miejsc postojowych zewnętrznych, małej architektury na terenie Osiedla Zwycięstwa (od strony ul. Połabskiej) w Poznaniu.

            2) Szczegółowymi Warunkami Przetargowymi.

            3) Wzorem oferty.

            4) Istotnymi postanowieniami umownymi.

Komisyjne otwarcie ofert w obecności oferentów odbędzie się: w siedzibie Zarządu PSM  „Winogrady" w Poznaniu, Osiedle Przyjaźni 125 B (sala konferencyjna) dnia 25 czerwca 2014 r. o godz.13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem miesjc postojowych w hali garażonej

P R O M O C J A !!!

Administracja Osiedla Zwyciestwa zaprasza do najmu miejsc postojowyh połozonych w podziemnej hali garażowej na osiedlu Zwycięstwa w budynku nr 5 G-K.

Teraz w promocyji pierwszy rok najmu tylko 95,00 zł miesięcznie.

(w umowie na 3 lata)*

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania

Administracji Osiedla – pawilon 116 A

tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 – 14.30,

czwartek w godzinach 9.00 – 17.00

 osobiście lub pod numerem telefonu 61 6303 292 lub 61 6303 280

* W umowie na czas nieokreslony najem 1 miejsca postojowego wynosi 160, 00 zl na miesiąc.

 

 

 

 

 

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.