WTVK

Sprawdź opłaty

Wspólnoty

Posiedzenie Rady Osiedla Zwycięstwa

Tematy omawiane na posiedzeniu:

Zaproponowany porządek posiedzenia Rady Osiedla w dniu 25 września 2012 roku:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego przez Prezydium porządku obrad.

2.  Zatwierdzenie planu gospodarczego dla OZ na 2013 rok. Podjęcie stosownych uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: redukcji kosztów monitoringu.

4. Rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji: KGZ, KR, KHiU,PiCz, KK-S i KWZCz.

5. Korespondencja skierowana do Rady osiedla Zwycięstwa.

6. Informacja sekretarza ROZ o realizacji uchwał i wniosków z m – ca sierpnia 2012 roku.

7. Przyjęcie protokołu nr 7/2012 z 30.07.2012 i  protokołów nr 8 i 9/2012 z sierpnia 2012 r.

8. Sprawy wniesione.

9. Ustalenie terminarza na miesiąc październik 2012 roku.

10. Zakończenie obrad.

 

Ad. 1. - Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.    

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła zaproponowany porządek obrad -   9  głosami „za”. 

Ad. 2. Zatwierdzenie planu gospodarczego dla Osiedla Zwycięstwa na 2013 rok. Podjęcie stosownych uchwał.

Po informacji ze strony Przewodniczącego ROZ stwierdzającej, że tematyka planu była rozpatrywana na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji tj. Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami oraz krótkiej dyskusji Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła stosowne uchwały od nr 85/2012 – do nr 88/2012.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: redukcji kosztów monitoringu.

ROZ wyraziła swoją opinię w przedmiocie sprawy podejmując uchwałę nr 84/2012.

Ad. 4. Przyjęcie wniosków i uchwał przygotowanych przez poszczególne komisje:KGZ, KR, KGZ + KR, KHiU,PiCz, KK-S i 

         KWZCz.

Po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych Komisji Rada Osiedla Zwycięstwa podjęła uchwały, jak niżej:

    - dotyczącej dokonania korekty odpisu aktualizującego należności od dłużnika,

    - wyrażenia zgody na czasowe obniżenie stawki czynszu za najem lokalu użytkowego – 2  uchwały,

    - wyrażenia zgody na przydział dodatkowego pomieszczenia piwnicznego,

    - wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.

Ad. 5.  Korespondencja skierowana do Rady Osiedla Zwycięstwa.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa poinformował, że pisma – w ilości 6 sztuk, które zostały skierowane do Rady Osiedla zadekretowano na poszczególne Komisje, celem ich analizy, wypracowania stanowiska lub udzielenia odpowiedzi ze strony Rady Osiedla Zwycięstwa. Ponadto decyzją Rady Osiedla Zwycięstwa wystosowano 7 pism.

Ad. 6. Informacja sekretarza ROZ o realizacji wniosków i uchwał  z   dnia 23 sierpnia   2012 roku.  

Pan Zbigniew Piotrowski – pełniący funkcję Sekretarza Rady Osiedla Zwycięstwa przedstawił analizę realizacji wniosków i uchwał przyjętych przez Radę Osiedla podczas posiedzenia w miesiącu sierpniu 2012 roku. Z przedstawionej analizy wynika, że przedmiotowa realizacja została wykonana. Na pytanie Przewodniczącego Rady Osiedla Zwycięstwa skierowane do radnych, czy wnoszą swoje uwagi do przedstawionej realizacji - nie stwierdzono takich. Wobec powyższego przedmiotowa realizacja została zaakceptowana.

 Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr 7/2012 z 30.07.2012 i  protokołów nr 8 z 07.08.2012 r. oraz nr  9/2012 z  23. 08.2012r.

Przewodniczący Rady Osiedla Zwycięstwa, pan Bartosz Łowczynowski– zapytał, czy radni zapoznali się z treścią protokołów z posiedzeń Rady Osiedla Zwycięstwa odbytych
w dniu 30 lipca 2012 roku i  w dniach 07 i 23 sierpnia 2012 roku oraz czy wnoszą do ich treści swoje uwagi?

Wobec braku uwag do opracowanej treści protokołów:  

Rada Osiedla Zwycięstwa przyjęła protokoły nr:  7/2012 z dnia  30.07. 2012 roku, 8/2012 z dnia 07.08.2012 roku  i  nr 9/2012 z 23.08.2012 roku - 8  głosami „za”. 

Ad. 8.   – Sprawy wniesione.

Na początku Przewodniczący Rady Osiedla - po krótce przedstawił sprawozdanie z zakończonej przez wszystkie Osiedlowe Domy Kultury „AKCJI LATO”. Według opinii Przewodniczącego Rady wyniki osiągnięte przez ODK „Wiktoria” są zadawalające.

Dalej radni wnieśli kilka spraw dotyczących osiedla, celem ich wyjaśnienia oraz realizacji.

Ad. 9. Ustalenie terminarza na miesiąc październik  2012 roku.

Rada Osiedla Zwycięstwa ustaliła terminarz posiedzeń na miesiąc październik 2012 roku.

Ad. 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Bartosz Łowczynowski zakończył obrady dziękując radnym za przybycie i czynne uczestnictwo w dyskusji.

Pełen tekst ww. protokołu znajduje się w Administracji Osiedla Zwycięstwa.

Sprzedaż Lokali

Wyszukiwanie

Pogotowie Tech

    

Przetargi Budowlane

Projekty Europejskie

Projekty EuropejskiePSM Winogrady, os.Przyjaźni pawilon 125B, 61-686 Poznan, tel. 61 630-32-00, 61 630-32-01, e-mail: office@psmwinogrady.pl
Wykonanie: Sp. z o.o.