WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 kwietnia 2013 r

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                    

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 29 kwietnia 2013 roku.

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Podjęcie decyzji w sprawie: powołania nowego sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa.

3. Podsumowanie projektu pomocy socjalnej świadczonej przez pracownika MOPR-u skierowanej do mieszkańców OZ. Podjęcie decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ dotyczącego działalności Rady w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu funduszu zasobowego dotyczącej przesunięcia środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na przebudowę pawilonów nr 109 i 110 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pawilonu handlowego do realizacji na terenie Osiedla Zwycięstwa od strony ul. Połabskiej. Podjecie decyzji o umiejscowieniu
w przedmiotowym projekcie powierzchni przeznaczonej pod działalność ODK „Wiktoria”.

6. Podjęcie decyzji w sprawie: sposobu zagospodarowania zwolnionego terenu po parkingach strzeżonych położonych na OZ tj. przy ul. Połabskiej i ul. Mieszka I ( przy skarpie).

7. Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości ujemnego wskaźnika przychodu z wartości 2,0 do 2,5 - krotności przychodów osiąganych przez ODK „Wiktoria’
z jego działalności programowej.

8. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

9. Przyjęcie protokołów nr: 1/2013 z 28.01.2013, 2/2013 z 25.02.2013 i 3/2013 z 25.03.2013

10.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

11.  Sprawy wniesione.

12. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2013 roku

13. Zakończenie obrad.

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zmieniony porządek obrad 8   głosami „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się”.

 Ad. 2. Podjęcie decyzji w sprawie: powołania nowego sekretarza Rady   Osiedla   Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla – pana Bartosz Łowczynowski przekazał obecnym informację, że pełniący obowiązki sekretarza Rady Osiedla – pan Zbigniew Piotrowski nie będzie uczestniczył w jej posiedzeniach do końca obecnej kadencji. Zatem zachodzi konieczność dokonania wyboru jego następcy, gdyż pojedyncze zastępstwa nie stanowią stuprocentowego wykonywania obowiązków przypisanych do tej funkcji.

Wobec wytypowania przez radnych dwóch kandydatur  poddano je pod głosowanie.

Wynikiem głosowania 2 do 7 – nowym sekretarzem Rady Osiedla Zwycięstwa została
                                                     pani Zdzisława Lemańska.

Ad. 3. Podsumowanie projektu pomocy socjalnej świadczonej przez pracownika MOPR-u skierowanej do mieszkańców OZ. Podjęcie decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

Po krótkim zreferowaniu tematu przez Przewodniczącą Komisji Windykacji Zaległości Czynszowych oraz obecnego na posiedzeniu Rady Osiedla Przedstawiciela MOPR-u ustalono   7 głosami „za” o kontynuacji podjętej inicjatywy z przerwą na okres dwóch miesięcy letnich.

Ad.  4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ dotyczącego działalności Rady w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku.

 Ustalono, że treść przedmiotowego sprawozdania zostanie przesłana wszystkim radnym drogą mailową, a jego przyjęcie nastąpi podczas majowego posiedzenia Rady Osiedla Zwycięstwa.

 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu funduszu zasobowego dotyczącej przesunięcia środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na przebudowę pawilonów nr 109 i 110 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pawilonu handlowego do realizacji na terenie Osiedla Zwycięstwa od strony ul. Połabskiej. Podjecie decyzji o umiejscowieniu w przedmiotowym projekcie powierzchni przeznaczonej pod działalność ODK „Wiktoria”.

Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że plany remontowe osiedla uwzględniały remont tymczasowego targowiska wraz z przebudową pawilonów nr 109 i 110.  Wobec braku wystarczającej kwoty środków finansowych podjęto decyzję o etapowaniu realizacji tej inwestycji. Niestety powyższe zostało zawieszone z uwagi na okoliczność ważności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zwycięstwa. Fundusze niezbędne do przeprowadzenia przebudowy pochodziłyby ze sprzedaży nowowybudowanych mieszkań przy ulicy Połabskiej. Z racji niższego niż się spodziewano tempa ich sprzedaży poddano analizie pomysł zmiany przeznaczenia dostępnych środków finansowych, z pierwotnie zaplanowanej przebudowy pawilonów nr 109 i 110 oraz przyległego do nich terenu tymczasowego targowiska na rozpoczęcie prac zmierzających
w kierunku budowy pawilonu handlowo – usługowego położonego przy ul. Połabskiej „vis a vis” społemowskiego marketu „Newa”. Nadmienił, że przy pozytywnym zaopiniowaniu powyższego oraz przegłosowaniu stosownej uchwały będącej korektą planu funduszu zasobowego realizacja inwestycji mogłaby się rozpocząć już w 2014 roku. Podkreślił, że mieszkańcy okolicznych budynków już za kadencji jednej z poprzednich Rady Osiedla na drodze przeprowadzonego referendum dali Spółdzielni zielone światło na realizację powyższego.

            Novum zaproponowanym przez Prezydium tej Rady Osiedla jest to, aby w pomieszczeniach planowanego do realizacji pawilonu handlowo – usługowego znalazła się również siedziba Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria”, co byłoby zwieńczeniem wszystkich starań o to, aby w jego dyspozycji była większa powierzchnia użytkowa.

Skutkiem dynamicznej dyskusji w przedmiocie sprawy było podjecie uchwały, jak niżej:                                                                                   

  • Uchwała  nr  19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku < załącznik nr 4  >.

Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawie: sposobu zagospodarowania zwolnionego terenu po  parkingu strzeżonym położonym na OZ tj. przy ul. Mieszka I ( przy skarpie).

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie: sposobu zagospodarowania przedmiotowego parkingu - 6 głosami „za”- ustalono, że na terenie zdanego gruntu leżącego przy ul. Mieszka I, powstanie parking tzw. „społeczny” dla Członków PSM „Winogrady” o płatnych miejscach postojowych.

Ad. 7. Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości ujemnego wskaźnika przychodu z wartości 2,0 do 

            3,0 - krotności przychodów osiąganych  przez ODK „Wiktoria’ z jego działalności programowej.

             Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że aktualnie działająca jeszcze Rada Osiedla z tematyką zawartą w tym punkcie już raz się zmagała, czego efektem było zmniejszenie ilości etatów dla Osiedlowego Domu Kultury. Kontynuując stwierdził, że na dzień dzisiejszy wiadomy już jest, iż wcześniejsze decyzje nie wpłynęły znacząco na poprawę sytuacji, stąd propozycja Prezydium Rady Osiedla, aby wystąpić do Rady Nadzorczej
z wnioskiem w przedmiocie sprawy. Podkreślił, że do Rady Osiedla należy podjęcie decyzji, czy zasadnym jest skierowanie niniejszego wniosku. Domniemał, że nie ma już alternatywy, którą możnaby zastosować, aby ujemny wskaźnik przychodu Domu Kultury „Wiktoria” mieścił się w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej. Według Przewodniczącego Rady Osiedla jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości przedmiotowego wskaźnika z wartości 2,0 do 3,0. Nadmienił, że jeżeli Rada Osiedla tego nie zrobi, to Rada Nadzorcza, w myśl zapisów zawartych w Statucie Spółdzielni, ma kompetencje do tego, aby ingerować i uruchomić takie działania, które niekoniecznie będą pozytywnymi.

 Kierownik Administracji  - pani Jazic – poinformowała, że ww. zmiana ma na celu uniknięcie hamowania Kierownictwa ODK „Wiktoria” przed realizacją różnorodnych imprez z uwagi na obawy o zwiększenie kosztów przy określonych i ograniczonych możliwościach pozyskania przychodów. Również Przewodniczący Rady Osiedla tym tłumaczył podstawy wystąpienia.

Wobec powyższego Rada Osiedla przegłosowała 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wystosowanie do Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku.

  Ad. 8 -  Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:

                                       KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła                                          uchwały, jak niżej:

  Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- korekty planu funduszu zasobowego OZ na rok 2013,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu ,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego – 2 uchwały,

- ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntu pod sprzedaż owoców sezonowych,

- przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego – 4 uchwały,

- wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni dotychczas dzierżawionego gruntu,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego.                                                

Ad. 9. Przyjęcie protokołów nr: 1/2013 z 28.01.2013, 2/2013 z 25.02.2013
                                                 i 3/2013 z 25.03.2013.

  Wobec braku uwag do opracowanej i przedstawionej treści niniejszych protokołów:

        Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 1/2013 z dnia  28.01.2013 roku                                    

                                 7 głosami „za” przy 2 głosach„wstrzymujących się”,

     Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 2/2013 z dnia  25.02.2013 roku                                    

                                 6 głosami „za” przy 3 głosach„wstrzymujących się”,

       Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 3/2013 z dnia  25.03.2013 roku                                    

                                 7 głosami „za” przy 2 głosach„wstrzymujących się”.

 Ad. 10.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 3 sztuki, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 2 pisma.

  Ad. 11.  Sprawy wniesione.

 Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

 Ad. 12 - Ustalenie terminarza na miesiąc maj  2012 roku.

 Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc maj 2012 roku.

 Ad. 13 -  Zakończenie obrad.

      Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa w dniu 29 kwietnia 2013 r

 

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                    

 Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 29 kwietnia 2013 roku.

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Podjęcie decyzji w sprawie: powołania nowego sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa.

3. Podsumowanie projektu pomocy socjalnej świadczonej przez pracownika MOPR-u skierowanej do mieszkańców OZ. Podjęcie decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ dotyczącego działalności Rady w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu funduszu zasobowego dotyczącej przesunięcia środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na przebudowę pawilonów nr 109 i 110 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pawilonu handlowego do realizacji na terenie Osiedla Zwycięstwa od strony ul. Połabskiej. Podjecie decyzji o umiejscowieniu
w przedmiotowym projekcie powierzchni przeznaczonej pod działalność ODK „Wiktoria”.

6. Podjęcie decyzji w sprawie: sposobu zagospodarowania zwolnionego terenu po parkingach strzeżonych położonych na OZ tj. przy ul. Połabskiej i ul. Mieszka I ( przy skarpie).

7. Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości ujemnego wskaźnika przychodu z wartości 2,0 do 2,5 - krotności przychodów osiąganych przez ODK „Wiktoria’
z jego działalności programowej.

8. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

9. Przyjęcie protokołów nr: 1/2013 z 28.01.2013, 2/2013 z 25.02.2013 i 3/2013 z 25.03.2013

10.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

11.  Sprawy wniesione.

12. Ustalenie terminarza na miesiąc maj 2013 roku

13. Zakończenie obrad.

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

        Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zmieniony porządek obrad  8           głosami „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się”.

 Ad. 2. Podjęcie decyzji w sprawie: powołania nowego sekretarza Rady   Osiedla   Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla – pana Bartosz Łowczynowski przekazał obecnym informację, że pełniący obowiązki sekretarza Rady Osiedla – pan Zbigniew Piotrowski nie będzie uczestniczył w jej posiedzeniach do końca obecnej kadencji. Zatem zachodzi konieczność dokonania wyboru jego następcy, gdyż pojedyncze zastępstwa nie stanowią stuprocentowego wykonywania obowiązków przypisanych do tej funkcji.

 Wobec wytypowania przez radnych dwóch kandydatur  poddano je pod głosowanie.

 Wynikiem głosowania 2 do 7 – nowym sekretarzem Rady Osiedla Zwycięstwa została pani Zdzisława Lemańska.

 Ad. 3. Podsumowanie projektu pomocy socjalnej świadczonej przez pracownika MOPR-u skierowanej do mieszkańców OZ. Podjęcie decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

  Po krótkim zreferowaniu tematu przez Przewodniczącą Komisji Windykacji Zaległości Czynszowych oraz obecnego na posiedzeniu Rady Osiedla Przedstawiciela MOPR-u ustalono   7 głosami „za” o kontynuacji podjętej inicjatywy z przerwą na okres dwóch miesięcy letnich.

  Ad.  4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego ROZ dotyczącego działalności Rady w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku.

 Ustalono, że treść przedmiotowego sprawozdania zostanie przesłana wszystkim radnym drogą mailową, a jego przyjęcie nastąpi podczas majowego posiedzenia Rady Osiedla Zwycięstwa.

  Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: korekty planu funduszu zasobowego dotyczącej przesunięcia środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na przebudowę pawilonów nr 109 i 110 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pawilonu handlowego do realizacji na terenie Osiedla Zwycięstwa od strony ul. Połabskiej. Podjecie decyzji o umiejscowieniu w przedmiotowym projekcie powierzchni przeznaczonej pod działalność ODK „Wiktoria”.

 Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że plany remontowe osiedla uwzględniały remont tymczasowego targowiska wraz z przebudową pawilonów nr 109 i 110.  Wobec braku wystarczającej kwoty środków finansowych podjęto decyzję o etapowaniu realizacji tej inwestycji. Niestety powyższe zostało zawieszone z uwagi na okoliczność ważności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zwycięstwa. Fundusze niezbędne do przeprowadzenia przebudowy pochodziłyby ze sprzedaży nowowybudowanych mieszkań przy ulicy Połabskiej. Z racji niższego niż się spodziewano tempa ich sprzedaży poddano analizie pomysł zmiany przeznaczenia dostępnych środków finansowych, z pierwotnie zaplanowanej przebudowy pawilonów nr 109 i 110 oraz przyległego do nich terenu tymczasowego targowiska na rozpoczęcie prac zmierzających
w kierunku budowy pawilonu handlowo – usługowego położonego przy ul. Połabskiej „vis a vis” społemowskiego marketu „Newa”. Nadmienił, że przy pozytywnym zaopiniowaniu powyższego oraz przegłosowaniu stosownej uchwały będącej korektą planu funduszu zasobowego realizacja inwestycji mogłaby się rozpocząć już w 2014 roku. Podkreślił, że mieszkańcy okolicznych budynków już za kadencji jednej z poprzednich Rady Osiedla na drodze przeprowadzonego referendum dali Spółdzielni zielone światło na realizację powyższego.

             Novum zaproponowanym przez Prezydium tej Rady Osiedla jest to, aby w pomieszczeniach planowanego do realizacji pawilonu handlowo – usługowego znalazła się również siedziba Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria”, co byłoby zwieńczeniem wszystkich starań o to, aby w jego dyspozycji była większa powierzchnia użytkowa.

 Skutkiem dynamicznej dyskusji w przedmiocie sprawy było podjecie uchwały, jak niżej:                                                                                           

 ·        Uchwała  nr  19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku < załącznik nr 4  >.

 Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawie: sposobu zagospodarowania zwolnionego terenu po  parkingu strzeżonym położonym na OZ tj. przy ul. Mieszka I ( przy skarpie).

 W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie: sposobu zagospodarowania przedmiotowego parkingu - 6 głosami „za”- ustalono, że na terenie zdanego gruntu leżącego przy ul. Mieszka I, powstanie parking tzw. „społeczny” dla Członków PSM „Winogrady” o płatnych miejscach postojowych.

  Ad. 7. Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości ujemnego wskaźnika przychodu z wartości 2,0 do 3,0 - krotności przychodów osiąganych przez ODK „Wiktoria’ z jego działalności programowej.

 Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że aktualnie działająca jeszcze Rada Osiedla z tematyką zawartą w tym punkcie już raz się zmagała, czego efektem było zmniejszenie ilości etatów dla Osiedlowego Domu Kultury. Kontynuując stwierdził, że na dzień dzisiejszy wiadomy już jest, iż wcześniejsze decyzje nie wpłynęły znacząco na poprawę sytuacji, stąd propozycja Prezydium Rady Osiedla, aby wystąpić do Rady Nadzorczej
z wnioskiem w przedmiocie sprawy. Podkreślił, że do Rady Osiedla należy podjęcie decyzji, czy zasadnym jest skierowanie niniejszego wniosku. Domniemał, że nie ma już alternatywy, którą możnaby zastosować, aby ujemny wskaźnik przychodu Domu Kultury „Wiktoria” mieścił się w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej. Według Przewodniczącego Rady Osiedla jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę wysokości przedmiotowego wskaźnika z wartości 2,0 do 3,0. Nadmienił, że jeżeli Rada Osiedla tego nie zrobi, to Rada Nadzorcza, w myśl zapisów zawartych w Statucie Spółdzielni, ma kompetencje do tego, aby ingerować i uruchomić takie działania, które niekoniecznie będą pozytywnymi.

 Kierownik Administracji  - pani Jazic – poinformowała, że ww. zmiana ma na celu uniknięcie hamowania Kierownictwa ODK „Wiktoria” przed realizacją różnorodnych imprez z uwagi na obawy o zwiększenie kosztów przy określonych i ograniczonych możliwościach pozyskania przychodów. Również Przewodniczący Rady Osiedla tym tłumaczył podstawy wystąpienia.

Wobec powyższego Rada Osiedla przegłosowała 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wystosowanie do Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku.

  Ad. 8 -  Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:  KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła  uchwały, jak niżej:

  Uchwały dotyczyły kolejno:

 - korekty planu funduszu zasobowego OZ na rok 2013,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu ,

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego – 2 uchwały,

- ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntu pod sprzedaż owoców sezonowych,

- przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego – 4 uchwały,

- wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni dotychczas dzierżawionego gruntu,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- utrzymania obniżonej miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego.                                        

 Ad. 9. Przyjęcie protokołów nr: 1/2013 z 28.01.2013, 2/2013 z 25.02.2013 i 3/2013 z 25.03.2013.

  Wobec braku uwag do opracowanej i przedstawionej treści niniejszych protokołów:

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 1/2013 z dnia  28.01.2013 roku 7 głosami „za” przy 2 głosach„wstrzymujących się”,  Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 2/2013 z dnia  25.02.2013 roku 6 głosami „za” przy 3 głosach„wstrzymujących się”, Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół nr 3/2013 z dnia  25.03.2013r.  7 głosami „za” przy 2 głosach„wstrzymujących się”.

Ad. 10.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 3 sztuki, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 2 pisma.

  Ad. 11.  Sprawy wniesione.

 Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

  Ad. 12 - Ustalenie terminarza na miesiąc maj  2012 roku.

  Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc maj 2012 roku.

  Ad. 13 -  Zakończenie obrad.

        Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

 

Najem miejsc postojowych

Z A P R O S Z E N I E

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZWYCIĘSTWA ZAPRASZA

DO NAJMU MIEJSC POSTOJOWYCH

POŁOŻONYCH W PODZIEMNEJ HALI GARAŻOWEJ

NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA W BUDYNKU NR 5 H.

 

CENA NAJMU 1 MIEJSCA WYNOSI – 160, 00 zł MIESIĘCZNIE

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania

Administracji Osiedla – pawilon 116 A

tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 – 14.30,

czwartek w godzinach 9.00 – 17.00

osobiście lub pod numerem tel. 61 6303 279; 61 6303 292 lub 61 6303 280

Wolne miejsca postojowe

Z A P R O S Z E N I E

 

ADMINISTRACJA OSIEDLA ZWYCIĘSTWA ZAPRASZA

DO NAJMU MIEJSC POSTOJOWYCH

POŁOŻONYCH W PODZIEMNEJ HALI GARAŻOWEJ

NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA W BUDYNKU NR 5 H.

 

CENA NAJMU 1 MIEJSCA WYNOSI – 160, 00 zł MIESIĘCZNIE

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania

Administracji Osiedla – pawilon 116 A

tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 – 14.30,

czwartek w godzinach 9.00 – 17.00

Aukcja na najem lokalu użytkowego

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcję nieograniczoną na najem lokalu użytkowego położonego w pawilonie 110 na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu o powierzchni 307,20 m2

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości  13.500,00 zł, przelewem na konto PSM „Winogrady” w Poznaniu, o numerze: 68 1050 1520 1000 0023 6931 2679.

Wadium musi znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu 20 czerwca 2013 r., najpóźniej do godziny 900.

Aukcja odbędzie się w formie licytacji stawki czynszowej, w siedzibie Administracji Osiedla Zwycięstwa, pawilon 116 A, w Poznaniu, w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 1200.

Osoby zainteresowane winny zapoznać się z „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A, pokój nr 10.

Lokal będzie można oglądać w dniu 19 czerwca 2013 r. w godzinach od 900 do 1000.

 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” w Poznaniu zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Roczne odczyty co,cw,zw - grudzień 2019

 ROCZNE ODCZYTY CO, CW, ZW 

Uprzejmie informujemy o termnach odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które odbędą się:

 OSTATECZNE TERMINY ODCZYTÓW  

       GRUDZIEŃ 2019

 os. Zwycięstwa 8 - 19 grudnia 2019r. w godz. 17.30-19.00

os. Zwycięstwa 14 - 19 grudnia 2019r. w godz. 18.30-20.00

            O szczegółowym przedziale godzinowy ww. odczytu powiadami lokatorów inkasent zawiadomieniem na klatce schodowej.

   Jednoczesnie informujemy, że termin odczytów w przypadkach losowych może ulec zmianie.

Powyższych odczytów dokonuje firma rozliczeniowa Energosystem Sp. z o.o. ul. Nieszawska 10 w Poznaniu, tel: 61 651 44 00

 

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

Tematy omawiane na posiedzeniu:

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 30 września 2013 roku.

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Zatwierdzenie planu gospodarczego dla Osiedla Zwycięstwa na rok 2014. Podjęcie uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe położone na parkingu przy ul. Ks. Mieszka I.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca sierpnia 2013 roku.

6. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

7. Sprawy wniesione.

8. Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2013 roku.

9. Zakończenie obrad.                                                              

 Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zmieniony porządek obrad 10  głosami „za”.

 Ad. 2 - Zatwierdzenie planu gospodarczego dla Osiedla Zwycięstwa na rok 2014.

  Podjęcie stosownych uchwał.

 Po informacji ze strony Przewodniczącego ROZ stwierdzającej, że tematyka planu była rozpatrywana na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji tj. Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami oraz krótkiej dyskusji Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła stosowne uchwały od nr 31/71/2013do nr 34/74/2013.

 Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe położone na parkingu przy ul. Ks. Mieszka I.

 Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że przedmiot sprawy jest wszystkim obecnym doskonale znany, ponieważ parokrotnie był już analizowany. Dodał, że Rada Osiedla podjęła już uchwałę, co do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu parkingu pozyskanego od dzierżawcy na skutek jego rezygnacji z części dzierżawionego od Spółdzielni gruntu,
z przeznaczeniem na dzierżawę przez mieszkańców pod miejsca postojowe. Kolejnym etapem dotyczącym uregulowania statusu niniejszego gruntu jest ponowne ustalenie wysokości stawki opłat za dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe zlokalizowane na przedmiotowym terenie.

 Efektem różnych kierunków przedmiotowej dyskusji było podjęcie decyzji o wystąpieniu do Radcy Prawnego o opinię w celu uzyskania wykładni prawnej w temacie ustalenia wysokości dwóch różnych stawek opłat ( dla członków i nieczłonków Spółdzielni) za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod najem na miejsca postojowe oraz ponownej analizie niniejszej tematyki  przez członków Komisji Rewizyjnej na jej następnym posiedzeniu.

Powyższe przegłosowano 8 głosami „za”.

 Ad. 4 -  Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

 Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjeła uchwały, jak niżej:

  Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki opłat za dzierżawę gruntu,

- wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wpłaty kaucji i obniżenia stawki czynszu za najem  lokalu użytkowego w pawilonie nr 109,

- przydzielenia dodatkowego pomieszczenia piwnicznego w bud. nr 6,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu działalności oraz obniżenie miesięcznej stawki opłat za najmowany lokal użytkowy                                          

Ad. 5 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał z   dnia 26 sierpnia   2013 roku.  

 Pan Zdzisława Lemańska – pełniąca w zastępstwie pana Macieja Dudniczka,  funkcję Sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa przedstawiła analizę realizacji wniosków i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu sierpniu 2013 roku.
Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

 Ad. 6.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

 Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 4 sztuki, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 3 pisma.

 Ad. 7.  Sprawy wniesione.

 Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

 Ad. 8 - Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2013 roku.

 Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc październik 2013 roku.

 Ad. 9 -  Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Aukcja na dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe na os. Zwycięstwa

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Winogrady ” w Poznaniu ogłasza aukcję ( licytację ) na dzierżawę gruntu, pod 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,położonego na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu  - ogrodzony teren od strony ul. Księcia Mieszka I. 

Aukcja jest ograniczona.

Do udziału w aukcji ( w obu jej sesjach ) uprawnione są wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na Osiedlu Zwycięstwa.

W aukcji obowiązuje zasada: jedno miejsce postojowe – na jeden lokal mieszkalny.

Miejsce aukcji  ( obie sesje ): Zespół Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa, sala jadalni; rozpoczęcie:  godzina 1700.

Aukcja odbędzie się w dwóch sesjach:

-        pierwsza sesja aukcji odbędzie się w dniu 10 grudnia, 2013 r. – licytacja obejmować będzie licytację ceny na dzierżawę gruntu kolejno pod miejsca postojowe od numeru 1 do 14.

-        druga sesja aukcji odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r. – licytacja obejmować będzie grunt kolejno pod miejsca postojowe od numeru 15 do 28.

Na dzierżawę gruntu pod każde z ww. miejsc postojowych odbędzie się odrębna licytacja ceny.

Każdy uprawniony ma prawo brać udział w licytacji na dzierżawę gruntu pod każde miejsce postojowe, w obu ww. sesjach aukcji, do momentu wygrania licytacji.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod jedno miejsce postojowe wynosi 50,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do aukcji ( obu sesji ) winny zapoznać się z  „ Istotnymi warunkami aukcji ” dostępnymi w Administracji Osiedla Zwycięstwa 61-647 Poznań, Osiedle Zwycięstwa pawilon 116A, pokój nr 10 ( w godzinach urzędowania )  i na stronie www.psmwinogrady.pl .

Każdy zainteresowany przystąpieniem do aukcji musi dokonać rejestracji udziału w aukcji ( obu sesjach )  w Administracji Osiedla Zwycięstwa, pokój nr  10 w dniach od 02 grudnia 2013 r. do 06 grudnia 2013 r. w godzinach urzędowania.

Przy rejestracji należy przedłożyć:

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Zwycięstwa ( spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo – przydział; odrębna własność - odpis aktu notarialnego; najem lokalu mieszkalnego od PSM „Winogrady” w Poznaniu)

-        dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość licytanta

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Winogrady ” zastrzega sobie prawo do unieważnienia całej aukcji lub którejkolwiek z jej sesji bez podania przyczyny.                                                                      

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

Tematy omawiane na posiedzeniu:

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 28 października 2013 roku.

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie: zakupu gruntu o pow. około 1.700m2 obejmującego części działek nr 154/1, 154/3 i 154/4 położonych na Osiedlu Zwycięstwa.

3. Omówienie problemu parkingu strzeżonego prowadzonego przez firmę TORUSU. Propozycja trwałego rozwiązania ww. problemu poprzez zmniejszenie powierzchni przedmiotowego parkingu. Uchylenie uchwały własnej z miesiąca września 2013 roku.

4.Omówienie koncepcji pawilonu przy ul. Połabskiej. Dyskusja oraz przyjęcie koncepcji.

5. Omówienie wyników ankiety dot. wprowadzenia patrolowania wnętrza bud. wysokich.

6. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

7. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca września 2013 roku.

8. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

9. Sprawy wniesione.

10. Ustalenie terminarza na miesiąc listopad 2013 roku.

11. Zakończenie obrad.                                                             

 Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zmieniony porządek obrad 11    głosami „za”.

Ad. 2 – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zakupu gruntu o powierzchni ok.1.700m2 obejmującego części działek nr 154/1, 154/3 i 154/4 położonych na Osiedlu Zwycięstwa.

Rozpoczynając dyskusję w przedmiocie sprawy Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że wskazana powyżej nieruchomość jest jedną z dwóch niewykupionych przez Spółdzielnię a leżących na Osiedlu Zwycięstwa na terenie, której posadowione są zabudowania spełniające funkcje zarówno mieszkaniowe, jaki i usługowe. Zatem celowym było, jest i będzie prowadzenie przez Zarząd Spółdzielni takich działań, aby ww. grunty pozyskać na własność. Kontynuując stwierdził, że nakłady poniesione przez Spółdzielnię, w celu zakupu niniejszej nieruchomości, teoretycznie powinny się zwrócić na przestrzeni kilku lat, a to za sprawą faktu, iż z budżetu osiedla nie będą wydatkowane środki finansowe związane m.in. z  uiszczaniem wszystkich corocznych należnych opłat i podatków. Podkreślił również, że podjecie uchwały w sprawie definitywnie zakończy postępowanie administracyjne odnośnie własności gruntów wskazanych w niniejszym punkcie programu obrad Rady Osiedla.

Uzupełniając powyższe pani Kierownik ADM OZ podkreśliła pozytywny aspekt sprawy, którym w analizowanym przypadku jest regulacja statusu działek z posiadania, których zrezygnują spadkobiercy byłych właścicieli..

Gwoli pełnej informacji dodała, że gdyby okazało się, iż spadkobiercy byłych właścicieli akceptują koncepcję opracowaną przez Urząd Miasta a dotyczącą podziału pawilonu, to Zarząd Spółdzielni nadal kontynuowałby postępowanie sądowe w sprawie.

Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła w dniu 28.10.2013  roku uchwałę nr 41/81/2013 w przedmiocie sprawy.

Ad. 3. Omówienie problemu parkingu strzeżonego prowadzonego przez firmę TORUS.

Uchylenie uchwały własnej podjętej w miesiącu wrześniu 2013 roku.

Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że właściciele firmy TORUS zrezygnowali
z dzierżawy ww. terenu ze względu na niekorzystną koniunkturę świadczonych przez firmę usług z zakresu strzeżonego parkingu. Dodał również, że na dzień dzisiejszy wiadomym jest, iż przedmiotowa firma złożyła kolejne pismo z wnioskiem o obniżenie miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.

 Kierownik Administracji Osiedla – poinformowała, że na dzień dzisiejszy firma TORUS ma zaległości w opłatach, a z wiedzy nabytej od samych właścicieli może przekazać, iż w ostatnim czasie prowadzenie przedmiotowego parkingu nie należy do zyskownego przedsięwzięcia. Właściciele mają jednak nadzieję, że koniunktura na świadczone przez firmę usługi się poprawi, a z posiadanych 140 miejsc parkingowych zostanie wykorzystanych więcej niż dotychczas tj. ponad 91.

Z opinii właścicieli parkingu wynika również, że recesja w branży świadczonych na terenie osiedla przez ich firmę usług trwa od około jednego roku. Postanowili jednak podjąć decyzję, że w oczekiwaniu na lepszą rynkową koniunkturę chcieliby utrzymać na terenie osiedla świadczone usługi. Na ten czas koniecznymi są jednak pewne czasowe zmiany, stąd wniosek do Spółdzielni o obniżenie miesięcznej stawki czynszu. Padło również stwierdzenie, że brak poprawy na rynku usług zaskutkuje rezygnacją ich firmy tj. TORUS z prowadzenia na terenie osiedla usług parkingowych.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o obniżkę miesięcznej stawki czynszu podjęto dyskusję w temacie terminu jej obowiązywania. Finałem dyskusji było przegłosowanie półrocznego terminu tj. do końca marca 2014 roku.

 Wobec powyższego Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwałę nr 42/82/2013.

Ad. 4. Omówienie koncepcji pawilonu przy ul. Połabskiej.

 Dyskusja oraz przyjęcie koncepcji.

Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że w ostatnim czasie koncepcja pawilonu handlowo – usługowego z przyczyn poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań ulegała licznym zmianom. Projekt pawilonu w omawianiu, którego uczestniczą wszyscy radni obecni na dzisiejszym posiedzeniu Rady Osiedla jest najaktualniejszą jego wersją zawierającą rozwiązania przydatne zarówno dla jednego dużego najemcy powierzchni użytkowej lub kilku mniejszych najemców.  

 p.Gąsiorowski – powiedział, że aktualna na dzień dzisiejszy koncepcja przedstawia stanowisko projektantów z uwzględnieniem wszystkich podziemnych medialnych sieci,
a wspólnie wypracowane korekty pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów budowy pawilonu handlowo – usługowego, co w omawianym przypadku jest ważnym aspektem, zaplanowanej do realizacji, inwestycji. Nadmienił, że na dzień dzisiejszy prowadzone są negocjacje z firmą Aquanet w sprawie pozyskania funduszy na przełożenie wodociągu oraz z firmą Dalkia
w sprawie zdemontowania nieczynnego ciepłociągu.

W ocenie pana Gąsiorowskiego przedstawiany właśnie projekt pawilonu ilustruje pomysł projektantów na osiągnięcie maksymalnej estetki zewnętrznej elewacji bryły pawilonu, który swoim wyglądem ma niejako zapraszać do korzystania ze świadczonych w nim usług. Kontynuując przypomniał, że koncepcja przewiduje podział górnej kondygnacji na dwie części tj. prawą do zagospodarowania przez nową siedzibę Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria” oraz lewą do zagospodarowania na potrzeby biurowe.

Z kolei na parterze o łącznej powierzchni ok. 944m2 planuje się wydzielić powierzchnie dla conajmniej trzech najemców tj. około 130 m2 na potrzeby apteki, 160m2 na potrzeby banku oraz 650 m2 do dyspozycji sklepu wielkopowierzchniowego.

Natomiast podziemna hala garażowa będzie miała powierzchnię nie większą niż 1.500m2, co zwalnia inwestycję m. in. z obowiązku posiadania dodatkowego zasilania energetycznego niezbędnego do zamontowania systemu oddymiania pomieszczenia hali.

Większość radnych stwierdziła, że zasadnym jest, aby w nowej siedzibie ODK „Wiktoria”  zaplanowano dużą salę o czym sygnalizuje się na Osiedlu już od dłuższego czasu.

 Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady Osiedla stwierdził, że podczas jej prowadzenia padły argumenty o wielofunkcyjności sali głównej przyszłego Osiedlowego Domu Kultury, stąd w jego ocenie niniejsza dyskusja była zasadną. A na zadane przez niego pytanie, kto jest za tym, aby sala główna przyszłego Osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria” posiadała znamiona uniwersalności z możliwością jej podziału? Pozytywnie zagłosowało  8 radnych.     

Ad. 5. Omówienie wyników ankiety dotyczącej wprowadzenia patrolowania wnętrza budynków wysokich.

 Pani Kierownik ADM OZ poinformowała, że na dzień dzisiejszy wiadomym jest, iż mieszkańcy tylko dwóch budynków wysokich opowiedzieli się przeciwko meritum sprawy.
Natomiast mieszkańcy pozostałych budynków wysokich akceptują przedstawioną w ankiecie propozycję i są „za” wprowadzeniem patrolowania ich wnętrza. Poinformowała również obecnych o sposobie obciążenia mieszkańców za świadczenie niniejszej usługi. Kontynuując zobowiązała się, że podczas swojego ponownego, telewizyjnego wystąpienia jeszcze raz omówi tematykę oraz wskaże widzom programu, iż podjęta inicjatywa będzie miała również oddziałowywanie psychologiczne na osoby przebywające na budynku a w nim niezamieszkujące, albowiem jednym z zamysłów patrolowania jest aspekt świadomości, że nie tylko mieszkańcy budynku interesują się tym, co się na jego terenie dzieje.

Po zakończeniu dyskusji w przedmiocie sprawy Przewodniczący Rady Osiedla odczytał uchwałę nr 43/83/2013, a Rada Osiedla ja przyjęła.

Ad. 6 -  Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- przeznaczenia gruntów działek przy ul. Mieszak I pod dzierżawę na miejsca postojowe,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i sprzedaż piwa i tytoniu,

- wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na budynku wysokim 19 „A”,

- wyrażenia zgody na sprzedaż choinek,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na utrzymanie obniżonej miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu

  użytkowego. 

Ad. 7 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał  z   dnia 30 września   2013 roku.  

Sekretarz Rady Osiedla pan Maciej Dudniczek przedstawił analizę realizacji wniosków
i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu wrześniu 2013 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

Ad. 8.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 10 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 2 pisma.

Ad. 9.  Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

 Ad. 10 - Ustalenie terminarza na miesiąc listopad 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc listopad 2013 roku.

 Ad. 11 -  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Sławomir Rutkowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa z 25 listopada 2013

Tematy omawiane na posiedzeniu:                                   

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 listopada 2013 roku.

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.

2. Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak koncepcji

    działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

3. Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

4.Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KR, KGZ, KHiU,PiCz, KWZCz i KK-S.

5. Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku.

6. Realizacja wniosków i uchwał z miesiąca października 2013 roku.

7. Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

10. Zakończenie obrad.     

                                                       

Ad. 1 - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła porządek obrad  -  11    głosami „za”.

Ad. 2 - Przedstawienie przez Kierownika Domu Kultury – panią Annę Urbaniak  koncepcji działalności ODK „Wiktoria” w nowej jego siedzibie.

Na wstępnie omawiania tematyki zawartej w niniejszym punkcie – Kierownik ODK – pani A. Urbaniak przedstawiła obecnym na posiedzeniu ROZ propozycje zajęć, które możnaby uruchomić w nowej siedzibie Domu Kultury. Radni odnosząc się do powyższego stwierdzili, że propozycje przedstawione, jako przyszłościowe stwarzają dobry klimat dla spotkań
z seniorami. Powyższe działałoby na zasadzie – młodzież organizuje zajęcia a seniorzy stanowią widownię ich dokonań.

Z opinii Przewodniczącego Rady Osiedla – pana Rutkowskiego wynika, że zajęcia i ich klimat tworzą przede wszystkim ludzie, a od zaangażowania pasjonatów zależy jakość zajęć oraz czy znajdą one zainteresowanie wśród odbiorców. Natomiast rolą radnych jest to, aby znając osoby oddane swojej pasji przekazać im propozycję dalszego rozwoju oraz kontynuacji pasji w ramach działalności na rzecz Domu Kultury „Wiktoria”.

Z posiadanej przez radnych wiedzy oraz wniosków z prowadzonej dyskusji wynika, że zakończenie budowy nowej siedziby ODK nastąpi dopiero w roku 2015, dlatego wszelkie ustalenia dotyczące pracy oraz organizowanych tam zajęć zapadną dopiero na przestrzeni przyszłego tj. 2014  roku.   

Ad. 3Dyskusja nt. propozycji złożonej przez Dyskont „Czerwona Torebka”.

Przewodniczący Rady Osiedla pan Sławomir Rutkowski poinformował radnych, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Handlu i Usług, Porządku i Czystości obecnymi byli Przedstawiciele dyskontu „Czerwona Torebka”, którzy w Zarządzie Spółdzielni złożyli ofertę najmu powierzchni użytkowej, jaką w swoich zasobach dysponuje Osiedle Zwycięstwa.
Z przekazanej przez Przewodniczącego Rady Osiedla wiedzy wynika, że początkową formą działalności ww. dyskontu było uruchamianie małych galerii handlowych. Jednak w miarę upływu czasu niniejsza forma została przekształcona na działalność w formie„dyskontu spożywczego”. Podkreślił, iż ważnym faktem jest pozycja dyskontu na rynku, który od pewnego czasu jest notowany również na giełdzie.

Jeden z radnych obecnych na posiedzeniu ROZ stwierdził, że ważnym jest rodzaj oferty, jaki przedstawia Dyskont tzn. nie tylko na artykuły spożywcze, które stanowią jej 50 %, ale również artykuły przemysłowe w udziale równym pozostałym 50 procentom. Pod tym drugim określeniem kryją się końców serii produktów dobrych marek, które w ofercie dyskontu będą tylko jeden raz, a ich dostępność w innych marketach jest praktycznie zerową.

Po wyczerpaniu tematu Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwałę akceptującą wynajem powierzchni użytkowej dla dyskontu „Czerwona Torebka”.

Ad. 4. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:  KR, KGZ, KHiU,PiCz,  KWZCz i KK-S

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

Uchwały dotyczyły kolejno:

 

- wyrażenia zgody na zakup gruntów o powierzchni ok. 900m2 obejmujących działki leżące  na terenie OZ,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego – 3 uchwały,

- wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,

- wyrażenia zgody na przydzielenie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu pod miejsca postojowe w okolicy pawilonu nr 110,

- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na obniżenie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę powierzchni,

- wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego,

- wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na pawilonie nr 110,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania odsetek – 2 uchwały,

- wyrażenia zgody na odstąpienie od dochodzenia i spisania w koszty operacyjne Osiedla kwoty zadłużenia z tytułu dzierżawy terenu.

Ad. 5  - Przyjęcie protokołu ROZ nr 6/11/2013 z dnia 28 października 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokół numer 6/11/2013 z dnia  28 października  2013 roku   -  10 głosami „za”.

Ad. 6 - Informacja sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa o realizacji wniosków i uchwał z   dnia 28 października   2013 roku.  

Sekretarz Rady Osiedla pan Maciej Dudniczek przedstawił analizę realizacji wniosków
i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu październiku 2013 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została przez członków ROZ zaakceptowana.

Ad. 7Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 7 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 7 pism

 Ad. 8 -  Sprawy wniesione.

Radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 9  - Ustalenie terminarza na miesiąc grudzień 2013 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc grudzień 2013 roku.

Ad. 10  -  Zakończenie obrad                                            

Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Józef Kościółek zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa

Podkategorie

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.